Linköping
Centerpartiet lokalt

Svar på frågor om landsbygden

Nedan kan ni läsa svar på frågor som inkommit till Centerpartiet om landsbygden

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att minska klyftorna mellan stad och landsbygd?

Centerpartiet har i Linköping drivit igenom en översiktsplan som ska göra det enklare att bygga på landsbygden. Under våra år i majoritet säkrade vi upp att lanthandlarna, landsbygdsskolorna och övrig offentlig service kan finnas kvar på landsbygden. Vi har även samarbetat med byalagen både vad gäller stöd till enskilda vägar och att bygga ut bredbandsinfrastrukturen.

Centerpartiet är idag med och styr över politiken i Region Östergötland och har bland annat ansvar för landsbygdsfrågorna. Vi har de senaste 4 åren gjort en rad åtgärder för att förbättra villkoren för de som bor och har företag på landsbygden. Mycket är förstås kopplat till satsningar på gröna näringar som är viktiga för landsbygden. Vi har antagit en livsmedelspolicy som syftar till öka andelen lokala och närproducerade livsmedel i våra regionala verksamheter, vi har arbetat fram en regional skosstrategi som kommer antas av Regionfullmäktige under hösten-2018, vi har tagit fram ett skärgårdsprogram tillsammans med skärgårdskommunerna i Östergötland och Östra Småland, via serviceprogrammet ges stöd till bensinmackar och lanthandlare. Vi har tagit fram en bredbandsstrategi och ute i kommunerna är det Centerpartiet som driver frågan om utbyggnad av bredband i hela länet. Vi gör satsningar på besöksnäringarna som är viktiga för företagarna på landsbygden och har bland annat permanentat Östgötadagarna som sätter fokus på östgötska landsbygdsföretag. Region Östergötland ger stöd till hembygdsföreningar och just nu pågår en process för att få till en överenskommelse med den idéburna sektorn som också kommer ge möjlighet till landsbygdsutveckling. Införandet av Närtrafiken i kollektivtrafiken har gett många landsbygdsbor i Östergötland möjlighet som tidigare inte har haft har till resa med kollektivtrafiken, möjligheten att nu kunna göra det. Frågan om att se till hela Östergötland och att minska klyftorna mellan stad och landsbygd är viktig för Centerpartiet och det är svårt att med några få tecken kunna beskriva om allt som vi gör för att minska klyftorna.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att hejda nedläggningen/reducering av infrastruktur på landsbygden?

Centerpartiet drev i åren då vi satt i majoritet i Linköping igenom ökat stöd till enskilda vägar i samarbete med Trafikverket. Vi såg även till att bredbandsinfrastrukturen utanför tätorten var den bästa i Sverige.

I Länstransportplanen som antogs av Region Östergötland i höstas finns flera infrastruktursatsningar som är viktiga för hela Östergötland och därmed även för landsbygden. För att nämna några så är förbifarten för E22 förbi Söderköping viktig för Söderköping och Valdemarsvik med omkringliggande orter, där finns med en satsning på förbifart för RV51 förbi Finspång, RV34 Borensberg-Ervasteby kommer att få en ny dragning och en separat gång- och cykelväg kommer byggas längs med stora delar av den här sträckan, RV23/34 Rimforsa-Skeda udde kommer åtgärder göras för att förbättra trafiksäkerheten, en gång och cykelväg kommer byggas längs med delar av vägen. RV 35 Sandtorpet-Grebo-Rösten kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder att göras. Centerpartiet har också sett till att stödet till investeringar och underhåll av enskilda vägar via Länstransportplanen ökar med 80 % från 20 miljoner kronor till 36 miljoner kronor. Det är precis som byalaget skriver att infrastrukturen är en förutsättning för att kunna bo och driva företag på landsbygden och det finns alltid mer att göra.

 

Vad gör eller vill Centerpartiet göra för konkreta åtgärder för att öka investeringarna på landsbygden?

Centerpartiet har haft som mål att Linköping skall vara en av Sveriges absolut bästa landsbygdskommuner. Vi har i vår kommunala budget en stort paket som handlar just om investeringar på landsbygden. Syftet är att underlätta för byggande och verksamheter, säkra och satsa på infrastruktur och bibehålla offentlig service.

Se även svar på fråga 1.

 

Anser Centerpartiet att medborgarnas/barnens liv och folkhälsan på landsbygden är mindre värd än i staden? Om inte, vad gör eller vill Centerpartiet göra konkret för att öka trafiksäkerhet och folkhälsan på landsbygden?

För oss är likvärdig förutsättningar helt avgörande. Centerpartiet har drivit igenom satsningar på fullstora idrottshallar utanför tätorten men även stöd till föreningslivet. I vår budget finns fortsatta satsningar på stärka föreningslivet och öka investeringarna på spontanidrott.

När det kommer till trafiksäkerheten försöker vi många gånger göra åtgärder på det kommunala vägnätet genom att till exempel bygga ut separata cykelbanor för att underlätta för barn och barnfamiljer. Tyvärr tillhör en stor del av vägnätet utanför tätorten Trafikverket och vi har under åren utövat påtryckningar på Trafikverket för att Trafikverket skall satsa mer på trafiksäkerhet.

Se även svar på fråga 2.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att korrigera den felaktiga bild av landsbygden när det gäller urbanisering och statistik som verkar finnas hos politiker och tjänstemän?

När Centerpartiet satt i majoritet tog vi initiativ till att ny kommunal statistik togs fram bland annat för landsbygden. Den visade bland annat att andelen barnfamiljer på landsbygden var mycket högre än vad många trodde och den visade också att landsbygdsbor levde mer miljövänligt än många stadsbor. Den här statistiken låg sedan till grund för den landsbygdsstrategi som togs fram. Utan vårt initiativ, med vårt statistikunderlag, hade kommunen haft ett felaktigt underlag att beslut utifrån.

Flera forskare som forskar om urbanisering och landsbygden visar siffror som säger att antalet boende på landsbygden i Östergötland ökar. Vi i Centerpartiet talar ofta om den välmående landsbygden i Östergötland, och vi ser att fler och fler orter utanför de stora tätorterna ökar sin befolkning. Det tycker vi är roligt.

För att sprida en positiv bild av landsbygden är det viktigt att vi hjälps åt. Det är också viktigt att boende på landsbygden är positiva och hjälper till att sprida en bild av en växande landsbygd.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att samordna agerande inom region och kommun för att de medel som är öronmärkta för satsningar på landsbygd ska hamna där och inte i tätorternas utkant?

Samarbetet mellan kommunerna i länet och mellan regionen och kommunerna kan helt klart förbättras. Det är viktigt att Region Östergötland här tar ett regionalt ledaransvar men för att det ska bli verkstad behöver kommunerna också ta sitt ansvar.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att sprida informationen som tagits fram angående landsbygden på både kommunal och regional nivå samt mellan nivåerna?

Där är lanthandlarna och föreningarna för att kunna sprida information. Genom vårt initiativ skapades ett samarbete med lanthandlarna för att tillhandla kommunal information med oclså för att bidra med medborgarservice. Men här finns helt klart mer arbete att göra.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att genomföra de planer som tagits fram för landsbygden?

Centerpartiet har under den gånga mandatperioden varit ganska frustrerade över förmågan att omsätta planer till konkret handling. Vi har därför föreslag att särskilda resurser skall tillsättas för att planer på landsbygden ska prioriteras.

Se även svar på fråga 1.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att förbättra infrastrukturen som möjliggör för barnfamiljer att bo på landsbygden?

Centerpartiet jobbar för att de allmänna transporterna på landsbygden ska kunna samordnas bättre så att inte skoskjuts, färdtjänst och linjebussar åker parallellt med varandra utan istället samordnas. Centerpartiet vill också bygga ut pendlarparkeringar och omstigningsplatser som gör det än mer attraktivt att resa kollektivt.

 

Vilka konkreta åtgärder gör eller vill Centerpartiet göra för att större del av landsbygdsbornas skattemedel för investeringar kan investeras mer lokalt?

Det är viktigt att kommunernas översiktsplaner syftar till att göra det lättare att bygga bostäder på landsbygden och att utvecklingsplaner för landsbygden upprättas och genomförs.

 

Vad är Centerpartiets vision för landsbygden? Ska den nuvarande trenden med nedläggning/reducering av infrastruktur på landsbygden fortsätta?

För oss är den här frågan väldigt enkel. Centerpartiet är ett parti för hela kommunen. För oss är det självklart att en levande landsbygd är en förutsättning för en välmående kommun. Vi delar uppfattningen om att urbanisering och nedmonteringen av delar av landsbygden skapar en klyvning av landsbygden och den vill vi motverka.

Centerpartiet har sin grund i boende och företagare på landsbygden och det är en viktig del i vår politik att underlätta för alla att bo och arbeta där de vill. Vi kommer fortsätta vår strävan att se till hela Östergötland och att göra satsningar på infrastruktur som kommer boende på landsbygden till del.

 

Vilka konkreta åtgärder planerar Centerpartiet för att genomföra er vision?

I vår budget har vi avsatt särskilda medel för landsbygden och i vårt valmanifest så har vi landsbygden som ett av våra särskilt prioriterade områden. Vi har åter satt upp ambitionen att Linköping skall vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Svaren som vi har gett på era olika frågor ger en samlad bild av hur vi ska kunna genomföra den vision Centerpartiet har om landsbygden.

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Yvonne de Martin
Vice Kretsordförande