Kultur – en mångfald för alla

Kultur är en väsentlig del av civilsamhället och av stor vikt för den enskilda individen. Både att ta del av kultur och att vara med att skapa kultur kan vara berikande och utvecklande. Mötesplatser för kultur är mötesplatser för människor och bidrar till upplevelse av socialt sammanhang och gemenskap. Kultur är viktigt för människors utveckling så väl som för samhällets utveckling, och kan än mer än idag bidra till integration.

Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för kommunens invånare, även om man bor utanför staden och även om man inte är ekonomiskt välbeställd. Genom allt det arbete och engagemang som läggs ner i olika föreningar skapas verksamheter som bidrar till ett gott samhälle och ger glädje och sammanhang i människors liv. Stöd till föreningarna ska fördelas så att det kommer så många som möjligt tillgodo, snarare än några få elitverksamheter. Vid fördelning av stöd ska kommunen visa lyhördhet gentemot föreningarna så att det är deras behov som styr. Pengarna ska gå till föreningsverksamhet i första hand och inte till fler kommunala tjänster. Samtidigt är det viktigt att kommunalt stöd till föreningar ges med villkoret att jämställdhet och demokratiska värderingar präglar verksamheten, som också ska främja integration och allas möjlighet till delaktighet.

Kultur- och fritidslivet i Linköping har stora möjligheter att utvecklas starkt de närmaste åren. Omfördelning av resurser till föreningsdrivna aktörer och en alltmer mångkulturell befolkning skapar möjligheter för ett ännu rikare kultur- och fritidsutbud. Utbudet måste också inkludera växande kanaler för kultur, såsom data- och tv-spel samt annan digital konst. Även inom kulturområdet tror vi på digitaliseringens möjligheter och vi vill att Linköping ska bli först i Sverige med att utveckla en virtuell aktivitets- och upplevelsepark. Där kan virtuella upplevelser kombineras med verklig fysisk aktivitet, såsom klätterväggar eller bollaktiviteter. Detta skulle kunna bli ett unikt nationellt besöksmål.

Vi vill arbeta för ett brett kulturliv där nya digitala uttryck frodas sida vid sida med traditionell kultur och där kulturella och kreativa näringar blomstrar.

Ett gott samhälle kan heller inte i grunden skapas av politiskt styrda institutioner, utan bara av människor som samverkar och hjälps åt att bära varandras bördor och dela varandras glädje.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Stöd till föreningar ska fördelas så att de kommer så många som möjligt till godo.
  • Kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet ska främja jämställdhet och integration.
  • Kulturell mångfald och digitaliseringens möjligheter ska bejakas.

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Carin Ahlsén
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.