valprogram centerpartiet mjölby

Centerpartiets kommunala handlingsprogram i Mjölby 2018-2022

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sitt liv och sina drömmar och utjämna orättvisor som arv, uppväxt och ojämlikhet har skapat.

Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

En hållbar framtid

Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara,

Därför bär vårt idéprogram namnet ”En hållbar framtid”

Målet för centerpartiet i Mjölby är

LIVSKVALITÉ och GRUNDTRYGGHET!

Centerpartiet för det hållbara samhället!

Centerpartiet vill bygga en kommun på ett miljövänligt och klimatsmart sätt, med tillvaratagande av fördelar inom de olika kommundelarna. Tillgång på bra infrastruktur, ett rikt näringsliv med god tillgång på arbetstillfällen och nära till service.

Centerpartiet i Mjölby arbetar utifrån hela kommunens bästa. Att vi har en bra fördelning över hela kommunen vad gäller förskolor och skolor. Även att man ska ha möjlighet att bo kvar på sin hemort när man blir äldre, detta genom att bygga olika boendeformer spridda i hela kommunen.
Centerpartiet i Mjölby verkar för att ha en tillgänglig kommun, där det är lätt att bo och röra sig för alla.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i kommunen, det gäller allt från att vistas ute som hur och var vi bor. När man kontaktar kommunen ska man mötas av vänlighet och på ett professionellt sätt. Öppna allmänna ytor ska vara upplysta och ge ett tryggt intryck.

Mat, infrastruktur och näringsliv som håller måttet och i längden!

Centerpartiet i Mjölby arbetar för att kommunen har så mycket närproducerad mat som möjligt i våra kommunala kök. Bra mat till barn och elever i skolan är nödvändigt för att klara dagen och öka förutsättningarna för god inlärning. Näringsrik och balanserad kost är nödvändigt på våra boenden för att alla ska må så bra som möjligt.

Infrastruktur såsom vägar, gång- och cykelbanor samt bredband är viktigt för att alla ska ha möjlighet att röra sig säkert och ha tillgång till digital uppkoppling via fiber eller mobil uppkoppling. En levande landsbygd skapas av att vårt digitala nät fungerar, både för företagare och att de äldres larm ska fungera.

Att ha ett bra näringsliv i kommunen är en förutsättning för arbete. Centerpartiet i Mjölby arbetar mycket med företagsfrågor och har ett bra samarbete med näringslivet. Vi måste skapa förutsättningar för att fler företag startar eller flyttar till kommunen. Mjölby har ett bra geografiskt läge och vi anser att det kan nyttjas bättre.

 • Närproducerad, säsongsanpassad mat av god kvalité, tillagad i kök nära matgästerna.
 • Verka för att det finns goda parkeringsmöjligheter inom kommunen, pendling/samåkning
 • Fibernät till landsbygden.
 • Giftfri vardag.
 • Behålla stödet till de enskilda vägarna.
 • Mjölby ska ha Östergötlands bästa företagsklimat.
 • Verka för att upphandlingar görs så att fler och även mindre företag kan lägga anbud.
 • Utrusta kommunala byggnader med solpaneler.
 • Öka kommunens fastighetsunderhåll.
 • Bygga ladd stationer till elbilar i alla kommundelar.
 • Kommunens fordonsflotta ska bestå av fordon drivna med förnyelsebart bränsle eller eldrift.
 • Utbyggnad av cykelvägar där trafikmiljön så kräver.
 • Verka för att anlägga smarta trafikhinder.

Skola och utbildning för framtid i yrkeslivet!

Centerpartiet arbetar för en skola som ger eleverna goda baskunskaper och blir anställningsbara för näringslivet eller utvecklar ett eget företagande. Skolan ska vara en bra arbetsplats för lärare och elever.

Konkurrensen om lärare på alla nivåer är hård, vi måste då ge förutsättningar för att lärare vill komma och arbeta i kommunens skolor. Detta gör vi bland annat genom att ha bra lokaler och trivsamma miljöer i förskolor och skolor. Att vi har en bemanning som är anpassad, att vi har resurscentrum för elever med svårigheter, att vi där det behövs har elev- assistenter eller motsvarande. Vi vill skapa en skola som ser till individens behov och kan möta dem med rätt medel.

Vi ser idag att allt fler barn rör sig mindre. Centerpartiet vill därför ha fler rörelsetimmar i skolan. Det leder till en bättre inlärningsförmåga och mindre hälsoproblem för barn och ungdomar.

Ett attraktivt gymnasium med bra programutbud. Vi har över tid sett att många ungdomar söker sig till gymnasium utanför kommunen. För att bromsa den utvecklingen vill Centerpartiet i Mjölby se över programutbytet, göra kartläggningar över ungdomars behov och önskemål så vi gemensamt kan skapa ett attraktivt gymnasium. Att vi samarbetar tätt mellan näringslivet och kommunen i dessa frågor.

 • Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både lärare och elever.
 • Behålla och utveckla landsbygdsskolorna Västra Harg och Normlösa.
 • Utveckla utomhuspedagogiken.
 • Vi vill ha fler vuxna i skolan, till exempel anställda vaktmästare som är verksamma på högst en eller ett par skolor.
 • Attraktivt gymnasium som har ett aktivt samarbete med kommunens näringsliv. Vi behöver utbildningar som kan ge kunskap och arbete både i vår egen kommun, Sverige eller världen.
 • Rörelsetimmar utöver idrottslektionen.


Människan i centrum från ungdom till ålderdom!

Centerpartiet arbetar för att kommunen ger resurser för att unga skall utvecklas positivt och gamla skall få en trygg ålderdom med en utbyggnad av olika boendeformer, bra hemtjänst och hemsjukvård. Att kommunens barn och ungdomar får en bra skolgång och möjlighet till varierat utbud inom fritid och kultur.

Mjölby kommun består idag av över 27 000 människor. Vi är från 0 till över 100 år gamla, vi är från olika bakgrund, vi har olika förutsättningar, vi har olika behov.


Gemensamt är att vi alla har rätt till att känna oss trygga, att vi har rätt till hjälp när vi behöver, att vi har rätt till en bra förskola och skola, att vi har rätt till fritids och kultur- aktiviteter, att vi har rätt till vård och omsorg och mycket mer. Skapa ett bättre samarbete mellan region och kommun vad gäller psykisk ohälsa.

Centerpartiet i Mjölby har tagit och vill fortsätta ta ansvar i dessa frågor och driva utvecklingen framåt. Vi ser människan som vår främsta resurs och att vi vill allas väl och att vi tillsammans skapar den kommun som vi vill ha.

 • Vi vill ha fältsekreterarna kvar, en vuxenresurs som kan ge ungdomarna stöd för minskad drog- och alkoholanvändning. (2-3 st)
 • Skapa praktikplatser inom kommunal verksamhet.
 • Minska antalet delade turer i vård och omsorg. Heltid som norm.
 • Öka antalet vårdplatser i kommunen.
 • Valfrihet för äldre/LOV, lagen om valfrihet
 • Bygga trygghetsboende i Mantorp.
 • Bygga fler gruppbostäder LSS i kommunen
 • Färdtjänstens regelverk ses över och förbättras.
 • Öka trivselfaktorn genom underhåll och skötsel av kommunens anläggningar och boendemiljöer.
 • Arbeta förebyggande inom förskola och skola för att tidigt upptäcka barn med särskilda behov.


Fritid som utvecklar och stimulerar!

Centerpartiet verkar för ett rikt kulturutbud och ett variationsrikt fritidsutbud för hela kommunen.

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda ett brett kultur och fritidsutbud. Att man inom kommunen kan hitta en aktivitet som tilltalar och som skapar glädje hos den som deltar.
Vi vill utveckla samlingsplatser för alla åldrar som också ska finnas utspridda i kommunen så långt det är möjligt. Att kommunens medborgare har möjlighet att delta i aktiviteter och kulturevenemang som arrangeras i sin närhet.

Kommunens bibliotek ska vara en naturlig samlingspunkt för alla och kunna möta människors behov av litteratur i olika format. Centerpartiet tycker att biblioteken utgör en viktig del i lokalsamhället och verkar för att de bibliotek som idag finns även finns kvar i morgon.

 • Kultur till alla åldrar.
 • Berika vardagen för våra äldre, stick/musikkafé, dagverksamhet och naturliga mötesplatser på våra äldreboenden.
 • Vi vill behålla och utveckla samtliga fritidsgårdar, det är en viktig samlingsplats för kommunens ungdomar.
 • Biblioteken är nödvändiga i alla kommundelar.
 • Verka för en idrottsfond, vi vill att ungdomar som inte har ekonomisk möjlighet att utöva sport ska kunna söka ur denna fond.
 • Underhålla idrottsanläggningarna.Centerpartiet, vad vi gjort 2014 - 2018

Under mandatperioden 2014 – 2018 har Centerpartiet ingått i den styrande majoriteten i Mjölby. Vi har under dessa fyra år varit med och drivit fram och fattat bland annat följande beslut:

 • Ny idrottshall i Mantorp
 • Nytt vårdboende om 80 platser
 • Tre nya gruppbostäder LSS, Mantorp och Mjölby
 • Arbetsmarknadsenheten (AME) överflyttad till Omsorgsförvaltningen
 • Fler trygghetsboenden, Kungshögahemmet
 • Fler villatomter inom kommunen
 • Beslut om nybyggnation lägenheter i Mjölby och Mantorp
 • Nya rondeller och trafiklösningar
 • Ombyggnation av skolor
 • Fortsatt drift av skolarna Västra Harg och Normlösa

Slutord

Centerpartiet är hela kommunens röst som verkar för en sund fördelning av investeringar inom kommungränsen. Våra beslut ska vara hållbara och långsiktiga med fokus på människa, miljö och teknik.

En röst på Centerpartiet är en röst för tryggare vardag och en hållbar framtid.

CENTERPARTIET

i Mjölby vill att hela kommunen ska leva!

Vill du läsa mer om Centerpartiet , gå in på
www. centerpartiet.se eller

www.centerpartietmjolby.se

Relaterade nyheter