Bättre företagsklimat ger fler jobb!

Genom bättre och snabbare service till företagen, lägre avgifter, bättre samordning och bättre förutsägbarhet kan vi göra Norrköping mer attraktivt för företagande.

Företag som går bra kan anställa flera, de anställda får lön och kan försörja sig och de betalar skatt till vår gemensamma välfärd. Det är därför nödvändigt att skapa bättre villkor för alla företag, men särskilt för små företag. Fyra av fem jobb finns inom småföretagen idag. Det är också i de små och växande företagen som de flesta nya jobb skapas. Norrköping ska ha ett bättre företagsklimat och det ska vara lika naturligt att starta och driva företag som att vara anställd. Utbildningar måste anpassas efter vilka jobb som efterfrågas och alla utbildningar ska genomsyras av entreprenörsanda.

Genom bättre och snabbare service till företagen, lägre avgifter, bättre samordning och bättre förutsägbarhet kan vi göra Norrköping mer attraktivt för företagande. Attityder till företagande ska vara positivt inom kommunens olika förvaltningar och inom politiken.

Tjänsteföretagandet ökar mycket i Norrköping tack vare att Centerpartiet lyckades införa en skattereduktion för hushållsnära tjänster (RUT) och reparation, ombyggnad, tillbyggnad (ROT). Detta är ett led i att sänka kostnaderna för företagen så att de kan anställa flera. Centerpartiet vill nu gå vidare med att införa en skattereduktion även för IT-tjänster, (RIT).

Centerpartiet har även sänkt restaurangmomsen för att stimulera fler jobb, inte minst för våra ungdomar. Det är viktigt att kostnadstrycket hålls nere i väldigt personalintensiva företag och att restaurangmomsen även i fortsättningen ligger på en låg nivå.

Alla företag kan inte, och bör inte, ligga i städer och tätort. Tvärtom har landsbygden en rad komparativa fördelar. Närheten till råvarorna, låga lokalhyror, starkt lokalt engagemang och lägre markpriser är bara några exempel. Bra bredbandskapacitet och mobiltelefontäckning i hela kommunen är idag en förutsättning för många företag. Det är därför viktigt att utbyggnaden fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Byggandet av Ostlänken ger tusentals arbetstillfällen framöver. Här är det angeläget att kommunen tillsammans med övriga aktörer på marknaden, förbereder och utbildar inom alla olika yrkesgrenar. Det handlar om allt från ingenjörer till små lokala entreprenörer och åkerier.

Det kommer också att behövas tillfälliga bra boenden utefter de arbetsplatskontor/ områden som kommer att upprättas eller för andra som arbetar längs järnvägssträckan. Här ges möjlighet för lokala uthyrare att kunna erbjuda bra boenden vilket gynnar det lokala näringslivet.

Centerpartiet anser också att Ostlänkens stationsläget i Nyköping är av betydelse för näringsliv och boende runt Kolmården men även Vikbolandet. Arbetspendlare mellan dessa områden och Stockholm kan med fördel välja Nyköping som station istället för att åka omvägen förbi Norrköping. Detta förutsätter dock att vägstandarden höjs mellan Jönåker, Kvarsebo och Kolmården. Kolmårdens djurpark är en motor i området och deras möjlighet till expansion gynnas också om vägstandarden förbättras norrifrån.

Många mark- och fastighetsägare och företagare kommer att beröras av intrång när den nya järnvägen ska dras fram genom kommunen. Här är det viktigt att ansvariga myndigheter så fort som möjligt ersätter de berörda ekonomiskt eller erbjuder annan plats att etablera sig på. Detsamma gäller när inre hamnen och södra Butängen ska omvandlas till nya bostadsområden. Där finns många företag som behöver omlokaliseras inom kommunen.

Företagandet är grunden i vårt välstånd, rätt hanterat har Norrköping goda förutsättningar till både fler företag och flera jobb. Den chansen får vi inte missa.

Karin Jonsson (C), oppositionsråd