För trygghet och tillväxt i Norrköpings kommun

Norrköping står för många utmaningar och är i behov av mer trygghet och bättre tillväxt. Vår kommun växer så det knakar, vilket är glädjande. Många flyttar hit, bildar familj och flertalet företag ser Norrköping som en potentiell plats att etablera sig på. Våra äldre blir allt fler samtidigt som antalet barn också ökar och behov av såväl äldreboenden och förskoleplatser är påtagliga. Samtidigt befinner sig många i arbetslöshet och behöver komma in i arbete. Det är en spännande tid vi lever i och en än mer spännande framtid som väntar. Byggandet av Ostlänken påbörjas strax och många nya jobb växer fram i och med detta.

Vi i kommunledningen, också kallad Kvartetten, består av fyra partier (S, Fp, C och KD) och vi vill  anstränga oss extra för att möta de utmaningar vi har framför oss, med bostäder, värdig vård och en bra skola. Därför har vi arbetat fram en budget för de kommande åren som fokuserar på just trygghet och tillväxt. 

Här följer fyra av de områden har vi valt att fokusera extra på just nu för att möta kommunens växande behov:
1. Särskilda boendeplatser för äldre. Ungefär 100 personer står i kö för att få plats på särskilt boende. Detta måste byggas bort och därför föreslår vi en snabbare utbyggnad av SÄBO som ska resultera i 88 nya lägenheter redan 2016. Dessutom innebär detta en personalförstärkning.
2. Förstärkt och förbättrad gymnasieskola. Vi vill förstärka gymnasieskolan med bla 30 tjänster för att frigöra mer undervisningstid för eleverna men också för att möta näringslivets behov av utbildad arbetskraft.
3. Tidiga insatser. Vi förstärker skolan och förskolan med fler tjänster och med resurser för att minska barngrupperna för de yngsta barnen i förskolan.
4. Samhällsbyggnad. För att byggandet av Norrköping ska fortsätta och möta det växande behovet vill vi få till effektivare planarbete och byggprocesser. Byggsektorn är en motor vad gäller att skapa arbetstillfällen. Därför är det viktigt att vi prioriterar byggprocesserna och det gör vi genom att tillsätta 13 tjänster för detta. 

Norrköpings kommun har över 9000 anställda och många verksamheter. Därför ser vi även ett behov av en genomlysning av verksamheterna för att få bättre överblick, kontrollera att vi inte dubbelarbetar och att vi gör rätt saker. Med en genomlysning kan vi mycket säkert frigöra resurser och omfördela dessa till mer behövande områden. Att genomlysa kommunens verksamheter kommer ta tid och för att kunna möta de växande behoven nu behöver vi alla hjälpas åt lite extra. Därför föreslår Kvartetten en skattehöjning med 50 öre. Så att vi, samtidigt som vi genomlyser kommunens verksamheter, också kan bygga fler boenden för äldre, förbättra skolan och fortsätta byggandet av vår kommun. För ett tryggt Norrköping med god tillväxt.

Karin Jonsson, kommunalråd (C)
Lars Stjernkvist, kommunalråd (S)
Kikki Liljeblad, kommunalråd (S)
Olle Johansson, kommunalråd (S)
Reidar Svedahl, kommunalråd (FP)
Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd (KD)