Samsyn i Norrköping om landsbygdspolitiken

Landsbygdspolitiken ska stärka människors möjlöigheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun har nu över 143 000 invånare och drygt 40 000 personer av dessa bor utanför Norrköpings stad. Ca 24 000 bor i våra samhällen och ca 16 000 bor på ren landsbygd och även i skärgården. Norrköping tillhör därmed de kommuner i Sverige som har flest antal landsbygdsboende.

Av den anledningen ska kommunen också ha en hållbar landsbygds- och skärgårdspolitik som handlar om att tillvarata de unika förutsättningar som finns, men också att utjämna de oskäliga skillnader som kan finnas mellan stad och land.

Snart ska beslut fattas om kommande inriktning för landsbygdspolitiken i Norrköpings kommun. Glädjande nog så råder det en bred politisk samsyn om vilken inriktning som ska råda även framöver.

Politiken är överens om att landsbygdspolitiken ska stärka människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Norrköpings kommun. En robust infrastruktur, tillgång till service året om, brukande av naturresurser och ett starkt näringsliv är grundbultar i en sådan utveckling.

Nu ökar antalet boende på landsbygden. Arbetsfrekvensen och företagandet är högre på landet än i staden och det finns ett rikt kultur- och idrottsliv. Bredbandet är nu också utbyggt på de flesta håll vilket ger nya möjligheter. Allt detta är givetvis ett resultat av många enskildas engagemang och drivkraft men också en politisk viljeinriktning från kommunens sida.

Men självklart finns det också utmaningar och strukturella frågor som vi måste ta tag i. Bland annat behöver skolresultaten höjas på våra skolor för att eleverna ska kunna ta sig vidare in på gymnasiet. Här är det viktigt att det finns tillgång till likvärdig utbildning av hög kvalitet i hela kommunen. Det gäller inte minst elever på landsbygden som annars riskerar att halka efter på en arbetsmarknad som blir allt mer krävande.

Bostadsfrågan är också central, överallt efterfrågas det alternativ till villan eller gården när man känner att orken inte längre räcker till. Det kan också handla om nya familjeförhållanden eller att ungdomar vill flytta hemifrån eller hemåt igen. Flera lokala initiativ finns nu runt om i kommunen där man försöker få till stånd byggnationer. Här måste kommunen ha en välvillig inställning och vara behjälplig utifrån de lokala förutsättningarna som finns och inte likställa landsbygd med Norrköpings innerstad.

Mycket av den utveckling som sker på landsbygden bygger på ett underifrån perspektiv. Det är i grunden bra, ett folkligt engagemang bidrar till långsiktighet och ett genuint intresse. Men för att det ska kunna fungera så krävs det prioriteringar och realism för genomförande, kommunen kan inte fixa allt oavsett om det är land eller stad. Vi har tagit fram ett förslag på modell där man först lokalt prioriterar och utreder vad som kan vara praktiskt möjligt utifrån lokala förutsättningar. Därefter kommer det offentliga in och stöttar, lotsar och öppnar dörrar. Vi tror att den modellen är betydligt bättre och kan ge ett bättre resultat än att man lägger ner stor kraft på projekt som i grunden är orealistiska och ogenomförbara.

Rätt hanterat kommer Norrköpings landsbygder att fortsätta växa, vi har väldigt goda förutsättningar och de ska vi tillvarata tillsammans.

Karin Jonsson, Kommunalråd (C)