Lagkrav eller ej avgör inte frågan

Svar till Lennart Petersson, Kvillinge Villaägareförening och Barry Broman, Villaägarna Norrköping

Frågan om vad som gäller vid ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmänna platser har vållat en del frågetecken. Vi ser att det även finns en hel del begreppsförvirringar. Det är kommunen genom politiska beslut som sätter krav på vilken standard gator och vägar ska ha. I underlagen inför beslut kan det ha uppfattats att det är lagkrav på att utkräva kommunal vägstandard, vilket det alltså inte är. Vi beklagar att det varit otydligt och har nu förtydligat det i handlingarna. Men även om det inte är ett lagkrav så finnas starka skäl för att åstadkomma en likvärdig standard för alla kommunala vägar. Detta är inget unikt för Norrköping, utan ett normalt krav som de allra flesta kommuner som jobbat med övertagandefrågor ställer. Därför har frågan om lagkrav inte haft någon avgörande betydelse för hur frågan har hanterats.

Vilka krav och kostnader som följer vid kommunal standard kommer att skilja sig mycket mellan olika områden. I vissa områden med god vägstandard kan en enkel administrativ förändring i detaljplanen vara möjlig och inte alls behöva kosta så mycket. Där kan det mer handla om att åtgärda eventuellt bristfälligt underhåll men man behöver inte göra några förändringar i markanvändandet som kräver en ny detaljplan. I andra områden kan det krävas helt nya planer eller förändringar i nuvarande detaljplaner. Det är då som nya krav kan träda in och som tenderar att kosta väldigt mycket pengar för fastighetsägare.

Erfarenheterna från pilotprojektet Norsholm ger en mycket bra inblick i hur övertagande-processen fungerade och vilka kostnader som uppstod. Kommunen var pragmatisk och ställde heller inte helt orimliga krav på höjning av vägstandard där det uppenbarligen saknades syfte. Trots att vägstandarden i huvudsak var god så uppstod det kostnader för såväl vägförening, enskilda fastighetsägare som kommunen. Detsamma kommer givetvis att inträffa i alla andra områden också. Speciellt i de områden som idag helt saknar detaljplaner, vilket flera områden faktiskt gör.

Skribenterna verkar tro att man genom en enkel administrativ åtgärd, och utan krav på kommunal standard, skulle kunna förändra ett huvudmannaskap utan några som helst kostnader för vare sig vägförening eller fastighetsägare. Hade det varit så enkelt så hade den här frågan varit löst för länge sedan. Av rättviseskäl, som ofta diskuteras, vore det naturligtvis helt orimligt att vissa fastighetsägare inte skulle behöva betala för att köpa sig fria från framtida kostnader som hamnar på kommunen. Det vore verkligen att skapa en tydlig orättvisa mellan olika fastighetsägare i kommunen.

Ja, kommunen beslutade om stora besparingar hösten 2019. Den ekonomiska situationen har sedan försämrats drastiskt sedan Coronaepidemin började. I det här läget måste vi prioritera kommunens kärnuppgifter inom vård och skola. Trots mycket ansträngd ekonomi så har vi ändå försökt lösa frågan om belysningen, som annars hade vållat stora bekymmer i flera av våra yttre områden.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)