FÖRETAG OCH JORDBRUK SKA SAMSAS PÅ MALMÖLANDET!

Under onsdagsförmiddagen den 24 juni 2020 besökte kommunalråden i Kvartetten Björnviken på Malmölandet för att ta del av den pågående byggnationen av Kardonbanan. De nya järnvägsspåren innebär stora utvecklingsmöjligheter för näringslivet i Norrköpings kommun, men planerna har också justerats ner i omfattning för att freda viktig jordbruksmark.

Kardonbanan är en fem kilometer lång järnväg för transport av varor mellan Södra stambanan vid Åby och hamnen på Händelö som beräknas vara färdig för drift i februari 2021. Järnvägen passerar över Malmölandet där den kopplas den ihop med Norrköpings nya godsbangård.

  • Den nya Kardonbanan gör det mycket smidigare att flytta gods mellan järnväg, väg och sjöfart. Flytten av godsbangården ger också mer plats för utveckling av staden med nya bostäder och verksamheter, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i Samhällsplaneringsnämnden.

Området kring den nya godsbangården har i den senaste översiktsplanen pekats ut för etableringar av industrier för företag som kräver stora ytor och minst två av trafikslagen sjöfart, järnväg och väg. Den senaste tidens debatt om villkoren för livsmedelsförsörjning har emellertid haft inverkan på planeringsarbetet.

  • Vi föreslår att vi ska minska det område som tidigare utpekats som verksamhetsmark på Malmölandet. På så sätt fredar vi en större del av den bästa jordbruksmarken och vi ger förutsättningar för en fortsatt livsmedelsproduktion, säger Karin Jonsson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Den mark som frigörs på Malmölandet och i Södra Butängen skapar både utrymme för nya företagsetableringar och goda utvecklingsmöjligheter för de bolag som redan verkar i Norrköpings kommun.

  • Norrköping har en i grunden stark arbetsmarknad, och trots den senaste tidens ekonomiska oro är efterfrågan på verksamhetsmark fortsatt mycket hög. Exploateringen av Malmölandet, byggandet av Ostlänken och den förkortade restiden till Stockholm kommer tillsammans att innebära tusentals nya arbetstillfällen i Norrköpings kommun inom de närmaste åren, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med ökade offentliga investeringar och ett växande privat näringsliv följer också ett ökat behov av arbetskraft. Politikerna pekar ut kompetensförsörjningen som en nyckelfråga för att kommunen ska kunna få maximal nytta av de statliga järnvägsinvesteringarna.

  • I budgeten för 2021 har vi avsatt fem miljoner kronor extra till vuxenutbildningen utöver volymökningar för att möta effekterna av Coronakrisen. Vi räknar med att den samhällsutveckling som snart väntar kommunen kommer att kräva ytterligare förstärkningar. För att Norrköpingsborna ska kunna ta del av den växande arbetsmarknaden krävs ännu bättre möjligheter till utbildning, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Vid eventuella frågor kontakta Lars Stjernkvist på telefon 070-527 26 27, Karin Jonsson på telefon 073-205 42 60, Eva-Britt Sjöberg på telefon 076-762 03 53 eller Reidar Svedahl på telefon 072-583 69 69.