Även skärgården bör få lättnader i strandskyddet

Det grundläggande syftet med den tänkta reformen av strandskyddet är att det ska bli lättare och enklare att bygga i strandnära områden där exploateringen är låg och där det inte finns ett högt tryck på att utveckla marken. Syftet har också varit att begränsa byggnation i områden med stort befolkningstryck.

Vi har upplevt att vid tidigare gånger som lagstiftningen setts över för att ge lättnader så har den snarare lett till ytterligare begränsningar och en alltmer stelbent tillämpning. Allt som oftast är det landsbygds- och skärgårdsutveckling som har fått stå tillbaka. I praktiken rör detta i första hand den svenska landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en alltför kraftig begränsning för att utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala tillväxten och sysselsättningen. Vi anser precis som utredningen att det behöver bli ett mer dynamiskt och lokalt anpassat strandskyddsregelverk som är legitimt, transparent och förutsägbart. Det är en givetvis stor besvikelse att de föreslagna mer generösa reglerna och möjligheterna kring strandskydd inte kommer att kunna tillämpas i Östgötaskärgården.

Vi ser flera positiva delar i utredningen som kan komma att påverka våra tre kommuner. En av fördelarna är att utredningen föreslår att strandskyddet ska tas bort vid insjöar med en vattenyta som uppgår till en hektar eller mindre samt vattendrag som är två meter eller smalare. Strandskyddet ska inte heller gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975, vilket rör en hel del konstgjorda sjöar, dammar och våtmarker. Detta kan betraktas som några av utredningens viktigaste förslag och de som i praktiken kommer göra mest skillnad. Historiskt har nuvarande strandskyddsregler utgjort ett stort hinder för personer och näringsverksamheter som vill bygga och utveckla i områden där det kan finnas just ett litet vattendrag, en mindre sjö eller en anlagd våtmark.

Det föreslås också att bli enklare att kunna göra åtgärder som är kopplade till klimatanpassningar, till exempel om man behöver anlägga fördröjningsmagasin för vatten så föreslås de inte omfattas av strandskydd. Det är också positivt att kommuner enligt utredningen ska få möjligheter att peka ut landsbygdsområden i sina översiktsplaner och i dessa kunna tillämpa tre nya och mer generösa skäl för dispens. Bekymret med dessa är dock att de ej föreslås att kunna tillämpas i områden som har utökat strandskydd. I stort sett hela Ostkusten och skärgården har ett utökat strandskydd vilket då i praktiken kommer att innebära att Östgötaskärgården inte kommer att innefattas av de nya möjligheterna.

Detta är givetvis en stor besvikelse för oss skärgårdskommuner som hade hoppats på en viss uppluckring för att kunna utveckla näringsverksamhet och boendemiljöer på vissa utpekade områden eller öar. Vi är fullt medvetna om vikten av ett strandskydd som säkerställer allmänhetens tillgång till stränder samt skyddar djur och natur i våra känsliga skärgårdsområden. Men därifrån till att i princip förbjuda all näringslivsutveckling, turism eller nybyggande i skärgården på vissa utpekade platser, anser vi vara helt orimligt. Vi hoppas nu att riksdagen tar till vara på de nya möjligheter som utredningen föreslår inom ett flertal områden. Men vi hoppas också på att våra kust- och skärgårdsområden ska kunna ges samma möjlighet till utveckling.

Karin Jonsson (C)
Jenny Elander Ek (C)
Ulric Nilsson (C)