Företagande hand i hand med Bevarad åkermark!

Trycket på att nyetablera sig eller bygga nytt för företag i Norrköping är just nu stort, samtidigt som volymen byggklar mark är begränsad. Det ställer stora krav på Norrköpings kommun att verka för att få fram byggklar mark på kort tid.

Häromdagen kunde man läsa i NT om Lantmännen Agroetanol som tagit första spadtaget för en investering på 800 miljoner kronor i en ny fabrik. En satsning som väntas ge ett 30-tal ny arbetstillfällen till kommunen. Just Lantmännens satsning är ett exempel på de gröna näringarnas betydelse för regionens och inte minst Norrköpings näringsliv och hur den skapar arbetstillfällen. Det är något som också landsbygdsministern poängterade när hon deltog i spadtaget via länk. Jag hoppas att hela regeringen delar landsbygdsministerns syn på de gröna näringarna. Just nu är det livlig debatt om synen på skogen, hur den ska brukas och även hur man ser på biodrivmedel, som får sin råvara från de gröna näringarna. Det är områden där förslagen starkt försämrar förutsättningarna för de gröna näringarna.

I den nya fabriken som Lantmännen nu ska bygga, ska spannmål förädlas till vegetabiliskt protein. En produkt som efterfrågas mer och mer. Samtidigt ökar efterfrågan på lokalproducerat och närodlat. Det här utmanar oss och samhällets syn på hur åkermark används. Intressen och näringar ställs mot varandra och här gäller det att vara motståndskraftig. I Norrköping finns mycket värdefull brukningsvärd åkermark, den måste vi vara rädda om, samtidigt som vi måste kunna möta efterfrågan från företag som vill etablera sig i vår kommun. Det kan också uppfattas som godtyckligt när enskilda invånare eller företagare nekas bygglov för byggnationer på åkermark samtidigt som stora lagerbyggnader ges tillåtelse att byggas på högklassig åkermark.

Vi märker att intresset för att bevara åkermarken har ökat bland kommunens politiker då fler partier än Centerpartiet har sett värdet av det som växer där och behovet av att ta vara på möjligheterna till ökad självförsörjning när det gäller livsmedel. Kommunstyrelsen har initierat arbetet med att se över översiktsplanen. I det arbetet är det viktigt att det pekas ut nya områden med mark för företagsetableringar och bostäder som inte ligger på värdefull åkermark, som snabbt kan iordningställas för byggnation.

Christian Widlund
Ordförande för Centerpartiet i Norrköpings kommun