Norrköpings jordbruksmark behövs för livsmedelsproduktion

Vi har från Centerpartiet i Norrköpings kommun lämnat yttrande på remiss av kommande översiktsplan. Vår analys av förslaget kan sammanfattas i tre punkter:

  • Mycket av kommunens värdefulla jordbruksmark kommer att försvinna
  • Det kommer bli svårare att få lov att bygga bostäder på landsbygden
  • Fokuseringen på urbanisering och utveckling av staden blir tydligare

Under processen för framtagandet av den här remissversionen har det funnits en politisk styrgrupp bestående av representanter från samtliga politiska partier som finns med i Kommunfullmäktige. Vi har från Centerpartiet varit aktiva och lämnat synpunkter hela vägen under processen, dock har våra synpunkter inte beaktats när remissversionen tagits fram. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi anser att det är feltänkt att peka ut så mycket jordbruksmark för etablering av verksamheter och bostäder. Vi anser att i den tid vi lever, där effekten av klimatförändringarna visar sig tydligare från år till år, med extremväder som torka och översvämningar världen över, men även kris och konflikter som påverkar tillgången till livsmedel, är det helt galet att asfaltera vår värdefulla jordbruksmark. Vi i Centerpartiet har länge drivit frågan om att bevara jordbruksmarken och känt oss tämligen ensamma om det bland politiska partierna. Under senaste valrörelsen upplevde vi ändå att det fanns en större förståelse för behovet av bevarande av åkermarken. Partier som KD, M och även SD slogs om vem som kunde utfärda de mest långtgående skydden för jordbruksmarken. När nu kommunen styrs av just dessa partier är det mycket märkligt att remissversionen innehåller så många planer på att bebygga just jungfruelig åkermark. Så mycket var alltså M, KD och SDs utfästelser värda när de väl fick makten. Vi har från Centerpartiet föreslagit en rad andra platser där utveckling av både verksamheter och bostäder kan ske, utan att ta jordbruksmark i anspråk.

I Jönköpings kommun, där Centerpartiet har kommunstyrelseordförandeposten, har man lyckats med bedriften att ha en kraftig utbyggnad av verksamheter och bostäder utan att bygga på jordbruksmark. Det har varit möjligt just på grund av att man har tagit ett politiskt ställningstagande att inte peka ut åkermark för bebyggelse i deras översiktsplan. Vi ska väl inte vara sämre än dem?

En annan viktig faktor vi lyfter i vårt yttrande är möjligheten till att kunna bygga bostäder på landsbygden utanför de starka stråken, utan detaljplan. Det kan inte vara så att det ska vara svårare att bygga en bostadsfastighet på landsbygden än vad det är att bygga 150 småhusfastigheter på jordbruksmark i citynära lokalisering. Dessutom vill vi att stråket Stegeborg/Östra Husby/Skenäs/Kvarsebo ska pekas ut som viktigt stråk, och möjliggöra för byggnation av fler bostäder.

Vi är mycket positiva till att remissförslaget tar stor hänsyn till klimatförändringarna och innehåller mycket klimatanpassningsåtgärder. Öppnandet för gröna tak och fasader vid nybyggnationer av bostäder och bevarandet av grönområden i centrala delarna är bra åtgärder för klimatet. Vi är därför emot att Dagsbergsfältet, där Norrköpings Fältridklubb idag huserar, pekas ut som framtida bostadsområde. Förutom att det är ett grönområde tycker vi att det är viktigt att det finns möjlighet för den här typen av fritidsverksamhet i centralt läge. Likaväl som det finns fotbollsarenor, simhall och tennisbanor i centrala lägen, tycker vi att även en befintlig ridanläggning platsar i framtidens Norrköping.

Christian Widlund (C)
Oppositionsråd

Lina Cederlöf Lundgren (C)
Kretsordförande Centerpartiets Kommunkrets i Norrköping


Här kan du läsa vårt remissyttrande på översiktsplanen i sin helhet: