Kvartetten 2014-2018

För mandatperioden 2015-2018 har Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att ingå ettsamarbete i Norrköping. Samarbetet vilar på en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter och på en politisk överenskommelse för de kommande fyra åren.

Samarbetet bygger på gemensamt ansvarstagande och skapar stabilitet och förutsättningar för Norrköping att långsiktigt utvecklas positivt.

Några områden vi anser särskilt angelägna

 • Alla människors lika värde, oavsett bakgrund och livssituation, är en viktig utgångspunkt när vi formar Norrköping. Mångfalden är en tillgång för Norrköping. Vi är och ska vara en öppen kommun och välkomna de som vill bo och leva här. Vi måste samtidigt skapa förutsättningar för dem som bosätter sig här att vara en del av samhället. Därför måste segregationen motverkas.

 • Norrköping är en kommun som växer och utvecklas. Vi vill se en hållbar politik för framtiden där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Norrköpings kommun. Alla kommundelars unika potential ska ses som en resurs som ska tillvaratas och utvecklas. Likväl som tillväxten skapas i alla delar av kommunen måste den fördelas på ett sätt som gör att alla får del av den.

 • Norrköping behöver fler bostäder. Vi vill utveckla nya bostadsområden runt om i kommunen och även förtäta vår innerstad. Inre hamnen och Södra Butängen är exempel på områden som ska omvandlas till moderna stadsdelar och som möjliggör en fortsatt hög nivå på bostadsproduktionen. Genom att möjliggöra för olika upplåtelseformer i planeringsarbetet kan vi ge förutsättningar att minska bostadssegregationen. Parker och grönområden är viktiga som stadens lungor men också för barns lek och allmän trivsel. Mot bakgrund av den kraftigt ökade bostadsproduktionen och de nya bostadsområden som planeras, finns det inte längre något behov av att bygga på fastigheten Torget 5.

 • För att klara framtidens utmaningar, inte minst höjning av investeringsnivån som en följd av Ostlänken, fordras en höjning av överskottsmålet. Ordning och reda i ekonomin är en grundbult i vår politik. Därför betonar vi vikten av att alltid pröva hur vi använder resurserna mest effektivt. Utgångspunkten är oförändrad kommunalskatt.

 • Norrköping ska vara en klimatsmart kommun. Hushållning med våra naturresurser och ett kretsloppstänkande ska genomsyra all kommunal verksamhet. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former.

 • Vi vill utveckla den enskildes möjlighet att påverka välfärden, såväl innehåll som val av utförare. Därför vill vi införa en valfrihetsreform som ger ökad mångfald. Valfriheten ska förenas med krav på hög kvalitet och kontroll över kostnader. Vi är öppna för alternativ inom såväl skolan som i vården och omsorgen.

 • När behovet uppstår ska man veta att det finns en bra vård och omsorg. Därför vill vi öka tillgänglighet, information och råd och stöd. Vi vill även utveckla och möjliggöra olika boendeformer för att man ska kunna vara trygg och ha en social samvaro och därmed minska många äldres sociala isolering. Vi vill även utveckla dialogen med pensionär- och funktionshindersorganisationerna.

 • Vi avser att ta upp diskussionerna med landstinget för att så fort som möjligt ha ett gemensamt mellanboende i anslutning till Vrinnevisjukhuset på plats. I väntan på att det är på plats avser vi öppna korttidsplatser i kommunens lokaler, helst i samverkan med landstinget.

 • Vår viktigaste utmaning är att förstärka utbildningen på alla nivåer, från förskolan till gymnasiet. Fler elever ska klara kunskapsmålen och därmed få behörighet till högre studier. Detta kan vi göra genom att tillföra resurser, behålla och locka till oss de bästa lärarna samt höja lärarlönerna. Vi vill också fortsätta att utveckla samarbetet med universitetet och Campus Norrköping.

 • Alla barn ska få en bra start i livet. Därför kommer vårt fokus att ligga på tidiga insatser i både förskola och skola. Vi vill stärka förskolans pedagogiska roll men också stötta barn och föräldrar genom ett stärkt förebyggande arbete. Detta kan bland annat ske genom den sociala investeringsfonden. Utbudet av barnomsorg behöver breddas för att bättre kunna möta barn och familjers olika behov.

 • Vi vill underlätta ungdomars väg in i arbetslivet. Genom en tydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv, praktikplatser och utökning av antalet sommarjobb för gymnasieungdomar möjliggör vi för fler att få arbetslivserfarenhet och därmed underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

 • Fler Norrköpingsbor ska ha ett jobb att gå till och arbetslösheten ska minska.

 • Genom nära samverkan med näringslivet, bra pendlingsmöjligheter och en god service vill vi skapa ett bättre företagsklimat. Det ger större förutsättningar för nuvarande näringsliv att växa och för fler nya företag att starta och etablera sig i kommunen.

 • Norrköping ska fortsätta utvecklas som transport och logistikcentrum. Genom investeringar i de fyra transportslagen vill vi förstärka utvecklingen så att fler företag vill etablera sig och växa i Norrköping.

 • Kommunens organisation och attityd ska präglas av en god serviceanda. Det är viktigt att den kommunala förvaltningen är tillgänglig och att förhållningssättet är att vägleda så det blir rätt. Därför vill vi att alla som söker kontakt ska få en första återkoppling inom 24 timmar.

 • Lokala företag ska ges bättre förutsättningar att delta i de upphandlingar kommunen gör. Därför behöver vi fortsätta förenkla och undanröja hinder. Samtidigt behöver vi vara tydliga med vilka krav vi ställer. De som utför arbete åt Norrköpings kommun ska ha justa villkor. Därför ska vi ställa krav på svenska kollektivavtal i de upphandlingar kommunen gör. Det säkerställer också att de företag som lämnar anbud har likvärdiga konkurrensvillkor.

 • Många företag har idag svårt att hitta personal med relevant kompetens. Därför vill vi genom satsningar på utbildning skapa förutsättningar för fler att få arbete. Kopplingen mellan forskning och företagande är viktig för Norrköping. Därför ska samarbetet med universitetet fortsätta att utvecklas för en kunskapsdriven tillväxt.

 • Vi vill lyfta fram de gröna näringarnas betydelse för Norrköping. Näringar som bland annat ger oss närodlad mat, skogsråvara till våra industrier och bidrar till en grön energiomställning. Vi vill genom samarbete med berörda branscher försöka utveckla det lokala näringslivet inom dessa olika grenar. När kommunen växer ska det tas hänsyn till de gröna näringarnas möjlighet att utvecklas. Målet är att kunna erbjuda en sund och säker mat, en hållbar tillväxt samt jobb inom såväl industri som i små företag runt om i hela kommunen.

 • Fler människor ska välja Norrköping när man t ex åker på semester, konfererar, besöker en konsert eller shoppar. Norrköpings kommun, inte minst kulturinstitutionerna, ska vara en aktiv del av den växande sektor som besöksnäringen utgör i alla dess former.

 • Kulturlivet är en viktig faktor för Norrköpings utveckling. Möjligheten att både konsumera och vara en del av kulturskapandet skapar välmående likväl som det stärker Norrköpings attraktionskraft. Därför vill vi fortsätta utveckla Norrköping som regionens kulturhuvudstad och till att bli landets musikhuvudstad. Vi vill även utveckla arbetet med breddkultur. Bland annat genom att utveckla Hörsalen för att möjliggöra för det breda kulturlivet att använda den i enlighet med fattade beslut.

 • Ideella organisationer och föreningslivet har en viktig roll i samhället. Genom dessa skapas mötesplatser där vi stimuleras och där skillnader överbryggas. Inte minst handlar det om en aktiv fritid för barn och unga där de känner sig välkomna men också har bra möjligheter till spontanidrott.

 • Samarbetet med polis, andra myndigheter och grannkommuner för att bekämpa organiserad kriminalitet ska fortsätta och fördjupas. Förebyggande arbete, samverkan med närpolis och stöd till avhoppare är exempel på områden som behöver stärkas.


Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.