Kvartetten 2019-2022

Kvartettens logotyper (Socialdemokiraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna)

Norrköping - en kommun i utveckling

Norrköpings kommun växer och utvecklas. Under de gångna fyra åren har Kvartetten styrt och
tagit ansvar för kommunen och det har hänt mycket positivt. Arbetslösheten har minskat, antalet
jobb har blivit fler, skolresultaten har förbättrats, kultur- och restauranglivet sprudlar och
byggkranar vittnar om att ytterligare investeringar görs i kommunen.

Men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra. Trots den goda utvecklingen är skillnaderna i
livsvillkor och möjligheter alltför stora, både mellan enskilda människor och mellan olika
områden. Det är djupt bekymmersamt. Vi blundar inte för invandringens problem men vi ser
också möjligheterna med att Norrköping växer och blir fler. Det finns bekymmer som vi måste
överbrygga och vi måste arbeta för att ta tillvara på den potential som finns i de som kommer hit.
Därför vill vi nu ta nästa steg för att stärka människors möjligheter att bo, leva, arbeta och driva
företag i alla delar av Norrköpings kommun, både i stad, land och skärgård. Vi kommer att
bedriva en hållbar politik med offensiva insatser för välfärd, jobb och företagande samtidigt som
vi fortsätter att utveckla kommunens kreativa näringar och Norrköpings karakteristiska
stadskärna. En prioritering av utbildning på alla nivåer har en central roll i det arbetet. Det här
dokumentet innehåller en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna som vi har för avsikt att
genomföra under den kommande mandatperioden.

Ingen kan dock med säkerhet säga hur landets ekonomi kommer att utvecklas ens inom de
närmaste åren. Kommunens starka tillväxt ställer krav på en fortsatt hög investeringsnivå, och för
att bibehålla en trygg ekonomi och undvika allt för hög skuldsättning behövs därför tydliga
finanspolitiska mål och en hög självfinansieringsgrad. Vi måste ha beredskap för en stramare
politik om så krävs, och de förslag som redovisas i dokumentet kommer därför att genomföras i
den takt ekonomin tillåter. På så vis ser vi till att Norrköping står väl rustat inför framtiden.

En kommun som håller ihop

Vi behöver bygga en kommun där alla invånare känner sig inkluderade i
samhällsgemenskapen utifrån sina unika behov och förutsättningar, oavsett var i
kommunen vi bor. Kommunens positiva utveckling ska ge avtryck både i innerstaden, i
olika stadsdelar och i olika kommundelar. Vår landsbygds och skärgårds unika potential
ska ses som en resurs och bör tillvaratas på bästa sätt.

God utbildning lägger grunden för en sammanhållen kommun och har därför vår högsta
prioritet. Vårt mål är att samtliga elever ska gå ut både grundskola och gymnasieskola med minst
godkända betyg. För detta krävs ökade och rättvist fördelade resurser. Alla skolor ska vara bra
skolor, och de ska präglas av ordning, studiero och nolltolerans mot mobbning. Som ett led i det
arbetet vill vi stärka upp elevhälsan så att den blir mer tillgänglig för eleverna samt förbättra
arbetssituationen för lärarkåren.

Vi vill se ett hållbart byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen. Det måste gå
fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan komma in på bostadsmarknaden. Vi vill också
bidra till hälsosamma och klimatsmarta transporter genom att fortsätta utveckla
landsbygdstrafiken tillsammans med Region Östergötland, ge gång- och cykeltrafik särskilt utrymme samt ta ett helhetsgrepp över spårvagnsnätet för att förbättra det kollektiva resandet.
Fortsatt utökning av spårväg och övrig kollektivtrafik ska göras med hänsyn till de stora
investeringar och infrastruktur-förändringar som planeras i området omkring resecentrum vid
byggandet av Ostlänken. I utredningen ”Framtidens resor” undersöks bland annat kostnader och
dragningar för framtida spårdragningar. Beslut om Ljuralänken tas under hösten och alla partier i
Kvartetten har ännu inte tagit ställning i frågan.

Norrköping ska vara en ledande miljökommun. Miljöpolitiken ska präglas av noggrann
hushållning av naturresurser, övergång till förnybara drivmedel och energikällor samt tekniskt
utveckling. Vi vill lyfta fram de gröna näringarna som har en stor betydelse för att klara denna
omställning samt även kunna erbjuda en närodlad, sund och säker mat.

Vi vill att företag ska känna sig välkomna och värdefulla i Norrköpings kommun. Kommunen ska
ha ett företagsvänligt klimat som möjliggör utveckling av befintliga företag samt underlättar nya
etableringar. Goda kommunikationer, bredband och annan infrastruktur ska finnas för att
underlätta företagande i hela kommunen. Vi vill också att fler småföretagare ska kunna delta i
upphandlingar.

De företag som etablerar sig i kommunen behöver personal med relevant kompetens. Därför vill
vi stödja utvecklingen av Campus Norrköping och utöka antalet platser på YH-utbildningar och
yrkesinriktade utbildningar. Vi vill även erbjuda snabbspår för nyanlända och snabbare validering
av utländska betyg för att kunna bidra med mer och relevant arbetskraft till den växande
arbetsmarknaden.

En kommun med trygghet

Norrköpings kommun har invånare i blandade åldrar och med många olika behov. För en
kommun som ger trygghet åt alla vill vi bedriva en inkluderande politik som tar särskild
hänsyn till de faser i livet då vi är i särskilt stort behov av stöd från samhället, både under
uppväxt och ålderdom.

Alla barn ska ges en bra start i livet och goda uppväxtvillkor. Därför kommer vi fortsatt att ha fokus
på tidiga insatser, förebyggande arbete och riktat föräldrastöd. Barngrupperna i förskolan och
fritidshemmen behöver bli mindre och utbudet av alternativ barnomsorg större. Vi vill även utöka
den begränsade rätten till vistelsetid på förskolan. Föräldrar till barn som har behov av och rätt till
vistelsetid på förskolan ska genom uppsökande verksamhet få kunskap om barnens möjlighet att ta
del av förskoleverksamheten.

I Norrköpings kommun ska invånarna känna sig trygga med att det finns en värdig vård och omsorg,
oaktat av vilken kommundel man bor i. Därför vill vi öka tillgänglighet, information, råd och stöd för
den enskilde. Vi vill utveckla och möjliggöra för olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo
efter eget önskemål även om man blir sjuk, behöver stöd eller blir gammal. Vi vill i samarbete med
Region Östergötland se en fortsatt utveckling av Vrinnevisjukhuset och förbättra den del av vården
som ges utanför sjukhuset exempelvis i hemmen. Dessutom vill vi också öka kontinuiteten inom
hemtjänsten samt rätta till obalansen mellan behoven av och tillgången till LSS-boenden.

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön omkring oss, och därför krävs ett gott
underhåll, regelbunden städning och fungerande belysning. Men i en trygg kommun bekämpas även
all form av brottslighet systematiskt. Det görs bäst genom tidiga brottsförebyggande insatser i skola
och socialtjänst tillsammans med en nära samverkan med fritidsgårdar och civilsamhälle. Vi har därför initierat en utredning av en sammanhållen organisation för ordningsvakter för att öka medborgarnas trygghet, och kommer vidare att undersöka hur vi kan förbättra kommunens förebyggande arbete. Vi vill dessutom stärka samarbetet med polisen och fortsätta utveckla kommunens krisberedskap.

En kommun för delaktighet

Norrköpings kommun har kreativa och kunniga invånare. Det vill vi ta vara på genom att
dels ge medarbetarna i kommunala verksamheter ett större inflytande över sin
arbetssituation, och dels underlätta för kommuninvånarna att själva göra val och påverka
välfärdsinsatsernas utförande och innehåll.

Med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och digitala innovationer kan vi möta ännu
fler behov, öka medborgarnas delaktighet och arbeta effektivare med kommunens verksamheter.
Äldre, sjuka och funktionshindrade ska ha stort inflytande över de egna vård- och omsorgsinsatserna. Föräldrar till barn med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning om insatser för barnen, samt om hur barnets barnomsorg och skola kan organiseras för att familjelivet ska fungera. Vi vill också ge medarbetarna ett större inflytande över sin arbetssituation, till exempel genom att reformera dagens system för tids- och insatsregistrering i hemtjänsten.

Kommunens organisation ska präglas av en god serviceanda. Genom en utveckling av kommunens
kontaktcenter, en ökad digitalisering och fortsatt förenkling för användaren vill vi se över våra
processtider i kommunen för att möta invånarnas krav på en snabbare och mer tillgänglig service. Vi
vill också stärka närdemokratin så att Norrköpings invånare ska få bättre insyn i kommande beslut
och en större möjlighet till att själva kunna medverka till förändringar.

Alla kommuninvånare ska ges förutsättningar till delaktighet utifrån sina unika behov och
förutsättningar, även om man är nyinflyttad eller inte har svenska som modersmål. Genom att
förstärka och förbättra SFI, inte minst yrkes-SFI, kan vi ge goda förutsättningar för en snabbare
integration. Exempelvis vill vi undersöka möjligheterna att inrätta koncept som integrationsförskolor,
SFI för föräldralediga och lättillgänglig svenskundervisning på våra familjecentraler.

Ett levande kultur- och fritidsliv är avgörande för Norrköpings attraktivitet och stimulerar invånarnas
känsla av delaktighet genom att knyta människor närmare varandra. Vi vill därför erbjuda barn och
ungdomar en tillgänglig kulturskola av hög kvalitet, goda föreningsmöjligheter och välskötta
anläggningar för såväl kultur, fritid och idrott. Genom att skapa en kulturell infrastruktur vill vi
möjliggöra att olika typer av kulturella aktiviteter kan äga rum och ta plats i hela kommunen. Detta
ska ske genom dialog med kulturutövare, medborgare och civilsamhälle så att kulturen blir tillgänglig
för nya och bredare målgrupper.

(Dokumentet i pdf-format)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.