Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Ödeshögsbefolkning  • Centern vill att de som bor i Ödeshög ska ha de bra genom att vi lägger resurserna på de som redan bor här och utveckla en trygg och nära miljö.
  • Dyra satsningar på att locka nya invånare har inte gett något resultat.
  • Breda politiska samförståndslösningar och gemensamt ansvar för att trygga en varaktig, hållbar och positivutveckling av hela Ödeshögs kommun.
  • En ekonomi i balans, ingen skattehöjning och där varje skattekrona används till gagn för både kommun och innevånare.
  • Att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap genom tidiga insatser och aktiviteter i samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor.
  • Ökad satsning på landsbygden som en resurs som kan tillföra kommunen nya företag, nya innevånare och nya arbetstillfällen.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin

  • Centern i Ödeshög anser att vi på grund av av kommunens skuldtyngda ekonomi bör skjuta inte helt nödvändiga investeringar på framtiden, samtidigt bör en analys av hur en en större räntehöjning skulle påverka vår ekonomi och i sin tur eventuellt äventyra Ödeshögs möjligheter att fortsätta som en fristående egen kommun.
  • Centern i Ödeshög anser att kostnaderna för drift och förvaltning i kommunens olika verksam­heter bör minskas till förmån för en ökad satsning på förebyggande arbete inom områden som FUS barn & ungdomar och deras familjer i vår kommun som har det svårt.
  • Centern i Ödeshög vill också se ett utökat samarbete med våra grannkommuner så att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan upprätthålla lagstadgade verksamheter och erbjuda Ödeshögsborna en god service samt en attraktiv och trygg livsmiljö