Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Valfrihet och medbestämmande

Ingress


  • Ökad trivsel och samhörighet i kommunen genom att uppmuntra medborgardialog, delaktighet och engagemang inför politiska beslut.
  • Ökade resurser och ett fördjupat samarbete med föreningslivet som tar ett stort socialt ansvar i kommunen.
  • Vi vill lyssna på lokalbefolkningen och medverka till lokalt anpassade lösningar på lokala problem.
  • Använda byalagen som en resurs i bygdefrågor.
  • Ökat föräldrainflytande och valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag och stöd till alternativa driftsformer.
  • Vi anser att det även under nästa mandatperiod skall vara 35 folkvalda i Ödeshögs Kommunfullmäktige för att upprätthålla den politiska representativiteten för våra innevånare.