Yttrande till Trafikverket gällande E22

Söderköping

Centerpartiet i Söderköping har skickat ett yttrande till Trafikverket gällande E22 och förbifart Söderköping. Man ställer sig frågande till varför inte projektet följer FÖP:en på ett par väsentliga punkter.

(C) i Söderköping har sedan åttiotalet varit aktiva för att få till stånd en ny sträckning av E22. Skälen till detta, då som nu, är de miljö- och trafikproblemen som fordonstrafiken på E22 genom staden ger samt de barriäreffekter vägen skapar i tätorten. Dessutom är vägens kommande, ännu icke fastställda, fysiska placering ett stort hinder för kommunens utveckling i de tätortsnära delarna, då osäkerheten kring vägens dragning skapar stora icke utvecklingsbara zoner.

Hela yttrandet finns att ladda ned här, i pdf-format.