Svar på uttalande i NT 30/12

Svar på uttalande i artikel i Norrköpings Tidningar den 30/12 från Börje Natanaelsson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Är den borgerliga alliansen (C, L och KD) i Söderköping emot alla byggplaner, i staden och på landsbygden? Är vi motsträviga oppositionspolitiker som opponerar oss bara för saken skull? Knappast! Nathanaelsson kan inte ha mera fel i i sin analys av situationen. Vi är fullständigt överens om att det måste byggas flera bostäder. Frågan är bara hur och var. 

När vi gick in i den här mandatperioden fanns det färdiga planer redo för byggnation i Brunnsparken och på Mariehov. Det första den nya majoriteten (S, M och Mp) gjorde var att upphäva den fördjupade översiktsplanen för Mariehov samt att skrinlägga den färdiga Brunnsparksplanen. Två hus i utkanten av Brunnsparken har nu ersatts
av sju trevåningshus, där dubbelt så stor yta av Brunnsparken kommer att tas i anspråk, trots att flera av majoritetspartierna i sin valrörelse lovat att Brunnsparken skulle fredas.

Brunnsparken tillsammans med Göta Kanal- och Storåområdet är de i särklass viktigaste gröna och blå markområdena i Söderköpings stad. Dessa områden förstärker stadens karaktär och särart och måste exploateras ytterst varsamt. Borde inte en småskalig trädgårdsstad med blandade boendeformer passa in där både de boende och besökande kan hitta nya utrymmen för stadsnära rekreation? Säkerligen finns det många söderköpingsbor som har kreativa tankar och visioner som man skulle kunna ha fångat upp i förberedande medborgardialoger. Men just medborgardialog, som vi efterfrågat vid flertalet tillfällen, motas med argument om utdragna processer och att det är mer än tillräckligt att medborgarna får komma till tals i den lagstadgade samrådsprocessen!

Det är ytterst få detaljplaner som vi helt vänt oss emot men vi måste medge att vi aldrig förstått vitsen med att spränga in villor här och där i befintliga villaområden. Det är inte bara att förtäta, hur populärt än ordet har blivit på sista tiden. Där ny bebyggelse ansluter mot villabebyggelse bör t.ex. inte ny bebyggelse vara mera än en våning högre än befintlig bebyggelse. Bebyggelse mot allmän mark är en mycket känslig och svår avvägning. Ny bebyggelse bör inte begränsa allmänhetens nyttjande av den allmänna marken.

I huvuddelen av alla planförslag har vi försökt lyfta fram förbättringsförslag som vi formulerat i dialog med våra medborgare, alternativ yrkat på återremiss när beslutsunderlagen i nämnden varit undermåliga. Denna strategi är vi helt övertygande om hade redan nu inneburit ett flertalet nybyggda bostäder och nyinflyttade kommuninvånare.

Vi vill se ökat inflytande från både medborgare och oppositionen i ett tidigt skede där både risker och möjligheter lyfts fram. Den Borgerliga Alliansen är för nybyggnation i de mindre tätorterna, på landsbygden och självklart även i staden. I de mindre orterna behövs inflyttning för att kunna nå visionen om en hållbar utveckling med mer kollektivtrafik, affärer, skolor, förskolor och äldreomsorg. En viktig faktor när det gäller stadsnära bebyggelse är hur ny sträckning E22 med tillhörande anslutningsvägar kommer att utformas. Liggande E22-förslag motverkar en bebyggelseutveckling av tätorten norrut, där Göta Kanal och E22 kommer att utgöra stora barriärer. Konsekvensen av detta blir att det för kommunen då bara återstår en fortsatt stilombildande förtätning och betydande minskning av grönytor i tätorten.

Vi kommer fortsätta att vända och vrida, lyssna och diskutera för att försöka påverka alla förslag som kommer fram så att Söderköpings karaktär och DNA bevaras, där både nuvarande och kommande invånare trivs och kan uttrycka stolthet över hur Söderköping utvecklas. Så låt oss nu ta ett helhetsgrepp när det gäller byggnation i hela Söderköpings kommun och låt oss göra det i samklang med våra invånare.

Ulric Nilsson, (C) samhällsbyggnadsnämnden 
Ellen Friberg, (L) samhällsbyggnadsnämnden 
Lennart Persson, (KD) samhällsbyggnadsnämnden