Vårt arbete i Socialnämnden

Det är inte alltid lätt att som medborgare hänga med i vad som händer – eller inte händer – i kommunhuset. Här tar vi chansen att berätta lite mer om hur vi som oppositionsparti agerat i Socialnämnden. 

I maj 2015 föreslog vi öppna sammanträden, vilket avslogs av majoriteten. Vi lämnade i juni en motion om återinförande av decentraliserad hemtjänst i Sankt Anna. Vi gjorde flera inlägg kring detta och yrkade på återremiss, men då vi inte fick igenom detta så reserverade vi oss mot beslutet.

Redan i augusti 2015 var det dags igen, när vi lämnade en protokollsanteckning kring utvärderingen av hemtjänsten i Sankt Anna. Vi tyckte att man skulle arbeta med kontinuitet av personal hos brukarna, att man skulle följa upp antalet larm kvälls- och nattetid och möta den oro som fanns hos anhöriga och brukare. Vi påpekade också att vi saknade delar i utvärderingen, såsom specificering av kostnader för ökat bilåkande (personalens tid, bil- och bränslekostnader), samt att inte hela personalgruppen tillfrågats i utvärderingen. Vi bad om en rapport kring ovanstående inom 6 månader.

I oktober samma år ville majoriteten dra ned Träffpunkten till att skötas av en halvtidstjänst. Vi yrkade på en resurs motsvarande heltid, för att bedriva Träffpunktsverksamhet i Söderköping stad såväl som i Östra Ryd och Sankt Anna. Majoriteten lyssnade inte och vi reserverade oss därför mot beslutet.

I april 2016 yrkade  vi på att avtalet med A&O skulle gälla i 2 år i stället för det föreslagna 1 år. Detta för att säkerställa att det skulle finnas plats för de som behöver särskilt boende. När vi inte fick igenom vårt yrkande reserverade vi oss mot beslutet.

I maj föreslog vi en ändring i beslutstexten gällande boendeutredning äldreboende. Det planerades för byggandet av två nya omsorgsboenden och vi ville att det vid beslut om geografisk placering skulle tas hänsyn till var det idag bor potentiella brukare. Efter votering avslogs vårt förslag, vi begärde återremiss som också avslogs efter röstning.

Vid tertialbokslut T2 i september samma år framställde vi ett yrkande att upphäva intagningsstoppet på Stenbrinken då vi såg med oro på att det fanns en kö och ett behov hos brukare i hemtjänsten att få flytta in på ett vårdboende. Vid avslag på vårt yrkande lämnade vi en reservation.

I september lade vi in en protokollsanteckning att det saknades en bilaga i tjänsteskrivelsen från förvaltningen gällande främjandet av integrationsarbete. Bilagan belyste det viktiga integrationsarbetet som ”Tillsammans-projektet”  bedrev. Vi ansåg att det var mycket angeläget att den organisation som arbetats fram fick ett fortsatt stöd.

I oktober lade vi in en protokollsanteckning innehållande en kritik att dokumenten för beslut kommer till oss ledamöter alldeles för sent, vilket gör att förtroendevalda inte hinner ta till sig all information och därför heller inte har tillräcklig insyn i beslut.

Ett förslag till beslut i november 2016 var att Stenbrinken skulle upphöra som vårdboende 2017-01-31. Vi gjorde en protokollsanteckning kring att vi inte ansåg att vårdboendet skulle upphöra då det fanns en stor risk att kommunen skulle lida brist på vårdplatser. Samtidigt ansåg vi att en konsekvensanalys skulle föregå en så stor neddragning av antalet vårdplatser i kommunen.

I januari 2017 ser vi i den ekonomiska prognosen att nettokostnaden för Socialnämnden ökat väsentligt mellan åren 2015 och 2016. Redan nu ”flaggar” förvaltningen för ytterligare ökade kostnader 2017. Vi gör därför en protokollsanteckning kring att åtgärder inte ska få beslutas eller utföras utan att det finns avsatta medel i budgeten. Samtidigt påpekar vi att socialförvaltningens ökade kostnader påverkar andra viktiga områden och övrig verksamhet i kommunen.

Självklart fortsätter vi vårt arbete för att utveckla Söderköpings kommun inom Socialnämndens område, för att ge våra medborgare en trygg omsorg med hög kvalitet.