ALLIANSEN BILDAR MAJORITETSSTYRE

MODERATERNA, CENTERPARTIET, LIBERALERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA FORMAR EN ALLIANS I SÖDERKÖPING

Vi gör detta för att på bästa sätt ta oss an de utmaningar och möjligheter som finns i Söderköpings kommun. Vår ambition ar att Alliansen kan styra i majoritet över flera mandatperioder.

Utångspunkten för vårt kommande arbete är långsiktighet, hållbarhet och helhetssyn präglat av god ekonomisk hushållning och god kvalitet i alla kommunens verksamheter. Detta kommer att kräva att alla kommunens förtroendevalda, chefer, medarbetare, nämnder, styrelser och förvaltningar kännetecknas av helhetssyn,

God ekonomisk hushållning och effektivitet i alla kommunens verksamheter är det som kommer att ligga till grund för vårt beslutsfattande. Ekonomiska aspekter ska genomsyra alla beslut och beslutsunderlag, såväl politiska beslut som tjänstemannabeslut.

Den överenskommelse som Alliansens partier- Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna- nu har ingått, kommer att inarbetas i kommunens styrande dokument såsom strategisk plan, reglementen med flera, så snart Alliansenhar tillträtt.

Alliansen tillträder i kommunfullmäktige 2018-10-15, i styrelser o nämnder 2019-01-01 samt i det kommunägda bolaget Ramunderstadeni samband med årsstämman under våren 2019.

Söderköping den 10 oktober 2018

Moderaterna Centerpartiet

Liberalerna Kristdemokraterna