Val 2018

Bild

Den 9 september har du chansen att rösta fram en ny politisk ledning i Söderköping. Här kan du läsa mer om vad Centerpartiet Söderköping står för och hur vi vill föra Söderköping framåt.

Kommunalpolitiskt program 2018 - 2022

Centerpartiet Söderköping

2018-02-27


Nu vill vi tillbaka till att leda och ta det fulla ansvaret. Vårt mål är att Söderköping efter valet åter ska styras av en borgerlig allians, där vår centerpolitik får stort genomslag.

Centerpartiet i Söderköping är ett parti som under en lång rad av år har tagit ett stort ansvar för ledningen och utvecklingen av vår kommun. Under den senaste mandatperioden har vi tyvärr fått verka i opposition.

Vi strävar efter ett långsiktigt hållbart samhälle. en viktig del av detta är att det ska vara naturligt att bo och verka i hela kommunen. Centerpartiet är ett grönt frihetligt parti med båda fötterna på jorden. Vi kämpar för att så många beslut som möjligt fattas av människor själva eller nära de som berörs. Det här kallar vi närodlad politik. När vi lyckas upplever Du att Du har mera att säga till om i Din vardag.

En stabil ekonomi som är i god ordning

"Jag vill att det är ordning i kommunens ekonomi"

En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom kommunens alla områden. Vi i Centerpartiet har under en lång rad av år varit med och tagit ansvar för Söderköpings kommun. Under alla dessa åren har vi prioriterat frågor kring långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Vi vill nu snarast tillbaka till en kommunalekonomi i balans.

Omsorg om såväl gammal som ung

"Jag vill att det byggs äldrecentra i Sankt Anna, Östra Ryd och tätorten"

"Jag vill att Brobyskolan renoveras och att Bergaskolan åter blir skolområde"

Satsningen på äldrecentra känns viktig och mycket angelägen för att vi alla ska känna oss trygga. Vi vill satsa på nya centra i hela vår kommun. Ett äldrecentrum innehåller trygghetsboende med stödperson dagtid, platser för särskilt boende, hemtjänstcentral, samlingspunkt med möjlighet till aktiviteter samt nära matlagning. Ett väl fungerande äldrecentrum innehåller också viss tillgång till sköterska och läkare med specialistkompetens inom äldrevård samt vägledning inom hjälpmedelsområdet.

Vi tycker att skolan ska kännetecknas av att barnen och föräldrarna ska stå i centrum. Vi vill slå vakt om vår särart i Söderköping, som kännetecknas av värdeorden närhet och småskalighet samt trygghet och valfrihet. Det här innebär för oss centerpartister att vi ska ha en renoverad skola i Broby-området samt att vi åter ska ta i bruk Berga-området för skoländamål.

Vi vill fortsätta satsningar och utveckling av vårt fina och uppskattade gymnasium Nyströmska skolan.

En integration för alla i Sverige

"Jag tror på en närodlad integration"

Människor tar inte arbete, de skapar arbete. Därför betyder integration inte problem som måste lösas, utan möjligheter och utmaningar att ta tillvara på de inneboende krafter och idéer som människor har.

Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi ett bättre land att leva i. Och det är jobben som är nyckeln.

Det är en styrka att leva i ett mångkulturellt samhälle. Öppnare gränser minskar avståndet mellan människor och stärker kontakterna mellan olika delar av världen.

Mat, miljö och klimat

"Jag vill att vi lever efter målet att bruka utan att förbruka"

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Vår matproduktion håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Det är rimligt att den mat som serveras i offentliga kök är producerade enligt de regler som gäller i Sverige. Vi tycker att offentlig upphandling av livsmedel alltid bör ställa krav på att produkterna uppfyller de regler som våra myndigheter ställer på det svenska lantbrukets produktion. Maten som serveras ska vara närodlad, nära tillagad och mera säsongsanpassad. Vi vill aktivt arbeta för ett minskat matsvinn i kommunen.

Vi centerpartister står för vårt engagemang i klimat- och miljöfrågor. För oss är det naturligt att dessa frågor behandlas i samma utsträckning som andra välfärdsfrågor. Vi ser också att det är möjligt att kombinera tillväxt med minskade utsläpp. Vi vill skapa goda förutsättningar för jobb och företagande inom området miljö och klimat. Våra ledord för ett hållbart samhälle är "bruka utan att förbruka".

Småskalighet och närhet

"Byggnation, organisation och utveckling ska styras av vår starka särart"

"Jag vill kunna bo, leva och arbeta var som helst i hela kommunen"

För att möjliggöra för en kontinuerlig exploatering och nybyggnation krävs en medveten satsning och planering i hela kommunen. Idag har vi ett stort behov av bostäder och det är angeläget att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Dock måste vi inse att centralt belägen mark i staden är en bristvara som måste hanteras varsamt och att vi inte bygger bort tillgången till stadsnära grönområden. Mark är ingen bristvara totalt sett, men däremot centralt belägen mark. Viktigt är också att all planering och exploatering sker med stort inslag av information och dialog mellan alla parter som är berörda av kommunens utveckling.

Det kommunägda bostadsbolaget Ramunderstaden ska fortsätta att kontinuerligt investera i nyproduktion och planerat underhåll för att tillhandahålla bra bostäder för alla typer av familjer och livets olika skeden.

Produktionen i de gröna näringarna, såsom jord-, skog- och livsmedelsproduktion, är avgörande för landets utveckling. Maten vi äter, förnybar energi och många av råvarorna till industrin kommer från landsbygden. Lägg där till landsbygdens möjligheter till fritidsaktiviteter, turism och rekreation och vi ser en bild av landsbygdens stora betydelse för oss alla. Den så kallade idéburna sektorn, exempelvis föreningsliv och byalag, spelar en viktig roll för utvecklingen på såväl landsbygden som i tätorten. För att landsbygden ska kunna fortsätta att leverera krävs att de som bor och arbetar där har goda förutsättningar. Fungerande samhällsservice och trygghetsfunktioner ska vara nära och tillgängliga.

Kollektivtrafik och infrastruktur

"Jag vill att vi ska resa klimatsmart"

Ökad tillgänglighet på landsbygden såsom kollektivtrafik, bättre vägar och utbyggt bredband är nödvändigt för landsbygdens och innevånarnas fortsatta utveckling.

Det finns ett stort behov av bättre samordning mellan de offentligt finansierade trafikslagen. Genom att samordna den kommunala delen av kollektivtrafiken (exempelvis färdtjänst och skolskjutsar) med den regionala trafiken, kan vi på ett mera kostnadseffektivt sätt erbjuda en bättre kollektivtrafik även för landsbygden.

Satsning på kultur och fritid

"Jag vill att Söderköping förknippas med god kultur och tillgängligt friluftsliv"

Ett bra och tillgängligt kulturutbud främjar folkhälsan. Kommunens stöd till föreningar och idéburen sektor är viktig för att vi ska behålla och utveckla ett rikt kulturliv.

Vi anser att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela vårt samhälle. Vi vill arbeta med folkhälsan som en viktig utvecklingsfråga, den är en förutsättning för fortsatt god tillväxt i samhället. I detta arbetet finns mycket att hämta i Östgöta kommissionens riktlinjer för folkhälsa.

Arbetsplats Söderköping

"Jag vill att nya arbetsplatser kommer till i hela vår kommun"

Såväl Sverige som Söderköping behöver fler människor som arbetar. Det är grunden för framtida trygghet och välfärd. För att vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig vård och trygg omsorg så behöver vi ständigt satsa på fler jobb. För att jobben ska uppstå så krävs det att det ska löna sig att starta och driva företag i hela vårt land. Framtida jobb skapas av kreativa innovatörer, envisa forskare och modiga entreprenörer. De skapas även inom växande besöks- och servicenäringar samt av vetgiriga studenter, medvetna konsumenter och framsynta producenter. Alla de här grupperna behöver stöd och förståelse från det offentliga, för vår del kommunens samtliga förvaltningar.

Söderköpings största arbetsplats är kommunens själv. Vi som arbetsgivare måste ständigt arbeta med frågor som trivsel och trygghet i arbetsmiljön, samt noga följa frågan om att sjukskrivningarna måste minska. Vi vill fortsätta satsningen på duktiga och kompetenta medarbetare som arbetar med ständig utveckling av såväl organisation som individ.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.