Nytt från regionrådenytt från regionråden

Bild

Nu går 2019 mot sitt slut. Det är ett år som för sjukvården i Östergötland har inneburit stora utmaningar. Sommaren är alltid en utmaning när det gäller tillgången till vårdplatser och så har det också varit i år. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete med att leverera vård till östgötarna med mycket hög kvalitet. Glädjande är att förlossningsvården i Östergötland har klarat bemanningen under sommaren, vilket en del andra regioner har haft svårt att klara. Regionstyrelsen har under hösten tagit beslut om en omorganisation av vården med start från årsskiftet. I korta drag innebär den att två vårddirektörer har anställts som gemensamt kommer ha ett tydligare linje-ansvar för sjukvården. Det innebär också en avlastning för regiondirektören som mer kan ägna sig åt regional utveckling och långsiktigt strategiskt arbete. Omorganisationen innebär bland annat att de stabsfunktioner som funnits på respektive centrum kommer att tas bort och att Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU) kommer att struktureras om. Från att tidigare ha varit 13 stabsfunktioner kommer det efter nyår endast finnas 3. Det innebär en besparing på administrationen på ca 100 miljoner kronor. Hela omorganisationen ger bättre förutsättningar för att uppnå en effektivare sjukvård i ekonomisk balans.

En psykiatriutredning har genomförts och den visar på stora utmaningar för Psykiatrin. Ett länsövergripande Psykiatricentrum bildas i den nya organisationen och det kan underlätta för att åstadkomma en mer likvärdig vård i länet. En del av vuxenpsykiatrin sker nu i ett vårdvalssystem. Vårdvalet för vuxenpsykiatrin har inte fungerat så bra som det var tänkt. Inriktningen nu är att se om upphandling av vissa delar av psykiatrin kan vara ett bättre sätt att möta östgötarnas behov. När det gäller regional utveckling så pågår två stora arbeten. Dels är det den regionala utvecklings strategin (RUS) - det som tidigare hette regional utvecklingsplan (RUP) – under framtagning. Det är ett viktigt styrdokument som ligger till grund för hela Region Östergötlands arbete med sikte på 2040. I det arbetet är flera av regionens aktörer delaktiga och deras synpunkter är viktiga. Det andra stora arbetet är en uppdatering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Det är ett dokument som anger den långsiktiga strategiska inriktningen för all kollektivtrafik i länet, men även kopplingar till övriga regioner. Även här är länets kommuner och andra aktörer viktiga deltagare i arbetet.

Julie Tran och Kerstin Sjöberg, Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.