Interpellation angående jämställd och jämlik forskning inlämnad

Centerpartiets vice gruppledare Kerstin Sjöberg har lämnat in en interpellation angående jämställd och jämlik forskning i Region Östergötland.

Vården gör ibland skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat. Det framgår av rapporten (O)jämställdhet i hälsa och sjukvård (SKR). Det finns felaktiga föreställningar om vad som är typiskt för kvinnor och män. Det finns också okunskap om medicinskt relevanta skillnader mellan kvinnor och män. Resultatet kan bli felaktiga diagnoser och behandlingar, bristande rehabilitering eller upplevelse av att inte bli lyssnad på. Exempel på underdiagnosticering kan vara autismspektrumtillstånd, APT, hos flickor, hjärtsjukdom hos kvinnor och depression hos män. Kvinnor dominerar som patienter i primärvården men män dominerar i den dyrare specialistvården. Män ordineras dyrare läkemedel än kvinnor.

I Östergötland finns tydliga skillnader i hälsa och livslängd utifrån kön, socioekonomi och geografi. Det framgår av Folkhälsorapport 2023, (RÖ).

Hälso-och sjukvården ska utföras jämställt och jämlikt. Sjukvården ska vara behovsstyrd och är gemensamt finansierad. Centerpartiet anser att Region Östergötland ska aktivt arbeta med att kartlägga och motverka ojämlikhet i hälsa utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk hemvist – men också utifrån könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

  • Vad gör styret för att ge incitament för att vården i Östergötland ska bedrivas jämställt?
  • Vad gör styret för att forskning i Östergötland motverkar ojämställdhet avseende vård och behandling?
  • Hur många kvinnor respektive män får tillgång till implanterbar hjärtstimulerare tillsammans med hjärtsviktspacemaker i Östergötland?

- Den som har störst behov ska få vård först. Fortfarande underdiagnosticeras kvinnor för hjärtsjukdom och män för depression. Kvinnor får mer av primärvård och män mer av den dyrare specialistvården. Ska vi komma tillrätta med ojämlikheten behöver man jobba med synen på manligt och kvinnligt och föra könsuppdelad statistik, säger Kerstin Sjöberg (C).