Interpellation angående hur införandet av 1177 Direkt har påverkat tillgängligheten har lämnats in!

Julie Tran, Centerpartiets gruppledare i Region Östergötland har ställt en interpellation om hur tillgängligheten har påverkats av att man införde 1177 Direkt.

Den som söker vård i Östergötland ska få vården så nära som möjligt. Det innebär att vi också ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Regionen ska därför ligga i framkant i att fortsätta utveckla olika arbetssätt, nyttja ny teknik, införa smart digitalisering och nya mobila lösningar. Ju mer av vården som kan utföras i hemmet, även specialistvård, desto färre resor för patienterna. Detta underlättar särskilt för patienter som bor långt från sjukhus och på landsbygden.

I delårsrapporten 08 till regionstyrelsen står det följande om införandet av digitala verktyget 1177 direkt: ”sedan starten vecka 13 och fram till och med vecka 34 har drygt 27 000 triageringar och nästan 19 000 chatmöten genomförts”. Målet har varit att förenkla och effektivisera invånarnas första kontakt med vården.

I takt med införandet av 1177 direkt verkar andra digitala ingångar ha upphört, exempelvis den Digitala Vårdcentralen på regionens app Din Vård.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

  • Ser ni en tydligt förbättrad tillgänglighet för patienten och större effektivitet hos medarbetare efter införandet av 1177 direkt?
  • Har andra digitala ingångar upphört i samband med införandet av 1177 direkt?
  • Vilka fördelar och/eller nackdelar finns med att andra digitala ingångar upphör, exempelvis Digitala vårdcentralen?
  • Ser ni en ökad arbetsbelastning på våra medarbetare efter införandet av 1177 direkt?


Interpellationen i sin helhet , 336.7 kB.