Interpellation angående hur Region Östergötland arbetar förebyggande mot Afrikansk svinpest har lämnats in!

Jenny Elander Ek har lämnat in en interpellation angående Afrikansk svinpest till Region Östergötland för att få veta vilken beredskap man har att hantera ett eventuellt utbrott eller misstanke om utbrott.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den har nu för första gången upptäckts hos vildsvin i Sverige. Det är dagens datum endast i Fagersta samt i Norbergs kommuner i Västmanland som man har upptäckt smittan men där har en smittad zon upprättats på nästan 1000 kvadratkilometer och samtliga tamgrisar i området ska avlivas. Men inte endast uppfödare av tamgrisar drabbas, utan det påverkar hela samhällets ekonomiska utveckling, försörjning av livsmedel, arbetstillfällen och friluftsliv m.m.

Berörda myndigheter arbetar nu med att begränsa och bekämpa smittan. Jordbruksverket och Länsstyrelsen ansvarar för att hantera åtgärder och arbeta med bekämpning. Allmänheten och jägare inom hela Sverige uppmanas att rapportera in fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Enligt Naturvårdsverket är det viktigt att hålla vilda djur borta från avfall för att undvika spridning av smittor.

Med anledning av ovan ställs nu frågan till ansvarigt regionråd:

  • Vilka åtgärder, om några, vidtar Region Östergötland för att förebygga att afrikansk svinpest ska ta sig in i regionen?

- Hotet från den afrikanska svinpesten kan inte överskattas. I Västmanland är det i ett ca 1000 kvadratkilometer stort område som man infört begränsningar. Det är som halva Valdemarsviks kommun; förbjudet att gå ut i skog och mark, och ett mindre kärnområde kring Fagersta håller just nu på att stängslas in i hopp om att smittan inte ska sprida sig. Som ansvarig myndighet för regional utveckling måste regionen ta detta på allvar, säger Jenny Elander Ek.

Interpellationen i sin helhet , 299 kB.