Vadstena
Centerpartiet lokalt
  • / Centergruppen

Centergruppen

KF 180620

C,KD, L träffades som vanligt 17.30 för genomgång. Jag blev mycket förvånad när jag fick se att Dag Kjellman och Ingvar Frid (V) också var närvarande, varför visade det sig längre fram i förmötet. V var inbjudna av Konsensus. Konsensus och även V hade för avsikt att yrka återremiss på ärende 12. Förslag till köp av fastigheten Lekbrodern 3 samt ärende 14 VA samverkan med Motala kommun. Diskussion där Bosse på ett pedagogiskt sätt förklarade att vi inget vinner på återremiss då det bara resulterar i extra KS och extra KF. Urban Tellström förklarade att har vi inget VA avtal blir det ingen sophämtning och vad säger vadstenaborna om det. När Bosse och jag lämnade förmötet var vi överens om att vad vi beslutat på vårt Centermöte från måndag stod fast, dvs. Ja till ärende 12 och 14. Jag hade talat med Gunilla på tisdagen och vi var överens om att rösta ja.

Efter upprop och fråga om jäv.

1. Val av justerare och fastställande av dagordning. Undertecknad valdes att justera protokollet vilket kommer att ske 29/6 Kl. 10.00

2. Inga frågor vid allmänhetens frågestund.

3. Information om projektet i Vättern. Andreas Vos dykare från havsresan men som även arbetar på samhällsbyggnadskontoret informerade om läget i Vättern efter dykningarna och provtagningarna i Vadstenaviken och vallgraven. Det är inte bara skjutningarna i Vättern som oroar. Andreas informerade om att cyanobakterier finns och algblomning uppstår. Av algerna kan enligt forskning både alzheimer och ALS och andra sjukdomar uppstå. Aspa bruk som ligger vid Norra Vättern släpper ut vatten och cyanobakterier bildas på grund av att man efter 70 talet inte använder samma metod för rening vilket om jag uppfattade gör att cyanobakterier bildas. Kräftorna i Vättern har också ökat vilket inte är ett bra tecken då kräftorna har ett hård skal så till skillnad från fiskar är de härdigare mot cyanobakterier. Det här är kort bara vad Andreas informerade om, flera i KF blev nog lite chockade bl. Gary Sparrborn som trodde att reningen i Aspa bruk är Ok vilket den inte är. Andreas tog också upp Sterisols rening. Reningsverket som byggs för 60 – 70 miljoner är bara ett konventionellt verk men renar inte t.ex läkemedelsrester. Flera frågor ställdes och fortsättning kommer att följa då detta är viktigt då Vättern är en dricksvattentäkt.

4. Medborgarförslag att utreda varutransporterna till butikerna i Vadstenas centrala delar. Förslaget kom från Jan Engholm som redogjorde för sitt förslag på ett konstruktivt sätt med både text och rörlig film. Jag uppfattade att många upplevde det som ett bra förslag som kan bli verklighet.

5. Medborgarförslag från Anna Fång om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen.

6. Medborgarförslag att anlägga en promenadvägvänlig slinga – Hälsans stig. Samtliga medborgarförslag lämnas över till samhällsbyggnads för utredning.

Information

7. Information om Shareprojektet

Beslutsärenden.

8. Styrprinciper för Vadstena kommun antogs. Däri ligger Centerns motion som jag lämnade in för 1 år sedan om att Vadstena bör införa en värdegrund.

9. Utbetalning av partistöd togs . Dag Kjellman motsatte sig att Sverigedemokratern tar ut sitt partistöd då de ej har någon verksamhet men enligt 4 kap. 29-32 § kommunallagen 2017:725 och att Vadstena kommun 2018-03 –18 har antagit riktlinjerna är kommunen skyldig att betala ut stödet.

10. Fördjupad ekonomisk uppföljning med helårsprognos för april godkände. Ingen ekonom var på plats.

11. Revidering av taxa för sotning och brandskydd beslutades. KS/ 2018:177

12. Köp av fastigheten Lekbrodern 3 till ett pris av 8 500 000 kr. beslutades efter en stundtals livlig diskussion med inlägg av Mats Wahrén, Bengt O Pettersson, Arne Sjöberg, Dag Kjellman, Peter Karlsson, Magnus Gustafsson, Fredrik Almkrans. Efter dessa inlägg begärde Bosse ordet och där han på ett bra sätt frågade varför Moderaterna blivit så pigga på att köpa mark och fastigheter och faktiskt många gånger bromsat köp när man haft möjlighet. Men sade Bosse det här är det ett bra tillfälle frö att få rådighet över kommande detaljplan. Därefter yrkade Bosse bifall till KS förslag.Därefter begärde jag ordet och påtalade att om man skött silosprojektet på ett bättre sätt så hade vi inte haft de mångåriga problemen med hamnområdet som vi har nu på grund av att en privat köpare kom in. Därefter yrkade även jag bifall till KS förslag.Som tredje bifallspunkt från oppositionen yrkade även Gunilla Sjösten med samma anledning nämligen att ha rådighet över området. Det blev väldigt tyst i lokalen och därefter togs beslutet utan votering från vare sig Koncensus eller V.

13. Ärendet utgick.

14. Beslutades att följa KS förslag att upphäva det gamla förslaget och godkänna det nya att gälla från 2019-01-01. Här hade det kunnat bli en diskussion från Koncensus och V men beslutet gick igenom utan något nytt yrkande eller votering.

15. Magnus Gustafsson S ordf. SN svar på interpellation var verkligen dålig och att herrarna inte är sams märks allt för tydligt. Lasse Ekströms bitterhet från att ha varit SN ordf. till 2: vice ordf. syns tyvärr allt för tydligt. Dåligt!

16. Valärende. KLas Sjögren KD avsägelse som ersättare i valnämnden godkändes.

17. Fyllnadsval. Sven-Olof Tellström KD valdes som ny ersättare.

18. Meddelande och handlingar frö kännedom. Granskningsrapport gällande resursutnyttjande inom förskolan.

19. Övriga frågor fanns inga.

Ordf. Jane Råsten tackade för den här mandatperioden då detta var sista på mandatperioden och bjöd in till Kungasalen dir de flesta av oss gick och minglade vid sittande bord. Jane Råsten som är auktoriserad Östgötaguide berättade om den fantastiska historien om Kungasalen. Vi tackade varandra för den här mandatperioden och med spänning ser vi fram mot valet den 9 september.

Bosse och även Jan som var närvarande ni får komplettera där jag missat något.

Nu ska jag koppla av och njuta av mina blommor i trädgården, mitt lilla trädgårdsland där jag idag kupat potatisen, den kom upp i år också men sent, samt att dotter och svärson kommer hem i slutet av månaden.

Skön sommar önskar jag er.

KF-referat 180530

Det var ett varmt och positivt KF-möte.

På allmänhetens frågestund gick en en ung man upp och framhöll att K-ettan på Birgittaområdet skulle kunna rymma ungdomsbostäder som inte skulle behöva bli så dyra.

Arne S svarade att samhällsbyggnadschefen Annika Toll meddelat att Vadstena Akademin fått löfte att disponera rummen under sommaren och att kommunen har behov av dem därefter.

Guiden Anna Eklund ställde frågan:

Vad händer med vår turistbyrå ?

I vilken form skall den finnas i framtiden?

Gröna skylten betyder: En exellent turistbyrå!

Svaret var väl att den är ungefär lika bra i år som tidigare år.

Vilket ju inte är sant.

Ett viktigt medborgarförslag från Thomas Forslund föreslog snabba åtgärder som förhindrar att någon terrorist dundrar in på Storgatan och mejar ner de som då befinner sig där.

Konsensus hade lämnat in en motion om att utreda gång och cykelväg till Nässja.

Ett medborgarförslag från Per Frödin Borghamn föreslog:

  1. Upprätta en tidigare skolbusstur med ankomsttid till Vadstena tätort c:a 07.15 anpassad till framtida avgångstid för vidare resande mot Motala och Skänninge.
  2. Låt den samma bussen sedan fortsätta till Motalas gymnasieskolor.

Motionen skriven av undertecknad som föreslår:

Att äldreomsorgspersonalen i Vadstena kommun minst en gång om året ges möjlighet att besvara en enkät där resultatet förutom att delges socialnämnden också delges kommunfullmäktige.

Motion skriven av undertecknad som föreslår:

Att beslut fattas att rusta upp den ”Mauritzonska fastigheten” så att den är i ett bra skick i god tid tills omdaningen av Rådhustorget är klar.

Motion från Dag Källman angående skapande av ett marint kunskapscenter.

Det skulle kunna passa väldigt bra in det Naturum Omberg - Vättern i Borghamn som jag tidigare motionerat om!

Motion från Dag Källman om 6-timmars arbetsdag.

En interpellation till socialnämndens ordförande från Lars Ekström (K) angående riktlinjer för förenklad biståndsbedömning.

Interpellationen besvarades inte.

Beslut togs om tillitsbaserad styrning och ledning i Vadstena kommun.

Beslut togs om justerade lokala ordningsföreskrifter.

En konstpolicy för Vadstena kommun togs med den förändring som jag föreslog i KS.

Beslut om att kommunen och dess helägda bolag, skall när det är möjligt, ta ”Gröna lån”.

Återigen var fastighetsöverföringar uppe till beslut.

Hela oppositionen ställde sig bakom V:s förslag som innebar att PM skulle vara kvar i kommunens ägo, men att K:ettan överfördes till VFAB.

Voteringen vanns av majoriteten vilket innebär att båda fastigheterna stannar i kommunens ägo.

Beslut togs om renovering av simhallen för 15 miljoner kr.

De fördelas med 5 milj. per år åren 2019 - 2021.

En motion från Peter Karlsson angående markköp i Borghamn besvarades: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse samt inleda dialog med Sveaskog om eventuellt markköp.

Motion skriven av undertecknad om detaljplanering av området med anknytning till hamnen i Borghamn avslogs, men hade ett mycket genomarbetat svar som klargör för den som vill läsa vad som verkligen gäller i området.

Motionen skriven av Margit om: Förbättring av processen vid tillsättning av högre chefstjänstemän fick enligt min uppfattning ett delvis positivt och delvis otydligt svar.

Jag debatterade detta och underströk hur viktigt motionsförslaget är.

Lars Ekströms motion om ett äldrecentrum i Borghamn bifölls och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan.

Förslaget på den framtida politiska organisationen - elva punkter togs- med den förändringen som jag föreslog i KS. Se kommunens hemsida.

De kommunala bolagens årsredovisningar godkändes.

Ett antal avsägelser och fyllnadsval ägde rum,

Daniel Nord (M) avsade sig samtliga uppdrag.

Bosse får komplettera!

Dagordning och protokoll hittar man som vanligt på kommunens hemsida.

Med Centerhälsningar

Anders

På fullmäktige 25/4 behandlades 3 motioner Anders Agnemar positivt.

Motion om att anställda i kommunhuset skall bära namnskylt bifölls. Delen om foto på de anställda bifölls inte. Motionen lämnades in den 160922. Lång handläggningstid!

Motion inlämnad om förslag på en referensgrupp bestående av politiker, för att följa ombyggnaden av Rådhustorget bifölls.

Anders kommentar: " Det är mycket glädjande ur demokratisk synpunkt och det gav jag uttryck för. Det var ju också så att samhällsbyggnadschefen Annika Toll och andra tjänstemän från början sade att detta går inte. Jag har pratat med ordföranden och Annika Toll i ett par omgångar och nu gick det. Dom har bland annat hittat en annan kommun där man gjort så här. Bra gjort av alla inblandade."

Motionen om en cykelplan besvarades mycket positivt innebärande att cykelplanen arbetas in i trafikplanen och att i kommande flerårsbudgetar inarbetas kommunens andel av investering för utbyggnad av cykelväg till Alvastra. Detta för att signalera till region Östergötland och Trafikverket kommunens positiva inställning till byggnationen.

l