Valprogram 2018

Bild

ÄLDRE

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten höjas. Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på och var detta är beläget. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, känna sig trygg med den ökande digitaliseringen av samhället, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunens biståndsbedömare ska fatta beslut om antal timmar i hemtjänsten som äldre är berättigade till men den äldre ska själv, i möjligaste mån, få bestämma servicens innehåll.
 2. Utreda möjligheten att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Valdemarsvik.
 3. Tillse att utbildning inom IT genomförs för äldre antingen genom kommunens regi eller genom studieförbund eller frivilligorganisationer.
 4. Se över möjligheten till utökad rätt till färdtjänst.
 5. Tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att tillskapa boenden för äldre.
 6. Fortsatt ha boenden för äldre i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik.
 7. Se över hur många platser boendena på respektive ort ska ha.
 8. Utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboende i Valdemarsvik.
 9. Vårda det goda samarbete med Region Östergötland som Valdemarsvik har idag och som är en förutsättning för en god omvårdnad av våra äldre.
 10. Stötta de frivilligorganisationer som genom att till exempel följa med på läkarbesök gör insatser för äldre.

NÄRINGSLIV

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunen minst en gång per år ordnar en informationsträff om hur kommunen upphandlar samt att information om aktuella upphandlingar når intresserade företagare.
 2. Att riktlinjer för direktupphandling tas fram eller revideras och sedan realiseras inom verksamheterna.
 3. Att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.
 4. Att kommunen stöttar bredbandsutbyggnad så att de företag som vill får tillgång till digital infrastruktur.
 5. Att Valdemarsviks kommuns hemsida snarast byggs om och förbättras så att det är lättare att hitta information samt att informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.
 6. Att en servicegaranti tas fram för ansökningar om tillstånd av olika slag.
 7. Att avgifterna för tillstånd och tillsyn revideras och sätts på en rimlig nivå genom till exempel införande av maxtaxa.
 8. Att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen.
 9. Att resurserna till den kommunala vuxenutbildningen utökas.
 10. Att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande.

MILJÖ

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både lokalt och globalt för att nå resultat. Valdemarsviks kommun har satt som mål att vi ska vara Östersjöns ledande miljökommun. Det är en tuff målsättning och för att nå dit behöver vi anstränga oss. Men vi vet att med de rätta verktygen och ny teknik kan vi nå dit. Under mandatperioden har Centerpartiet bland annat fått igenom att Valdemarsviks kommun ska upprätta en klimatplan samt se över vår kostpolicy i syfte att kommunen ska öka sitt inköp av närproducerad mat. Men det finns mer att göra.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att mer närproducerad mat serveras inom de kommunala verksamheterna samt verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås.
 2. Förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön.
 3. Att kommunen ska verka för att mängden hushållssopor minskar.
 4. Att kommunens egna avlopp håller hög standard för att minska övergödning samt att våra reningsverk är så effektiva som möjligt.
 5. Att farliga kemikalier som används i våra kommunala verksamheter och lokaler ersätts med miljövänliga alternativ.
 6. Att nya kommunala fastigheter och lokaler byggs i trä i största möjliga utsträckning.
 7. Att Valdemarsviks kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2025.
 8. Att kommunen verkar för montering av fler laddstolpar till elbilar samt en tankstation för biogas inom kommungränsen.
 9. Att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

INTEGRATION

Valdemarsvik tagit ett stort ansvar vad gäller de människor som under de senaste åren kommit till Sverige i behov av skydd. Detta har ställt krav men Centerpartiet är stolta över hur vi alla tillsammans ställt upp och välkomnat våra nya grannar, vänner och arbetskamrater. Nu gäller det att se till att alla de som kommer till Sverige får möjlighet att på riktigt komma in i samhället. Den vägen går oftast genom sysselsättning. Där har utbildning en viktig roll att spela. Företagande är ett annat sätt för många nyanlända att etablera sig. En viktig roll i mottagandet av nyanlända spelas även av civilsamhället. I civilsamhället finns nätverk som erbjuder kunskaper om det svenska samhället och förmår koppla de nyanlända till arbetsliv och jobbmöjligheter.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Verka för att så mycket utbildning i svenska som möjligt förläggs lokalt, antingen på plats eller digitalt.
 2. Höja beloppsgränserna för de bidrag som föreningarna kan söka för integrationsfrämjande insatser.
 3. Öka resurserna till den kommunala vuxenutbildningen.
 4. Att kommunen i högre grad anordnar samhällsorientering för nyanlända.
 5. Anordna nyföretagarutbildning för nyanlända och andra intresserade.
 6. Att kommunen ska införa ett lokalt integrationsråd där representanter från bland annat kommunen, staten, näringslivet och föreningslivet medverkar.
 7. Att varenda nyanländ efter avslutad etablering ska befinna sig i arbete eller studier samt bo kvar i Valdemarsvik

Marie Lindh Eriksson
Kretsordförande, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.