Handlingsprogram 2019 - 2022

Bild

Centerpartiet i Borås står för en grön, social och jordnära liberalism. Vi kallar det närodlad politik. Det innebär att människor ska ha frihet och valmöjligheter att kunna välja hur man vill forma sina liv. Frihet att kunna välja skola till barnen, och att själv få bestämma vem som ska sköta om en när man blir gammal och behöver omsorg.

Centerpartiet är det gröna hållbara valet i Borås. Vi arbetar för att Borås ska vara bra att leva och arbeta i, en stad att trivas i. En stad där företag utvecklas och skapar nya jobb. En stad där det är enkelt att leva sitt vardagsliv på ett miljövänligt sätt och lätt att förflytta sig inom hela kommunen. Borås är en stad där utveckling, kultur och trygghet är framstående kännetecken. Borås är också navet i Sjuhäradsbygden.

För Centerpartiet är det viktigt att hela Borås utvecklas. Staden, serviceorterna, de mindre orterna och landsbygden som kompletterar varandra. För Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas nära de som berörs. Att kunna påverka sin egen vardag är kärnan i Centerpartiets politik, vi tror på människans förmåga att styra över sitt eget liv.

Borås ska vara en grön levande stad med en inbjudande stadsmiljö, ett attraktivt gatuliv och en ökad trygghet i hela staden. Centerpartiet arbetar för en integration som sker i vardagen och på individnivå. En del i detta är att verka för att det byggs attraktiva bostads- och stadsmiljöer där människor med olika bakgrund kan leva, arbeta och mötas i en trygg miljö.

Livslångt lärande

 • Premiera de duktiga pedagogerna. Den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska lyckas med sina studier är läraren. En duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta individuella lösningar som gör att varje barn når målen. Centerpartiet anser att duktiga lärare ska premieras. Ett led i detta är karriärtjänsterna. För att karriärtjänsterna ska fylla den tänkta funktionen är det viktigt att varje förstelärare och lektor får ett tydligt uppdrag och att tid avsätts för uppdraget.
 • Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle. Centerpartiet anser att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs två. För de barn som inte nått årskurs tvås mål ska särskilda insatser garanteras.
 • Bristen på förskollärare är ett problem för att kunna utöka förskoleverksamheten. För att höja kvaliteten och få fler kompetenta pedagoger i verksamheten behöver karriärtjänster och kompetensutvecklingsgarantin även gälla för pedagoger i förskolan. Det ska även vara lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare under tiden de arbetar i förskolan.
 • Grundskolan för Borås framåt. Redan nu saknas platser i grundskolorna i centrala Borås. I takt med att staden växer blir behovet av nya grundskolor. De befintliga grundskolorna går inte att bygga ut ytterligare. Centerpartiet verkar därför för att det byggs två nya grundskolor i centrala Borås.
 • Skolskjuts till den närmaste skolan ska erbjudas. För att underlätta för familjer är det viktigt att skolskjutsen är flexibel och kan gå till den skola som ligger närmast - även om den skolan ligger i en annan kommun. Kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund måste öka sin samverkan kring skolskjutsarna.
 • En ytterligare gymnasieskola. De kommunala gymnasieskolorna i Borås är trångbodda. Försök görs att bygga ut de befintliga gymnasieskolorna. Centerpartiet anser att lösningen istället kan vara att bygga en ny gymnasieskola. Centerpartiet förslår därför att det görs en grundlig utredning om framtidens gymnasieskola.
 • Stärk skolans pedagogiska ledarskap. Enligt skollagen har förskolechefen i förskolan, rektor i det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Tyvärr har rektor till stor del blivit en administrativ ledare, med stort ansvar för ekonomi och personal. Rektorernas pedagogiska ledarroll måste bli tydligare och kraftfullare. Varje rektor bör ha en pedagogisk vision för sin skola, som också blir tydlig för den övriga personalen i skolan, ett dokument att arbeta utifrån. För att avlasta rektors administrativa börda bör skolintendenter eller liknande få större mandat att leda det administrativa arbetet.
 • Attraktiva tjänster inom skolans verksamheter. Lärarnas anställningsvillkor bör förändras så att lärartjänsten kan kombineras med annat. Det kan t ex handla om att lärare i grundskolan som en del i sin tjänst undervisar i lärarutbildningen på högskolan, att yrkeslärare i gymnasieskolan arbetar i det yrke som de undervisar i, eller att lärare deltar i forsknings- och utvecklingsarbete. Möjligheten att kombinera lärarjobbet med annat ger, förutom engagerade lärare, också möjlighet att hålla kunskaper uppdaterade, att utveckla undervisningen och skolan.
 • Kommunen ska stimulera till mångfald. Centerpartiet ser att en mångfald av förskolor och skolor ger familjerna ökade möjligheter att välja förskola och skola som passar familjens behov. Centerpartiet verkar för att det i förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen införs tjänster med uppgift att föra dialog med intressenter som vill etablera förskolor och skolor i Borås samt att föra dialog med de befintliga fristående förskolorna och skolorna inom respektive nämnds verksamhetsområde. Genom detta arbete kan goda relationer och samverkan med de fristående förskolorna och skolorna etableras.
 • Stärk elevhälsan. En viktig faktor för att ge eleverna goda förutsättningar att nå goda resultat är elevernas psykiska och fysiska hälsa. Centerpartiet verkar för att det ställs högre krav på kommunens skolhälsovård och elevhälsoteam, med ett ökat förebyggande arbete. Det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer ökar. Centerpartiet ser gärna en ökad samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningen.
 • Studie- och yrkesorientering för väl underbyggda val. Enligt läroplanen har all personal i skolan ansvar för den studie- och yrkesorienterande verksamheten i skolan. Perspektiv som anknyter till arbetslivet ska ingå i all verksamhet i skolan under skolans alla år. Studier visar att de yngre barnens undervisning i högre grad innehåller studie- och yrkesorienterande inslag, men att detta avtar i de högre årskurserna. Det är viktigt att alla elever får kunskaper kring arbetslivet. Kontakterna med arbetslivet är viktiga för att eleven ska kunna göra väl underbyggda val. Centerpartiet verkar för att studiebesök, praktik och arbetslivsorientering systematiskt införs i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt i särskolan och gymnasiesärskolan.
 • Riktlinjer för studie- och yrkesorientering ska tas fram för att garantera att såväl barn och unga som vuxna får den studie- och yrkesvägledning som krävs för att de ska kunna forma och styra över sin framtid.
 • Låt eleverna i högre grad påverka skolan. Elever måste ges större möjligheter att påverka den undervisning de förväntas delta i. Det är viktigt att komma ihåg att det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lär sig. Därför måste vi anknyta till vad de tänker, vilka mål de har, och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan.
 • Vägledning för framgång. En av de viktigaste faktorerna för att en individ ska lyckas i livet är en fungerande skolgång. För de barn som möter barnavården är det extra viktigt att kommunen stöttar barnen kring skolgång. Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en specialpedagog anställts för detta. Centerpartiet anser att funktionen bör utökas med ytterligare resurser. Specialpedagogens profession är att arbeta med de problem som finns kring skolgången. Men såväl de familjehemsplacerade barnen som de ensamkommande ungdomarna behöver också få stöd att se möjligheter kring utbildning och arbete, att prata om sina drömmar. I kommuner där man aktivt har börjat arbeta med de barn som socialtjänsten kommer i kontakt med märks positiva resultat. Därför bör studie- och yrkesvägledare anställas inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås.
 • Maten i förskola och skola. För att eleverna ska orka med skoldagen är maten en viktig faktor. Den mat som serveras i förskolor och skolor ska förstås vara god, men också vällagad och näringsrik. Maten ska lagas där den ska ätas, det är viktigt att alla förskolor och skolor på sikt har ett eget tillagningskök. Eleverna ska ges ökade möjligheter att påverka skolmaten, t ex genom matråd. Centerpartiet vill se mer närproducerade livsmedel och minskat matsvinn i våra skolor och förskolor.
 • Giftfria miljöer där barn och unga vistas. Centerpartiet verkar för att de miljöer där barn och unga vistas ska vara giftfria. Därför bör kommunen upprätta en kemikalieplan som styr över processerna kring hantering av hur t ex produkter med farliga kemikalier ska fasas ut, hur miljökrav på t ex låga gifthalter ska formuleras vid inköp och nybyggnation.

 

Omsorg med kvalitet och valfrihet

 • Garantera individens valfrihet och självbestämmande. Det är inte kontanter eller kontakter som ska avgöra hur man vill ha det. Det behövs en mångfald av aktörer - stora och små, privata och offentliga, icke vinstdrivna och kooperativ - även inom välfärdssektorn. Äldre personer måste få ökade möjligheter att välja, men också välja bort, vårdgivare. Det är kvaliteten som är det viktigaste - inte vem som utför vården.
 • Måltiden är mer än bara maten. De måltider som serveras i äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten ska vara inbjudande, maten ska vara både god och näringsrik. Hela måltidssituationen är viktig och kanske höjdpunkten på dagen. Maten ska lagas där den ska ätas, och den som ska äta ska också ges möjligheter att delta i matlagningen om förutsättningar finns.
 • Biståndsbedömningen är viktig, men behöver utvecklas. Man måste lyssna mer på individen och de anhöriga. Den som behöver och vill ha plats på vård- och omsorgsboende bör få det. Centerpartiet verkar för en förenklad biståndsbedömning för äldre.
 • Valfrihet inom hemtjänsten. I Borås kan den som är i behov av hemtjänstinsatser välja vilken utförare som ska komma hem och sköta service- och omvårdnadsinsatser. Utförarna måste få likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet oavsett om det är en kommunal eller privat utförare. Idag finns områden i kommunen, där Borås stad är den enda utföraren. Genom likvärdiga förutsättningar kan fler utförare vara verksamma i hela kommunen.
 • Utveckla fler boendeformer för äldre i Borås Stad. Centerpartiet anser att det bör finnas ett varierat utbud av boendeformer i hela kommunen. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för detta, då de finns representerade i alla delar av kommunen.
 • Korttids- och växelvårdsplatser måste finnas i ökad omfattning i alla delar av Borås stad, eftersom det sker en snabbare utskrivning från sjukhus. Centerpartiet förslår att det ska finnas korttids- och växelvårdsplatser i samtliga serviceorter.
 • Låt privata företag bygga bostäder för äldre. Genom ramavtal gällande vård- och omsorgsboende kan privata företag bygga nya bostäder för äldre, t ex bostäder med särskilda inriktningar mot kultur, natur eller friskvård. Borås stad bör uppmuntra privata företag och att bygga bostäder för äldre, gärna genom ramavtal med kommunen.
 • Nya yrkesgrupper inom välfärdssektorn. Det råder en stor brist på undersköterskor. Samtidigt låter kommunen utbildade undersköterskor arbeta med serviceinsatser, t ex tvätt, städning, inköp och matlagning, arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier skulle kunna utföra. Borås stad borde inrätta serviceassistenttjänster, med en kortare utbildning än undersköterskornas, och som kunde utföra serviceinsatser. Många RUT-företag erbjuder dessutom städ-, tvätt och andra servicetjänster, och möjligheterna att få mat levererad hem ökar ständigt. Ett alternativ är att förändra biståndsbedömningen så att serviceinsatserna separeras från vård- och omsorgsinsatserna redan i biståndsbedömningen.
 • Fritidsverksamhet för de äldre ska erbjudas på alla håll i kommunen, och mötesplatser ska finnas i närområdet, gärna i samarbete med föreningslivet t ex genom Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP
 • Anhörigstödet. Många anhöriga gör stora insatser för sina närstående, de insatserna kan kommunen inte överta. Det är därför viktigt att kommunen stödjer de anhöriga genom generösa avlastningsinsatser och kompetensutveckling.
 • Uppsökande verksamhet. Ensamheten är stor för många äldre. Centerpartiet föreslår att kommunen i högre grad arbetar med uppsökande verksamhet.
 • Utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, inom äldreomsorgens verksamheter, för kvalitetens och den enskildes skull. Centerpartiet vill att resurser avsätts för detta ändamål.
 • Individuell utvecklingsplan för de anställda. Bristen på personal inom välfärdssektorn är stor. Kommunen måste därför göra ytterligare insatser för att rekrytera och framför allt behålla personal. Ett led i detta är att införa individuella utvecklingsplaner för de anställda, där det dokumenteras hur varje anställd kan få en positiv utveckling, t ex genom utbildning, på arbetsplatsen. Det är viktigt att det avsätts medel för utvecklingsinsatser för varje anställd.
 • Valfrihet för personer med funktionsnedsättning. Centerpartiet anser att möjligheterna till valfrihet inom funktionsnedsättningsomsorgen ska utvecklas, så att brukarna har samma möjlighet att göra val på samma grunder som i övriga verksamheter. Det ska finnas olika dagliga verksamheter att välja mellan och det ska finnas boenden med olika huvudmän.
 • Anställ fler med funktionsnedsättningar. Kommunen bör anställa fler personer med funktionsnedsättningar, för att ge dem en meningsfull vardag och för att öka självkänslan hos dem. På så sätt tas personens kompetens tillvara i kommunens verksamhet.


Ett öppet Borås med integration på individnivå

 • Skapa arenor för möten. Centerpartiet ser att en förutsättning för en lyckad integration är att människor med olika kulturer och bakgrunder möts. För att dessa möten ska ske måste arenor etableras. Kommunen kan i vissa fall etablera arenor för möten mellan människor. Centerpartiet anser dock att de mest lyckosamma arenorna för möten mellan människor med olika bakgrunder och kulturer skapas av civilsamhället. Kommunen kan bidra med ekonomiska incitament för att främja dessa arenor.
 • Integration tillsammans med näringslivet. För att fler ska kunna komma i arbete behöver kommunen utveckla nya former för samverkan med näringslivet. Ett exempel är att erbjuda undervisning i svenska på större arbetsplatser.
 • Låna ut svenskar på biblioteket. Många invandrare uttrycker att det är svårt att träffa och lära känna svenskar. I flera kommuner har man infört möjligheten att ”låna” en svensk på biblioteket. Centerpartiet vill att liknande satsningar görs i Borås.
 • Skapa öppna språkförskolor. Centerpartiet föreslår att det skapas öppna förskolor, där föräldrarna kan träna svenska med stöd av SFI-lärare samtidigt som barnen träffar andra barn.
 • Kommunalt mentorsprogram. Personer som nyligen kommit till Sverige och Borås ska ges möjlighet att bygga professionella nätverk genom att möta anställda i Borås Stad med samma yrkesbakgrund.


Trygghet i hela Borås

 • Samverkan mellan civilsamhället och offentliga myndigheter förebygger kriminalitet och extremism i ett tidigt skede. Den organiserade brottsligheten behöver tacklas och rekryteringsbasen behöver minskas. Fler fältassistenter och trygghetstelefon som man kan ringa då man går hem själv på̊ natten är exempel på trygghetsskapande åtgärder.
 • Grannsamverkan. På landsbygden, i samhällen och orter är grannsamverkan viktig. Kommunen ska tillsammans med andra berörda myndigheter stötta verksamheten så den kommer igång och utvecklas.
 • Arbete mot hedersrelaterat förtryck. Skolan har en nyckelroll i att hjälpa unga flickor och pojkar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck. Ett nära samarbete mellan polisen, socialtjänsten och skolan är viktigt. Centerpartiet föreslår att all skolpersonal i Borås Stads skolor ska få kontinuerlig utbildning kring hedersrelaterat förtryck.
 • Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. För att minska rekrytering till extrema grupper - såväl religiösa som höger- och vänsterextrema - är det viktigt att täppa igen rekryterings- och finansieringsmöjligheterna. Centerpartiet anser att de ungdomar som är i riskzonen för att radikaliseras fångas upp. Såväl kommunens personal inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet som ledare inom föreningslivet bör utbildas kring hur man upptäcker radikalisering bland unga.
 • Trygghetskameror ska placeras på öppna otrygga platser. Det är viktigt att boråsarna känner sig trygga i sin närmiljö. Centerpartiet föreslår att kommunen i samverkan med polisen, det lokala näringslivet och det övriga civilsamhället tar fram en plan för placering av trygghetskameror.


Demokrati, kultur, fritid och folkhälsa

 • Biblioteken är hjärtat i kulturverksamheten. Det är genom folkbiblioteken som den starka kulturtraditionen växt fram i Sverige. För att ge alla möjligheter att ta del av bibliotekens kulturutbud måste satsningar göras på de mindre biblioteken i kommunen.
 • Kulturverksamhet för barn och vuxna. Kulturskolan fyller en viktig funktion i att ge barn en möjlighet att ägna sig åt kulturella aktiviteter. För att ge alla barn möjlighet att utvecklas genom kulturella aktiviteter är det viktigt att kulturskolan är kostnadsfri under de första åren. Centerpartiet föreslår också att Kulturskolans verksamhet ska utvecklas och även omfatta vuxna.
 • Studieförbunden en viktig aktör. Studieförbunden erbjuder en stor kulturverksamhet inom många områden. Därför bör det kommunala stödet till studieförbunden utökas. Varje satsad krona på folkbildningen genererar fyrdubbelt i statsbidrag.
 • Att använda digital teknik för att sprida kultur till samlingslokaler, äldreboenden och andra mötesplatser gör kulturen mer tillgänglig. På så sätt kan även den som bor utanför staden få tillgång till kulturens utbud, t ex föreställningar, konserter, nationaldagsfirande och luciafirande via webbsändningar.
 • Kulturarvet och kulturmiljöer utgör en viktig grund för framtida utveckling. För Centerpartiet är det viktigt att det görs satsningar på Borås museum. Vi verkar för en renovering av de kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och att området i övrigt rustas upp. Kommunen måste också i högre grad stötta och uppmuntra den vård och det underhåll av äldre byggnader som t ex hembygdsföreningar bidrar med.
 • Borås stad behöver mera is-yta. Efterfrågan på tider i ishallar och på isbanor är stor, vilket gör att allmänhetens åkning i många fall får stå tillbaka. Centerpartiet föreslår därför att kommunen i samverkan med föreningslivet verkar för mer is-yta i Borås.
 • Fler fullstora idrottshallar. Föreningslivet i Borås växer stadigt, vilket märks på efterfrågan på tider i stadens idrottshallar. För att erbjuda fler föreningar möjligheter att växa och utveckla sina verksamheter föreslår Centerpartiet att det byggs fullstora idrottshallar på flera ställen i kommunen.
 • Sommaröppna fritidsgårdar. För ungdomar som ännu inte funnit en hobby är fritidsgårdarna en viktig samlingspunkt, där de får möta andra ungdomar. Borås fritidsgårdar behöver öka sina öppettider, och för Centerpartiet är det en självklarhet att fritidsgårdarna ska vara öppna under sommarlovet.
 • Mångfald av fritidsgårdar. För att skapa fritidsgårdar som fångar upp flickors intressen kan profilering av fritidsgårdar vara en möjlighet. Centerpartiet föreslår som ett led i att öka mångfalden i fritidsgårdarnas utbud att föreningar ges möjlighet att driva fritidsgårdar.
 • Föreningshus. Föreningsägda och föreningsdrivna lokaler är fantastiska mötesplatser för människor. Alla föreningar har dock inte behov av egna lokaler, utan skulle kunna samsas med andra kring kontors- och möteslokaler. Förutom de ekonomiska aspekterna skulle detta kunna bidra till mer samverkan mellan föreningar. Centerpartiet föreslår därför att Borås stad etablerar föreningshus i staden och i serviceorterna.

Miljö, grön stadsutveckling, gröna serviceorter och levande landsbygd

 • Separerade trafikslag. Infrastruktur för cykel, gående och biltrafik skall vara avskilt från varandra. Det minskar frustrationen hos såväl gående, cyklister som bilister. Centerpartiet verkar för att det tas fram en infrastrukturplan för separering av trafikslag och som förbereder för de nya trafikslag som kommer.
 • Samlat resecentrum. För att öka kollektivtrafikresandet måste det blir enklare att byta trafikslag. Centerpartiet föreslår därför ett samlat resecentrum, med goda möjligheter till byte mellan stadsbuss, regionbuss och tåg.
 • Ringled för avlastning av trafiken i centrum. I nuläget passerar många fordon genom stadskärnan, utan att faktiskt ha ett ärende hit. Centerpartiet föreslår därför att en ringled byggs, så att de fordon som ska passera staden istället leds utanför stadskärnan.
 • Strategiskt placerade pendelparkeringar. Det är viktigt att det blir enklare att parkera bilen utanför centrum. Därför behöver pendelparkeringar med tillgång till laddstolpar för elbilar etableras utanför centrum. Från pendelparkeringarna ska man på ett snabbt och enkelt sätt kunna ta sig in till centrum.
 • Fler pendeltågsstationer. Det befintliga järnvägssystemet inom kommunen utnyttjas inte fullt ut. Centerpartiet föreslår därför att det befintliga järnvägssystemet används för lokala pendeltåg.
 • Plan för laddstolpar för elfordon. Centerpartiet verkar för att det ska finnas en samordnad plan för utvecklingen av laddstolpar för elfordon. I takt med att antalet eldrivna fordon ökar måste fler såväl publika parkeringsplatser som parkeringar för kommunala fordon förses med laddstolpar för elfordon.
 • Uppmuntra bilpooler. Centerpartiet föreslår att Borås stad ska främja bilpooler för ett ökat samresande och ett mindre antal bilar i staden.
 • Mer solkraft. Borås Stad ska ligga långt framme i energiomställning genom användningen av solceller på våra egna lokaler, den producerade elkraften kan användas både till våra lokaler och till t ex laddning av elbilar. I tider av tekniska skiften är det viktigt att det offentliga vågar gå före och visa vägen för privatpersoner och företag. En plan för utveckling av markbaserad solkraft ska tas fram.
 • Stadsodling. Vi ser ett ökat intresse för att landsbygden utvecklas i staden och staden på landsbygden, exempelvis i den ökade trenden på stadsodling och produkter från lokala odlare. Centerpartiets vision är att det finns möjligheter till stadsodling i varje stadsdel. Därför ska en inventering av lämpliga platser för stadsodling genomföras. Vid planering av nya områden med bostäder ska utrymme för stadsodling planeras in.
 • Staden ska öppnas mot Viskan. Arbetet med Viskanpromenaden ska fortsätta. Att öppna Viskan och göra det enklare att se vattenspegeln förbättrar upplevelsen av staden Borås. Vi vill tydligare exponera Viskan och knyta samman stadskärnan med Knalleland.
 • Bo nära vattnet. Fler borde få möjlighet att bo i attraktiva sjönära lägen. Idag gäller en mycket restriktiv tolkning av strandskyddslagen, vi vill se en mer flexibel tolkning för att gynna en levande landsbygd och uppfylla människors drömmar.
 • Dygnet-runt-öppna återvinningscentraler. För att öka tillgängligheten vid återvinningscentralerna föreslår Centerpartiet en dygnet runt-öppen återvinningscentral, med inpasseringskort och kameraövervakning.
 • Återbrukscentral. En lämplig plats för en återbrukscentral ska tas fram. På återbrukscentralen kan man lämna saker som andra i sin tur kan hämta och använda.
 • Ökad lokal återvinning i bostadsområden. Ju närmare återvinningsstationerna finns desto mer material samlas in. Därför föreslår Centerpartiet att antalet återvinningsstationer i bostadsområden ökar och att återvinningsstationerna utökas med ytterligare fraktioner.
 • Mobil återvinning. Det måste bli enklare att lämna skräp till återvinning. Genom att skapa en mobil återvinningscentral, som utifrån en fast turlista finns på olika ställen i kommunen, kan återvinningen öka. Den mobila återvinningscentralen ska kunna ta med allt från tidningar och returglas till batterier och möbler.
 • Textil återanvändning och återvinning. Genom cirkulär ekonomi med ökad återanvändning och materialåtervinning minskas den klimatpåverkan som vår konsumtion ger. Centerpartiet föreslår att kommunen samverkar med de lokala textilföretagen för att öka återanvändning och återvinning av textilier.
 • Ortsråd och lokala utvecklingsgrupper. För att ta tillvara kraften och det engagemang som finns i kommunen vill Centerpartiet att kommunen tillsammans med dessa grupper skapa utvecklingsplaner för gemensamma projekt som kan utveckla stadsdelen, samhället eller bygden.
 • Bättre kommunal service i hela Borås. Centerpartiet vill att hela Borås ska leva. För att detta ska vara möjligt måste det vara möjligt att ta del av kommunal service på fler ställen än i centralorten Borås. Vi tror att lokala ”kommunkontor” kan vara ett sätt att samla in synpunkter och önskemål kring den kommunala servicen. Centerpartiet föreslår därför att det inrättas ”kommunkontor”, där människor kan få kommunal service, i de fyra serviceorterna, gärna i samverkan med de lokala biblioteken och bostadsbolagen.

Jobb och företagande

 • Servicecenter för företagen. Centerpartiet vill förbättra kommunikationen mellan företagare och kommunen. Vi vill öka förståelsen för de olika rollerna och vi vill att företagen ska få hjälp med att hantera sina kommunala ärenden på ett ställe. Det är viktigt att kommunen har en attityd som uppmuntrar företagande.
 • Industrimark. Det är viktigt att det finns industrimark på flera platser i kommunen. Exempel utöver Viared är Dalsjöforsmotet i riktning mot Rångedala längs gamla riksvägen samt efter nya sträckningen av riksväg 27/41.
 • Borås Stad ska inte konkurrera på den privata marknaden. Servicekontorets roll ska vara att tillhandahålla Borås Stad interna service inom kommunaltekniska och administrativa frågor. Det krävs åtgärder på flera plan för att förbättra företagens upplevelse av hur det är att verka i Borås.
 • Välfärdsföretagen upplever sig motarbetade av kommunen, ett nytt ersättningssystem måste komma till stånd så att företagen inom LOV får acceptabla förutsättningar för att verka i Borås.
 • Entreprenörskap för anställda. Tjänstledighet ska erbjudas till de kommunalt anställda som vill prova på att starta eget företag.
 • Utbyggnad av fibernätet. Tillgång till väl fungerande IT-infrastruktur är en fråga om gott näringsliv, oavsett om det är i staden eller på landsbygden. Fortsatt stöd till fiberföreningar på landsbygden ska finnas och kommunen ska stödja utbyggnationen inte bara genom bidrag utan också genom tjänster.
 • Effektivare handläggning av miljö- och planärenden samt alkoholtillstånd. Det är viktigt för företagen att kommunen har snabba beslutsvägar när det gäller tillstånd av olika slag.

Besöksnäring

 • Ny evenemangshall. Det behöver byggas en större evenemangshall, där idrottsevenemang, men också andra evenemang, kan genomföras. Hallen kan byggas i samverkan med föreningslivet. För att möta föreningslivets behov behöver även andra arenor och lokaler byggas. Tillsammans med kongresshuset kan detta göra Borås till en stad för möten och evenemang.
 • Naturturism. Vi vill att kommunen utvecklar satsningen på natur- och kulturturism. Vi har vackra naturområden såsom Rya Åsar, Kröklings hage och Storsjön. Att marknadsföra dessa miljöer med spår och leder kan locka hit turister, men kan också locka ut kommuninvånarna i skog och mark för rekreation.
 • Designstaden Borås. Sveriges textilvagga finns här i Borås och vi har många framgångsrika designföretag aktiva i kommunen. Att marknadsföra stadens textila arv gör att vi får ett starkare varumärke.
 • Saltemads camping ägs och drivs idag av kommunen. Centerpartiet anser att campingen ska utvecklas vidare och driften läggas ut på entreprenad.
 • Ställplats för husbilar. Antalet husbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Centerpartiet föreslår därför att det inrättas en central ställplats för husbilar med den service som den som turistar med husbil förväntar sig, t ex el-anslutning samt möjlighet att fylla på vatten och att tömma latrin-tank.

Kommunen som arbetsgivare

 • Använd personalen rätt. Trots att det i flera av kommunens verksamheter råder brist på vissa yrkeskategorier utför de anställda som finns i organisationen arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper med lägre krav på utbildning skulle kunna utföra. Ett exempel är undersköterskor som lagar mat, handlar och städar, något som en annan yrkeskategori skulle kunna utföra. Centerpartiet föreslår därför att det görs en genomlysning av yrkena där det råder brist i syfte att se om andra yrkesgrupper kan överta dessa arbetsuppgifter.
 • Validera mera. Inom kommunens verksamheter finns brister på personal inom vissa yrkeskategorier, där kravet är utbildning på gymnasial nivå. Det gäller t ex undersköterskor, barnskötare, kockar och hantverkare. Samtidigt finns många outbildade vikarier i verksamheterna som gör ett gott jobb. För att hålla kvar dessa medarbetare i kommunens verksamheter, samtidigt som utbildningsnivån höjs anser Centerpartiet att de berörda nämnderna ska utveckla koncept för validering av de outbildade vikarierna i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 • Grön rehabilitering. Sjukskrivningstalen ökar i flera av kommunens yrkesgrupper. Framför allt ökar den psykiska ohälsan. Det har visat sig att grön rehabilitering ger goda resultat, och Centerpartiet föreslår att Borås stad i högre grad upphandlar grön rehabilitering av lokala leverantörer.
 •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.