Sjuhärad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Staten skogens fiende nr. 1?

Staten skogens fiende nr. 1?

Men nu kan vi inte låta bli att undra över vad S och MP egentligen vill med skogen. Vad är det för planer ni har? Hur vill ni att skogen ska utvecklas? Vill ni det över huvud taget? Det frågar Mikael Larsson (C)

Nu har regeringen presenterat sin proposition ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”, en proposition med många mål men helt utan konkreta åtgärder för att faktiskt få en levande landsbygd i hela landet.

Utöver denna proposition har regeringen under flera år jobbat med att försöka arbeta fram ett skogsprogram. Skogen är viktig för landsbygden och för hela Sverige, både nu och framåt. Den bidrar till sysselsättning i form av jobb och den för landsbygdsutvecklingen framåt.

Men nu kan vi inte låta bli att undra över vad S och MP egentligen vill med skogen. Vad är det för planer ni har? Hur vill ni att skogen ska utvecklas? Vill ni det över huvud taget?

För oss i Centerpartiet bygger en aktiv skogspolitik på att fokusera nyttan av skogen och dess värde. Skogen bidrar inte bara till jobb och utveckling, den bidrar också till att stärka den biologiska mångfalden, då hållbart nyttjande av skog ses som en tillgång för klimatet samt att politiken också måste jobba med långsiktiga förutsättningar för investeringar i biodrivmedel.

Äganderätten är central för Sveriges skogsägare. Rätten att kunna bruka det man äger på ett sådant sätt att det bidrar till att öka produktionen och stärka skogen som naturresurs är viktig. Staten, regeringen och flera myndigheter ser idag inte äganderätten som självklar. På många håll motarbetas skogsägare med hjälp av otydliga lagar. Myndigheterna betraktar bevarandet av gammal skog som självklar men inte produktionen och nyttan som viktig.

Därtill inventeras idag ofta också nyckelbiotoper. Detta sätter käppar i hjulet för avverkning och försämrar förutsättningarna för skogsbrukaren.

Det är dags för regeringen att sätta ner foten och tala om vad den egentligen vill med skogen och dess utveckling.

Både de större skogsbolagen och LRF skog är tydliga med hur de vill se en utveckling av skogen och man har också verktygen för det. Parallellt med detta har regeringen också planer på att införa en så kallad ”kilometerskatt” – alltså skatt på avstånd. En sådan skatt är en straffskatt och slår hårt mot landsbygden och mot skogsbruket.

Regeringen och staten måste börja se skogen som en resurs och som viktig för landsbygdsutvecklingen. Utan skogen stannar Sverige.

Centerpartiet vill se ökad kunskap hos myndigheter om äganderätten och hur skogen kan vara med och hjälpa till att klara våra miljö- och klimatmål. Centerpartiet är kraftigt emot den inplanerade kilometerskatten, den drabbar både företag och privatpersoner på landsbygden. Centerpartiet vill att ett nationellt skogsprogram arbetas fram där vi pekar ut riktningen vad vi vill med skogens och dem som brukar skogen. Vi anser att inventeringen av nyckelbiotop er alldeles för omfattande, den bör ske på frivillig väg, där markägaren själv kontaktar myndigheter för inventering, när denne vill skydda och bevara skog. På detta sätt tror vi att naturvärden bättre tas tillvara än när man blir tvingad att inventera.

Det ska vara roligt att vara skogsägare.

Mikael Larsson (C), riksdagskandidat 1:a på Centerpartiet Sjuhärads riksdagslista