Så möter vi framtidens utmaningar inom omsorgen

I tisdagens Ulricehamns Tidning så skriver Mikael Dahl (C), Birgit Andersson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) om utmaningarna i omsorgen

Ulricehamns kommun har en omsorg att vara stolt över. I flera mätningar bland omsorgstagare och i jämförelser med andra kommuner står Ulricehamn starkt. Samtidigt konstaterar vi att i likhet med andra kommuner står Ulricehamn inför utmaningen att antalet äldre invånare med omsorgsbehov ökar och det blir svårare att rekrytera personal till vård- och omsorgsyrken. Den politiska majoriteten möter denna utmaning med konkreta förslag med syftet att det ska vara fortsatt tryggt att åldras i Ulricehamns kommun.

När vi jämför arbetsvillkoren inom omsorgen ligger Ulricehamn väl till jämfört med andra kommuner. Samtidigt kan vi se en hårdnad konkurrens om utbildad arbetskraft inom dessa yrken. Därför avsätter vi två miljoner kronor extra för att parterna i förhandlingar ska kunna höja ob-tillägg. Vilka yrkesgrupper som ska omfattas och beloppens storlek är parternas sak att avgöra.

Ser vi långsiktigt på utmaningar inom omsorgen kommer det krävas mer. Ulricehamns kommun är i behov av att rekrytera över 400 undersköterskor fram till 2025 i takt med ökande och åldrande befolkning. Allt enligt den prognos som kommunen tagit fram. Det är en tuff uppgift och åtgärder behöver sättas in nu för att inte äventyra kvaliteten inom omsorgen långsiktigt.

Förutom att göra yrken som undersköterska, sjuksköterska och vårdbiträde mer attraktiva, behöver vi också utveckla arbetsformer där välfärdsteknologi spelar en stor roll.

Teknologin kan bidra till att frigöra tid för personal till det som kräver mänskliga kontakter. Den kan även öka möjligheten för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar, bidra till ett mer aktivt liv, delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande.

För en del kan tanken på att använda mer avancerade tekniska lösningar i omsorgen av äldre verka skrämmande. Men all användning av ny teknologi ska ske på omsorgstagarens villkor. De invånare som nu börjar närma sig behov av insatser har mer aktivt varit en del av samhällets snabba teknikutveckling de senaste åren. Dessutom är personlig integritet och tillvaratagande av den egna förmågan viktiga delar i framtidens omsorg.

Utvecklingen går snabbt framåt. Redan idag finns en hel del ”e-omsorg” att använda och om några år kan vi förvänta oss ännu fler områden där välfärdsteknologi kan komplettera den mer traditionella omvårdnaden.

Vi vill intensifiera detta arbete. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att komma med konkreta förslag på vägval som behöver göras. Den politiska majoriteten ser det som viktigt att Ulricehamns kommun fortsatt ska kunna erbjuda god omsorg och vara en attraktiv arbetsgivare.

Inga-Kersti Skarland, biträdande kommunalråd (S)

Mikael Dahl, gruppledare (C)

Birgit Andersson, biträdande kommunalråd (L)