Ulricehamn
Centerpartiet lokalt
  • / Valet 2018

Valet 2018

Centerpartiet i Ulricehamns kommun fortsätter arbetet med att skapa en framgångsrik och attraktiv kommun. Vår drivkraft och engagemang bygger på allas lika värde. Det innebär att vi i vårt politiska arbete och de förslag som vi arbetar fram ser till HELA kommunen.

Målet om 25 000 invånare 2020, som Centerpartiet lade fram i samband med budgeten 2007 kommer med all sannolikhet att förverkligas. Den stora befolkningsökningen sker ganska naturligt i centralorten, men intresset för att bo och leva runt om i Ulricehamns kommun ökar också.

Att fortsätta kämpa för en positiv utveckling av hela kommunens geografiska yta kommer även framöver att vara i fokus för vår politik.

Olika boendelösningar runt om i kommunen är en av de viktigaste frågorna de närmsta åren. Genom en ökad befolkning i våra tätorter och samhällen skapar vi förutsättningar för att kunna behålla och utveckla både privat och offentlig service.

Infrastrukturen är viktig för att man skall kunna bosätta sig runt om i kommunen. Det handlar både om bredband, vägnät och cykelvägar.

Centerpartiet värnar särskilt om det ideella föreningslivet och civilsamhället.

Vi vet att den kraft som finns runt om i kommunen hos människor som engagerar sig tillsammans är helt avgörande för att skapa en positiv utveckling. Politiken måste skapa bra förutsättningar för att stötta och entusiasmera dessa eldsjälar.

Den kommunala servicen skall komma alla till del och finnas nära. Centerpartiet anser att vi skall värna de investeringar vi gjort genom åren i våra små tätorter så långt det är möjligt.

Centralorten skall fortsätta växa och utvecklas som ett nav i kommunen, detta skall ske i samspel med utvecklingen av HELA kommunen.

Centerpartiet skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i städerna, för kvinnor och män, gamla och unga. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utveckals av egen kraft och efter egen strävan. Ulricehamns kommun besår av till stor del av landsbygd och är beroende av den, vilket också bör genomsyra alla våra politiska beslut

Med anledning av ovanstående vill vi införa landsbygdssäkring av alla politiska beslut i all verksamhet i Ulricehamns kommun för att därinom bidra till en långsiktig hållbar utveckling för hela kommunen.

Bengt Leander
Kretsordförande
Mikael Dahl
Gruppledare