Satsa på cykelvägar utanför Ängelholm

Cykeln som miljövänligt transportmedel har stärkt sin ställning. Detta kräver en satsning på cykelvägar.

Teknisk utveckling med elcyklar har gjort det möjligt för fler att cykla längre sträckor.

Pågående pandemi har också ökat intresset för cykling, då man lätt håller avstånd till andra trafikanter/resenärer.

Vi har bra cykelvägar - som kan bli bättre - inom Ängelholms tätort.

Mellan tätorterna och de mindre orterna saknas i väsentlig utsträckning bra cykelvägar, liksom hopkoppling med angränsande kommuner. En del sträckor inom kommunen som används frekvent av cyklister är direkt livsfarliga.

Det finns invånare som flyttat från kommunen på grund av dessa brister.

Detta har också påtalats i flera Ängelholmsförslag, som vunnit stor anslutning.

Utbyggnad av dessa eftertraktade cykelvägar är beroende av Trafikverkets medverkan. Det finns en antagen cykelplan med många fina skrivningar - men utvecklingen går sakta.

Centerpartiet i Ängelholm vill att kommunen tar krafttag och planerar i närtid för utbyggnad av cykelnätet. Centerpartiet driver i årets budgetbehandling att medel redan nu avsätts för den medfinansiering som Trafikverket kräver. Planerna behöver tas upp på hög politisk nivå med Trafikverket, och inkluderas i kommunens infrastruktursatsningar.

Exempel på sträckor som är aktuella:

• Strövelstorp–Hasslarp

• Ausås–Strövelstorp

• Längs väg 112 (Här finns delsträckor som traktorvägar, som kan bindas samman)

• Hjärnarp–Ängelholm

• Munka-Ljungby–Hjärnarp

• Höja–Starby

• Vejby–Magnarps skola

• Barkåkra kyrka–Östra kvarn-Pomona

Därutöver begär vi att Centerpartiet Skåne i förhandlingar under januariavtalets samarbete tar upp frågan om mer resurser till Trafikverket för cykelvägar.

Infrastruktursatsningarna på cykelvägar kräver större resurser än vad som finns. Idag är dessa inte avpassade efter den utveckling som sker på cykelområdet.

För Centerpartiet i Ängelholm

Hans-Åke Jönsson

Staffan Broddesson

Liss Böcker