Göran Kihlstrand

Personbild


Ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.

Jag är utbildad agronom och är sedan 1 februari, 2019 heltidspensionär. Är sedan 1997 bosatt i Arlöv. Mitt första politiska uppdrag var 2006 som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Från 2014 är jag ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden. I denna nämnd hanteras såväl olika miljö- som byggnadslovsfrågor. I samband med byggnadslovsfrågor anser jag att det är viktigt att spara så mycket som möjligt av högproduktiv åkermark och att bygga på höjden, samt att förtäta i våra tätorter.
Vidare så representerar jag Burlövs kommun i styrelsen för Sege å Vattenvårdsförbund och Vattenråd sedan flera år. Till detta kan läggas att jag är ersättare i Ägarnämnden för VASYD och har blivit invald i Öresunds Vattenvårdsförbund.
Några av mina hjärterfrågor är bevarande av åkermark, miljö i största allmänhet med ett speciellt intresse för vattenmiljö samt äganderättsfrågor. Dessutom är det av största vikt vid all vidareplanering av bebyggelse att avledande av vatten kommer i fokus med hjälp av t.ex. fördröjningsdammar för att undvika översvämningar. Övergripande är också viktigt att vår kommun är attraktiv för människor som vill flytta hit. Det kräver bra skolor, service och möjlighet till rekreation.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.