detaljplan för Billinge skola

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 8 maj 2018

  1. Antagande av detaljplan för Billinge skola, del av fastigheten Billinge 12:54 med flera

I Billinge behövs det byggas nya bostäder, om det råder det inget tvivel. Under väldigt många år har nytillskottet av bostäder i byn varit väldigt begränsat och inte ens vårt eget bostadsbolag EBO har visat något intresse.

När Billinge skola blev till salu såg man däremot en chans och från Centerpartiets sida blev vi väldigt glada att det var just EBO som valde att köpa fastigheten då det fanns fortsatt möjlighet till dialog.
Nu vill EBO gå vidare med sina planer på nybyggnation på just denna fastighet, några alternativa planer på andra fastigheter finns inte. Från Billinge har man kommit fram med önskemål om att spara tomten för förskoleverksamhet och vill ha byggnationen på en annan fastighet som varken kommunen eller EBO har rådighet över. Centerpartiet är rädda att det skulle dröja ytterligare många år innan ett nytt byggprojekt i Billinge skulle komma upp i listan över prioriterade exploateringar ifall detaljplanen inte godkänns plus att fastigheten förmodligen skulle gå vidare till en ny ägare, EBO är ju ett vinstdrivande bostadsföretag så fastigheter som inte kan användas för bostäder har man inget intresse för. Hade kommunen varit intresserad av fastigheten hade den inte sålts från första början.

Från Centerpartiets sida är vi dock bekymrade över att Billingeborna inte verkar vara fullt positivt inställda till satsningen och vill uppmana EBO att under bygglovsskedet ha en bra dialog med byns medborgare så att exploateringen sker med så lite ingrepp i byns unika karaktär som möjligt. 

Loggo C Eslöv

 

För Centerpartiet
Annette Linander