CK 2019

Kort sammanfattning från Ordförande och Vice ordförande i Eslöv kring verksamheten 2019

Vid årsmötet beslutades att dra ner verksamheten till 2 medlemsmöten per år under icke valår. Profilering har skett på Facebook www.centerpartiet.se/Eslov (Ansvarig Mikael Sonander). Profilering har skett på LinkedIN www.centerkvinnorna.se (Ansvarig Therése Andersson). Där ett inlägg läses av ca 100 personer om dagen, vilket är god reklam för partiet och avdelningen. Se även nedan:

Vi har arbetat vidare enligt programmet med att samverka med olika aktörer inom Eslöv med omnejd, däribland samtal med Nattvandrarna, Eslövs Talarklubb och medlemmar, Svenska Kyrkans aktiva i Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet och Församlingsrådet.

Vidare har vi profilerat Centerkvinnorna på www.bni.se affärsmöten i Malmö och Lund. Vi har medverkat på möten för Eslövs olika affärsnätverk, bland annat www.rotary.se och www.toastmasters.se. Samverkan och informationsföredrag fortsätter med inbjudan av aktörer och hjälporganisationer som t.ex. www.helamanniskan.se www.rb.se www.bris.se www.rodakorset.se .
Det vill säga Röda korset, Barnets rättigheter i samhället, Rädda barnen och Hela människan.

Vi har pågående samtal med en person som eventuellt vill bli medlem och medverka i verksamheten. Medlemsmöte har tillkallats inom rimlig tid. Vissa möten har tagit plats med möjligheten till att medverka per telefon. Några möten har flyttats på grund av hälsoskäl och utbildning på extern ort.

Vi fortsätter att arbeta vidare för att sprida vårt program definierat på riks www.centerkvinnorna.se :

Politik A-Ö

Under följande avsnitt har vi sorterat några av Centerkvinnornas ståndpunkter från A-Ö. För ytterligare fördjupning och bakgrund till våra ståndpunkter är du välkommen att läsa hela vårt Jämställdhetspolitiska program (JPP), som du finner www.centerkvinnorna.se

A-E

Aborträtten
En av de absolut viktigaste reformerna är aborträtten – en rättighet som aldrig får inskränkas eller ifrågasättas.

Arbetsmarknad
En jämställd arbetsmarknad och möjlighet till arbete är grunden för utveckling. Vi vill att trösklarna till arbetsmarknaden sänks och att alla människor ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva.

Bistånd
Vi vill att biståndet särskilt satsas på kvinnor och flickor och att det ska fokusera på att ge flickor och kvinnor hjälp till självhjälp.

Bodelning
Avsiktlig förhalning av bodelningsprocessen orsakar lidande. Det behöver därför bli enklare att genomföra en bodelning inom rimlig tid efter separation samt att vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelningsprocess.

Efterlevandeskydd
Vi vill att efterlevandeskyddet ska gälla även efter 65 års ålder.

Egenföretagare
Det behöver bli betydligt billigare att starta aktiebolag – därför bör kravet på startkapital kraftigt sänkas. Vi vill också förbättra tillgången till mikrolån och skapa riskkapitalförsörjning som är särskilt riktad till företag som drivs av kvinnor.

F-K

Flexibel förskola
Vi vill att barnomsorgen ska vara flexibel och erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter, helger och lov i större utsträckning. Då krävs också att inskolning kan ske kontinuerligt under hela året. Detta för att möjliggöra för fler föräldrar att komma tillbaka till arbete efter föräldraledighet.

Friskvård
Vi vill se minst två timmars friskvård för kvinnor i arbetslivet per vecka. Vi vill också att det ska vidgas till att innefatta fler aktiviteter som ur ett hälsoperspektiv borde ses som friskvård.

Förlossningsvård
Vi vill se fler vårdformer inom förlossningsvården, exempelvis Caseload-metoden. Vi vill även se nationella riktlinjer för hur förlossningsvården ska organiseras och erbjuda samt att mer resurser ska läggas på eftervården för att kvinnor ska få snabbare vård och behandling av förlossningsskador.

Försörjningsstöd
Försörjningsstödet ska betalas ut även till kvinnor. Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, och här spelar försörjningsstödet en central roll.

Föräldraförsäkringen
Vår ambition är att föräldraförsäkringen i så stor utsträckning som möjligt ska delas lika. För att behålla valfriheten inom föräldraförsäkringen samtidigt som vi främjar ett mer jämställt uttag vill vi ha kvar de redan lagstadgade 90 dagarna som avsatts till vardera vårdnadshavaren och som inte kan överlåtas. Vi är positiva till att den sista tredjedelen i föräldraförsäkringen kan användas av en tredje part.

Föräldraledighet
Vi vill att rätten att vara helt ledig förlängs till 36 månader samtidigt som möjligheten att vara hemma längre begränsas. För att kompensera och göra det möjligt för föräldrar att följa med barn till tandläkare, utvecklingssamtal och liknande vill vi se att föräldrar med barn mellan 3 - 15 år har rätt att vara tjänstledig i 5 dagar per år.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Vi vill att det ska tas fram riktlinjer för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten. Vi vill även se ökad kunskap och effektiva verktyg för personal som möter unga tjejer och killar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill dessutom förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck. Brott som begås i hederns namn kräver egen brottsrubricering.

Huskurage
Vi vill att alla kommuner inför Huskurage i de kommunala bostäderna. Detta som ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som sker i hemmet. (Finns för EBO i Eslöv).

Jobbpeng
Vi vill att det införs en jobbpeng så att fler aktörer kan förmedla jobb. Detta eftersom att Arbetsförmedlingen inte klarar av att förmedla jobb till utrikesfödda kvinnor i tillräckligt hög utsträckning.

Jämställdhetsbonus
Vi vill se en återinförd och höjd jämställdhetsbonus till de föräldrar som tar lika stort ansvar för barnen i praktiken, inte bara i teorin. Jämställdhetsbonusen bör ges till de föräldrar som i realiteten delar på ansvaret och är borta lika länge från arbetet i samband med föräldraledighet.

Kvinnofridsteam
Det är centralt att alla kommuner har handlingsplaner för ingripande vid våld i nära relationer samt att det tydliggörs vilket stöd den våldsutsatta är berättigad. Samtliga kommuners socialtjänst bör även ha en enhet med särskild kunskap om våld i nära relation.

Kvinnojourer
Kvinnojourerna gör idag en stor del av arbetet som ligger på kommunerna – trots detta kämpar många med finansiering. Det bör därför vara det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourerna. Vi vill i högre utsträckning se att kommuner samverkar och stödjer organisationer som arbetar våldsförebyggande och med stöd till utsatta.

Kvotering
Vi är emot kvotering. Företag och organisationer måste kunna se värdet av mer jämställda styrelser och ledningsgrupper utan lagstiftning.

Könsstympning
För att stoppa denna avskyvärda tradition krävs riktade informationsinsatser gentemot föräldrar men även skolor och elev- och ungdomshälsan. Föräldrar som underlåter att skydda sin dotter från könsstympning ska kunna straffas för det. Kvinnor som blivit könsstympade ska ha rätt att få klitoris rekonstruerad.

Köp av sexuell handling
Vi vill att köp av sexuell tjänst definieras som ett brott mot individen samt att straffvärdet för köp av sexuell tjänst ska skärpas. Delgivningen ska skickas till folkbokföringsadressen – utan undantag.

L-P

Lex-Lotta
Vid flera fall där kvinnor mördats har det i förundersökningarna framkommit att kvinnorna i tidigare skeden gjort ett eller flera försök att anmäla förövaren. Vi vill införa en Lex-Lotta lagstiftning där det bör ingå en lagskärpning för myndigheters samverkan samt att det tillsätts en haverikommission som granskar ärenden där kvinnor dödats av en närstående.

Lika lön
Arbetsmarknaden är inte jämställd. Fortfarande tjänar män mer än kvinnor trots lika arbete. Idag ligger ett stort ansvar på den enskilda individen att uppmärksamma fall av lönediskriminering. Ansvaret att motivera löneskillnader bör ligga på arbetsgivaren.

LOV
Vi verkar för att LOV (Lagen om valfrihet) ska finnas i alla kommuner. Detta för att ge kvinnor möjlighet att driva lönsamma och växande företag i hela landet.

Miljö
Klicka HÄR för att läsa mer om Centerkvinnornas klimat- och miljömål.

#metoo
Vid sexuella trakasserier eller övergrepp får en grundlig och skyndsam utredning inte ta längre tid än sex månader och det måste bli enklare att avskeda en person som trakasserat. Om trakasserierna fortgår efter en skriftlig varning måste uppsägning eller avsked vara nästa steg. Vid trakasserier eller övergrepp i skolan bör förövaren, inte brottsoffret, flyttas.

Människohandel och prostitution Majoriteten av de som utnyttjas i prostitution är kvinnor och de som utnyttjar är män. Vi vill se en nationell handlingsplan mot människohandel för att arbetet ska få en tydligare styrning samt att utsatta för människohandel automatiskt får uppehållstillstånd. Det behövs dessutom fler poliser som arbetar mot prostitution och människohandel.

Ofrivillig barnlöshet
Den övre åldersgränsen för insemination bör utredas och frågan om individuell bedömning prövas. Vi vill även att det ska bli möjligt med embryodonation i Sverige.

Pension
Pensionsrätter ska automatiskt överlåtas från den förälder arbetar till den part som är föräldraledig eller arbetar deltid inom ramen för föräldraledighetslagen. Detta eftersom det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen är en bidragande faktor till pensionsklyftorna mellan kvinnor och män.

Pornografi
Pornografi bör diskuteras och problematiseras utifrån ett genusperspektiv inom ramen för sexualkunskapen i skolan. Det bör även tillsättas en utredning som tittar på hur pornografitillgängligheten på Internet kan begränsas för barn och unga.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Kvinnor löper högre risk än män att drabbas. Vi verkar för att det ska inrättas fler stresskliniker för att möta behovet hos de som söker vård. Vi vill även att kunskapen om psykisk ohälsa ökar, exempelvis genom att prata om det i skolan samt stärka elev-och ungdomshälsan.

R-Ö

RUT
RUT-avdraget bör utvidgas till att omfatta fler tjänster och taket för RUT-tjänster bör höjas. RUT har lett till att nya jobb skapats samtidigt som det är en reform med många tjänster som för många är nödvändig för att få ihop livspusslet.

Rätt till heltid
Vi vill att fler kvinnor ska ha möjlighet att arbeta heltid. Offentlig sektor bör därför visa vägen genom att i högre utsträckning erbjuda heltid till anställda.

Sexualbrott
Vi vill att straffvärdet för sexualbrott skärps, framförallt för våldtäkt. En våldtäkt ska heller inte kunna rubriceras som ett mindre grovt brott. Sexualbrott mot barn och unga ska inte kunna preskriberas. Samtliga inom rättsväsendet ska få förstärkt utbildning om sexualbrott.

Sexualkunskap
Sexualkunskapen behöver förbättras och bli ett enskilt obligatoriskt ämne med en tydlig läroplan där normer, värderingar, relationer och befintlig lagstiftning ska diskuteras. Även pornografins påverkan på individer, relationer och samhällen bör vara en del av undervisningen.

Våld i nära relationer

Att utsättas för våld i nära relation innebär livslånga trauman. Vi vill se att straffvärdet för dessa brott skärps och att elektronisk fotboja används i högre utsträckning vid kontaktförbud.

SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
Surrogatmödraskap
Tvångs- och barnäktenskap
Utrikesfödda kvinnor och företagande

Ovan program och frågor driver vi på såväl riks, region och lokala kommunala nivån.

Eslövsavdelningen hälsar nya och gamla medlemmar välkomna inför året 2020.

Bästa hälsningar

Ordförande Therése Andersson
Vice Ordförande Ingrid Persson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.