Bild

Årsmötesprotokoll 2018

PROTOKOLL KRETSÅRSMÖTE, CENTERPARTIET I ESLÖV, 2018-02-27


 

 

1.a Mötet öppnades kl. 18:52.

 • 2 Val av mötesfunktionärer

2.a.1 Måns Atlas valdes till ordförande för årsmötet.

2.a.2 Mikael Sonander valdes till vice ordförande för årsmötet.

2.b Mikael Esselius valdes till sekreterare för årsmötet.

2.c Hans Andersson och Erland Persson valdes till justerare tillika rösträknare.

 • 3 Godkännande av kallelsen

3.1 Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

 • 4 Fastställande av röstlängd

4.1 Röstlängden fastställdes aldrig då detta ej behövdes.

 • 5 Fastställande av föredragningslista

5.1 Föredragningslistan fastställdes.

 • 6 Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet och ekonomi

6.1 Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 föredrogs.

6.2 Den ekomiska berättelsen föredrogs.

 • 7 Revisorernas berättelse

7.1 Revisorernas berättelse godkändes.

 • 8 Fastställande av balans- och resultaträkning

8.1 Balans- och resultaträkningen fastställdes.

 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.1 Styrelsen för verksamhetsåret 2017-2018 beviljades ansvarsfrihet.

 • 10 Information om valåret 2018

10.1 Maria Bohr Frank, vår valombudsman inför valet 2018, presenterades.

10.2 Den 2/4 blir det medlemsmöte där kandidaterna inför valet förväntas närvara.

 • 11 Anmälningsärenden

11.a Policyn föredrogs.

11.b Nya stadgar och arbetsordning föredrogs.

 • 12 Diskussion omstyrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen

12.1 Frågan diskuterades.

 • 13 Ersättningsfrågor

13.1 Arvodet beslutades vara 12.000 kr att fördela inom styrelsen.

 • 14 Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen

14.1 Årsmötet beslutade att välja 8 st ledamöter till styrelsen.

 • 15 Val av ordförande

15.1 Måns Atlas gavs förnyat förtroende som ordförande.

 • 16 Val av övriga ledamöter i styrelsen

16.1 Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Anders Borgquist, Ingemar Jeppsson, Jasmina Muric, Krister Carlberg, Mikael Esselius, Mikael Sonander och Sofia Hagerin.

 • 17 Val av ombud till distriktsstämman

17.1 Till ombud till distriktsstämman valdes Anders Borgquist, Hans Andersson, Ingemar Jeppsson, Jasmina Muric, Mikael Esselius, Mikael Sonander, Måns Atlas, Sofia Hagerin och Torsten Winther.

17.2 Till ersättare till distriktsstämman valdes övriga medlemmar. Styrelsen ansvarar för att utse ersättare.

 • 18 Val av ombud till partistämman

18.1 Måns Atlas valdes till ordinarie ombud till partistämman.

18.2 Jasmina Muric valdes till ersättare.

 • 19 Val av revisorer samt ersättare

19.1 Bengt Åke Nimåker och Anita Alfastorp valdes till ordinarie revisorer.

19.2 Lena Åkesson valdes till ersättare.

 • 20 Val av valberedning

20.1 Till valberedning valdes Håkan Olsson, Torsten Winter och Per Rosenqvist, varav Håkan Olsson som sammankallande.

 • 21 Val till kommunfullmäktige

21.a Redogörelse från nomineringskommittén

21.a.1 Nomineringskommittén redogjorde för sitt arbete.

21.b Beslut om kryssens betydelse efter valet

21.b.1 Årsmötet beslutade att kandidaternas placering på listan ska väga tyngre än resultatet av personvalskryssen vid fördelning av politiska uppdrag.

21.c Beslut om antalet valsedlar i kommunvalet

21.c.1 Årsmötet beslutade att använda en (1) valsedel i valet.

21.d Beslut om identifieringsuppgifter på valsedeln/-sedlarna

21.d.1 Årsmötet beslutade att identifieringsuppgifterna ska vara namn, ålder, ort och yrke.

21.e Beslut om antalet kandidater på kommunlistan

21.e.1 Årsmötet beslutade att fastställa antalet kandidater på kommunlistan till 23 st.

21.f Presentation av kommunkandidaterna

21.f.1 Kommunkandidaterna presenterades.

21.g Fastställande av kommunlista

21.g.1 Listan fastställdes enligt följande:

 1. Annette Linander, Flyinge
 2. Ingemar Jeppsson, Eslöv
 3. Madeleine Atlas, Öslöv
 4. Jasmina Muric, Eslöv
 5. Bertil Jönsson, Eslöv
 6. Anders Mohlin, Stockamöllan
 7. Sofia Hagerin, Löberöd
 8. Mikael Sonander, Marieholm
 9. Krister Carlberg, Stehag
 10. Peter Eberyd. Eslöv
 11. Maria Jönsson, Stehag
 12. Hanna-Mia Hellberg, Billinge
 13. Anders Borgquist, Billinge
 14. Göran Lindvall, Löberöd
 15. Mikael Esselius, Eslöv
 16. Torsten Winther, Kungshult
 17. Lena Åkesson, Eslöv
 18. Börje Hägg, Eslöv
 19. Per Rosenqvist, Eslöv
 20. Tine Markebo, Kungshult
 21. Håkan Olsson, Hammarlunda
 22. Ann-Kristin Holmström, Marieholm
 23. Lars-Ove Nilsson, Stehag

21.h Beslut om hantering av avhopp från listan

21.h.1 Årsmötet beslutade att vid avhopp flytta upp återstående kandidater ett steg vardera.

 • 22 Framställningar och förslag från kretsstyrelsen

22.1 Inga framställningar hade inkommit.

 • 23 Behandling av motioner

23.1 Inga motioner hade inkommit.

 • 24 Rapporter

24.1 Inga rapporter hade inkommit.

 • 25 Vid mötet väckta frågor

25.1 Inga frågor väcktes.

 • 26 Mötets avslutande

26.1 Mötet avslutades kl. 20:37.

________________________________

Mikael Esselius, sekreterare

________________________________ ________________________________

Hans Andersson, justerare Erland Persson, justerare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.