Årsmötesprotokoll 2019

Eslövs Centerkrets

Ordinarie årsmöte 2019 Tid: onsdagen den 27 febr. kl. 1900
Plats Eslöv

Protokoll

 • 1 Årsmötets öppnande
  Årsmötet inleddes med att kretsen bjöd de 23 närvarande medlemmarna på middag och kaffe med kaka. Efter middagen hälsade ordf. mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
 • 2 Val av mötesfunktionärer
  Valdes Måns Atlas att leda årsmötesförhandlingarna
  Valdes Anders Borgquist att föra dagens protokoll
  Utsågs Ingvar Molin och Jan Herlitz att justera dagen protokoll, och tillika rösträknare.
 • 3 Godkännande av kallelsen
  Godkändes kallelsen som har skett med personligt brev till alla medlemmar i god tid före årsmötet
 • 4 Fastställande av röstlängd
  Beslutades att fastsällande av röstlängd kan anstå till ev. behov uppstår.
 • 5 Fastställande av föredragningslista
  Föredragningslistan, som delats ut till alla mötesdeltagare , godkänndes.
 • 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi
  Verksamhetsberättelsen var utdelad och föredrogs kortfattat av ordf.
  Kassören, Ingemar Jeppsson, redogjorde för kretsens ekonomi
  Kostnaderna för valet 2018 uppgick till 271.252 kr
  Resultatet slutade på 122.479 kr. Efter avsättning till valfonden av 120.000 kr uppgår det
  redovisade resultatet till 2.479 kr
  Utg. balans uppgår till 328.651 kr. Eftersom kretsen vid årets slut skuldfri utgör det också det egna kapitalet.
 • 7 Revisorernas berättelse
  Lästes revisionsberättelsen upp. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.8
 • 8 Fastsällande av resultat och balansräkning
  Fastställde årsmötet resultat på 2.479 kr och utgående balans på 328.651 kr
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • 10 Informationspunkter
  a/ det stundande Eu valet hanteras huvudsakligen centralt, beslutades att kretsen skall bjuda in till debatt med något annat parti.
  b/ Partistämman äger rum den 26 – 29 september i Karlstad. Skåne är största distrikt med 51 delegater.
  c/ instämdes enhälligt i policyn att ”Centerpartiets verksamhet skall vara trygg och fri från trakasserier.”
 • 11 Diskussion om verksamhet och budget för 2019
  * bjuda in nya medlemmar till informationsmöte
  * arrangera temakväll med inbjuden föreläsare om sakfrågor som ligger C nära
  * arrangera en sommarträff i medlemsvårdande syfte. Föreslogs Haga kvarn som lämplig.
  * föreslogs att arrangera en landsbygdsdag
  * LRF kommungrupp har bjudit in Kristina Yngve, C-medlemmar är också välkomna. Mötet blir i Sparbanken Skånes lokaler i Eslöv.
  Redogjorde kassören för årets budget. Då valframgången har gett fler mandat i fullmäktige ökar partistödet med 50.000 kr till ca. 190.000, medlemsavgifterna beräknas till ca. 20.000 kr
  Årets kostnader beräknas till ca. 137.000 kr och avsättningen till valfonden till 73.000 kr.
 • 12 Ersättningsfrågor
  Beslutades om oförändrat 12.000 kr att fördelas inom styrelsen
 • 13 Antal styrelseledamöter
  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrat 8 ledamöter.
  Beslutades också att införa tvååriga mandatperioder, och att i linje med det, endast halva styrelsen väljs årligen.
 • 14 Val av styrelseordförande
  Valdes Måns Atlas som ordförande för en mandat period av ett år.
 • 15 Val av styrelseledamöter
  Omvaldes för en mandatperiod om två år: Måns Atlas, Ingemar Jeppsson, Jasmina Muric samt Anders Borgquist
  Omvaldes för en mandatperiod av ett år: Krister Carlberg, Mikael Sonander och
  Sofia Hagerin.
  Då Mikael Esselius hade undanbett sig omval nyvaldes för en mandatperiod av ett år:
  Omar al Smail
 • 16 Val av ombud till distriktsstämman
  Valdes följande ombud till distriktsstämman på Backagården i Höör den 23 mars:
  Måns Atlas, Anders Borgquist, Hans Andersson, Jasmina Muric, Hanna Mia Hellberg, Mikael Sonander, Sofia Hagerin, Torsten Winther och Madeleine Atlas.
  Vid behov av ersättare beslutades att styrelsen utser annan medlem.
 • 17 Val av ombud till partistämman
  Valdes Måns Atlas till ombud på partistämman med Jasmina Muric som ersättare, båda för en mandatperiod av två år.
 • 18 Val av revisorer och tillika granskare av paristöd
  Till revisorer omvaldes Bengt-Åke Nimåker och Anita Alfastorp. Som ersättare omvaldes
  Lena Jeppsson.
 • 19 Val av valberedning
  Valberedningens sammankallnade Håkan Olsson hade undanbett sig omval.
  Till valberedning inför nästa års stämma omvaldes Torsten Winther och Per Rosengren,
  samt nyvaldes Hans Andersson.
  Till sammankallande utsågs Torsten Winther.
 • 20 Förslag från kretsstyrelsen
  Inget ytterligare föreslogs.
 • 21 Behandling av motioner
  Det hade kommit in två motioner.
  1. Motion om den planerade höghastighetsjärnvägen. Motionen förordade byggande av ytterligare två nya spår i anslutning till den befintliga stambanan, samt upprustning av den befintliga järnvägen i stället för en separat höghastighetsjärnväg. Motionen diskuterades livligt, det fanns delade meningar om järnvägsplanerna. Beslutades att sända motionen vidare till partistämman.
  2. Motion om avskaffande av det generella strandskyddet som diskriminerar landsbygden. Motionen antogs enhälligt, och sändes till partistämman.
 • 22 Rapporter
  Fanns inget att rapportera.
 • 23 Vid mötet väckta frågor
  Uppmanades till deltagande vid gruppmötena som hålls söndagar före KS sammanträden.
 • 24 Mötets avslutande
  Riktade ordf. ett tack till Anne-Marie Borgquist som hade lagat middagen och
  till Ingemar Jeppsson som hade ordnat möteslokalen.
  Därefter tackade ordf. mötesdeltagarna och förklarade årsmötet för avslutat.


Sekreterare Ordförande


Anders Borgquist Måns Atlas

Justeras Justeras


Ingvar Molin Jan Herlitz

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.