Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2017 samt

flerårsplan 2017 – 2018

2017 ser ut att bli ett ganska svårt år för kommun-Sverige där prognoserna pekar på minskad ökningstakt av skatteintäkterna och en kraftig ökning av befolkningen. Eslöv är inget undantag men har i sammanhanget en god ekonomi att bygga ifrån. 2017 skulle vi kunna klara oss utan en skattehöjning genom att fortsätta jobba med kvalitetsförbättring, effektivisering och digitalisering. Men ibland måste man satsa för att kunna göra de förbättringar som krävs för att på längre sikt kunna erbjuda en bättre, mer effektiv och mindre kostnadskrävande service till våra medborgare. Det är grunden till att Centerpartiet i detta tilläggs- och ändringsförslag säger ja till en skattehöjning på 30 öre som även fortsättningsvis placerar oss i mittskiktet bland Skånes kommuner. Vi säger inte ja till skattehöjningen för att klara budgeten 2017 utan för att klara ekonomin längre fram i planperioden och framöver och ställer krav på styret att de satsningar som görs ska generera kostnadsbesparingar på sikt.

Vi har i budgetsammanhang under flera år framfört att det ekonomiska utrymme som funnits bör satsas på att jobba med förändringsarbete så att vi även fortsättningsvis har råd att ge Eslövsmedborgarna den service vi med all rätt kan förvänta oss. Detta har inte gjorts i den omfattning som vi ville se varför vi idag ser att en skattehöjning är svår att undvika. Men vi har nu nått vägs ände vad gäller möjligheten att beskatta våra medborgare och den relativt sett lätta lösningen kan efter 2017 inte nyttjas. Arbetet måste nu intensifieras för att förnya verksamheterna så att man kan hålla sig inom budgetramen och kommunen måste aktivt arbeta med att fler av våra invånare bidrar till den gemensamma kommunkassan.

Centerpartiet i Eslöv har identifierat punkter i styrets budget där vi har en annan uppfattning och har istället andra satsningar som vi tror bidrar till en bibehållen, i vissa stycken förbättrad, kommunal service samt en hållbar utveckling under planperioden.

 • Förskolan
  • Med många nya Eslövsmedborgare är trycket stort på våra förskolor och en förstärkning i form av nya platser måste prioriteras. Det är idag relativt svårt att rekrytera förskolelärare och bristen kommer att bli stor i hela landet framöver. Att i det läget bestämma sig för att erbjuda mer än vad lagen kräver dvs 15 timmar i veckan för alla förskolebarn är, enligt Centerpartiet i detta läge, en felaktig prioritering. Satsningar bör istället göras för att säkerställa kvalitén så att alla barn får den omsorg och pedagogiska verksamhet man ska kunna förväntas sig. Vi säger därför nej till första steget att alla 5-åringar erbjuds förskola 25 tim/v.
  • Centerpartiet vill inte att kommunen bygger större förskolor än 4 avdelningar. Det man tjänar i effektivare servicefunktioner, såsom mat och städ, förlorar man i en för barnen stökigare miljö inte minst då alla barn ska lämnas och hämtas. Fridebo förskola är i dåligt skick och behöver moderniseras men är idag 5 avdelningar stor och behöver inte bli större. Ett ständigt arbete måste pågå för att identifiera möjliga tomter att bygga nya förskolor på samt inventera vilka möjliga fastigheter som redan finns i vår kommun som skulle kunna lämpa sig för förskoleverksamhet.
  • Även i vissa av våra mindre tätorter är trycket hårt på förskolan och under 2017 måste nya förskolor planeras även här. Nya platser måste tillföras alldeles oavsett framtiden för Pegasus i Flyinge och Trollhassel i Stehag. Det tillfälliga bygglovet löper till 2021 varför verksamheten i de förskolorna kan fortsätta orörd under planperioden.

 • Grundskola
  • Bra lärare är A och O för att våra elever ska kunna uppnå sina kunskapsmål. De lärare som har en avgörande betydelse för sina elevers resultat och/eller bidrar till att lärarlaget utvecklas på ett positivt sätt ska premieras.
  • Ledarskap i skolan är av största vikt varför särskilt fokus ska läggas på utveckling av våra rektorer.
  • Flyinge växer och förväntas växa än mer kommande år, under planperioden ska en ny grundskola i området börja projekteras.
  • Byskolan i Ö Strö kan bli en resurs för hela kommunen varför de investeringar i byggnaden som behövs måste in i investeringsbudgeten för perioden.
  • Eslövs grundskolor ska ges ökade möjligheter att profilera sig och därmed skapa mer valfriheten för våra elever.
  • Satsa på mindre skolenheter – utgå från elevernas behov
  • Styrets budget innehåller en ospecificerad liten satsning på kvalitet, pengar som fördelat på våra grundskolor knappt blir märkbar. Denna typ av satsningar riskerar att vara kostnadsdrivande och bör undvikas. Pengar ska istället satsas på förändringsarbete som i förlängningen ger en effektivare verksamhet. Inte bara mer av samma utan utveckling ska premieras.

 • Gymnasium
  • Beslutet att bygga en ny gymnasieskola är fattat och Centerpartiet fortsätter att arbeta för att budget ska hållas, det blir dyrt och vi måste göra allt för att det inte ska bli dyrare än beräknat. Men en attraktiv gymnasieskola kommer sig inte av att bygga ett nytt hus. Arbetet med att stärka vår skolas attraktionskraft måste parallellt intensifieras. Gymnasieskolan i Eslöv ska vara en självklart första val för eleverna i hela Eslövs kommun som är intresserade av ett av de program vi erbjuder. I Eslöv har vi bra yrkesinriktade utbildningar som med ganska blygsamma satsningar skulle kunna bli ännu bättre, dessa behöver andra lokaler än det nybyggnationen kan erbjuda.
  • Samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste vidareutvecklas. Eslövs arbetsmarknad, både den privata och den offentliga, är i stort behov av vissa yrkeskategorier och vi kan bli bättre på att utbilda även vuxna. De lärare, salar och material som används till gymnasieelever ska kunna användas i högre grad även till vuxenstuderande.
  • Elever och personal måste bli än mer involverade och lyssnade på i frågan om hur vi i Eslöv kan skapa en framtida, mer attraktiv gymnasieskola.

 • Ensamkommande barn och flyktingmottagning
  • Kommunen måste göra mer för att få integration på riktigt. Där Eslövsbor som funnits här länge och nya medborgare på ett naturligt sätt träffas och knyter band. Fadderverksamheten som Centerpartiet föreslagit och fått gehör för är en sådan satsning som på sikt kan bidra starkt till kostnadsbesparingar i kommunen.

 • Attraktiv offentlig miljö – modernisering inleds
  • Attraktiva moderna miljöer liksom förtätning är viktiga inte bara i Eslövs stad utan i hela kommunen.

 • Boendealternativ kommer att erbjudas våra äldre
  • Eslövs kommun saknar trygghetsboende för våra äldre. Anpassade bostäder där äldre som ännu inte har stort vårdbehov kan flytta och skapa en flyttkedja för alla de nya personer som förväntas flytta hit. Kommunen måste bli mer aktiv i diskussionerna med byggföretag om möjligheten att bygga trygghetsboende där kommunen kan stå för viss service. Denna typ av boenden har i andra kommuner visat sig ge högre livskvalitet för våra äldre och mindre behov av hemtjänst.

 • Väl fungerande omsorg
  • Inför LOV även för matdistribution till hemmaboende samt vid placering i särskilt boende.
  • Inför LOV inom personlig assistans
  • Gör grön rehabilitering till ett viktigt instrument i Eslövs vård och omsorg
  • Vi tror på IDA-modellen inom hemtjänsten för bättre brukarinflytande och individanpassning. Modellen måste dock utvärderas löpande och arbetet med att implementera arbetssättet måste skyndas på.
  • Styrets budget innehåller tillfälliga pengar för vård- och omsorgsnämnden för att ställa om verksamheten till att bli mer effektiv och modern för att kunna möta morgondagens behov. Vi menar att detta behov finns redan idag och uppdraget att ständigt förbättra ingår i ramuppdraget. Ramen kan dock behöva justeras uppåt efter att en vårdtyngdsanalys gjorts. Går rätt resurser till rätt brukare?


 • En aktiv kultur- och fritidskommun
  • Vi välkomnar lokalutredningen vad gäller Kulturskolan men vikt måste ges till vilken typ av Kulturskola vi ska erbjuda. Är Kulturskolan för alla och erbjuder vi rätt utbud?
  • Centerpartiet stödjer satsningar på mer kultur för våra invånare men ser inget behov av att bli Kulturkommun 2018.

 • Tillväxt och hållbar utveckling
  • Centerpartiet välkomnar och stödjer de satsningar som nämnden för arbete och försörjning presenterar – arbete ger integration och språk och är av största vikt för att det tudelade samhälle vi ser idag ska kunna motarbetas.
  • Arbetet med våra Miljömål måste intensifieras och komma upp på dagordningen i alla verksamheter. Att vara klimatsmart och tänka hållbart är inte bara bra för vår miljö utan också för våra plånböcker!
  • Inför samordnad varudistribution för att begränsa antalet tunga fordon nära våra verksamheter, minska utsläppen och ge mindre leverantörer möjlighet att ta del av den stora kommunala upphandlingen av varor.
  • inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster

 • Verksamhet och medarbetare
  • Att våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det redskap vi har att nå ut med service till våra medborgare tror vi alla är överens om men mer kan göras för att nyttja den otroliga kunskap och kompetens som finns i våra olika arbetsgrupper.
   En förenklingskommission inrättas med syfte att samla in, lyfta och premiera goda förslag från våra medarbetare på hur vi hittar nya effektivare sätt att ge våra medborgare service. Ibland kan det vara små förändringar som ger stora tids- och kvalitetsvinster och dessa kan endast hittas om våra medarbetare blir involverade i förändringsarbetet på ett tydligare sätt.
  • Centerpartiet sa redan när den nya grafiska profilen presenterades att den skulle medföra onödiga kostnader – detta bekräftas nu då pengar anslås i styrets budget
 • Hela Eslöv ska leva
  • Detta perspektiv lyser med sin frånvaro i styrets budgetförslag
  • Om några veckor kommer vi att ha pågatåg på sträckan Eslöv – Helsingborg. I samband med att tågen börjar gå finns det stor risk att busstrafik på sträckan Eslöv – Marieholm blir mycket begränsad vilket kommer att drabba boende mellan orterna. Eslövs kommun ska skyndsamt ta upp diskussionen med Skånetrafiken för att försäkra sig om att busstrafiken, om än i något mindre skala, fortsätter serva landsbygden.
  • Det finns stor potential i våra mindre tätorter och på landsbygden men för att vara säkra på en hållbar utveckling behöver potentialen inventeras och en vision för hur kommunen vill utvecklas utanför staden tas fram. Arbetet med den nya översiktsplanen har inte riktigt en sådan inriktning varför ett parallellt visionsarbete ska inledas
  • Satsa på belysning riktat till landsbygden. Översynen av alla ljuspunkter på landsbygden visar att många lyktstolpar riskerar att försvinna och därmed försämra trafiksäkerheten.
  • Utred möjligheten att samutnyttja samhällstrafiken såsom skolskjutsar, varuleveranser och matleveranser samt existerande och kommande kollektivtrafik. I många kommuner får man till exempel åka med skolskjutsen in till huvudorten trots att man inte är elev.

 • Fastighet och service
  • Det föreslagna arbetet med strategisk lokalförsörjning ska kompletteras med uppdraget att också titta på andra alternativ än en kommunalt ägd fastighet. Redan idag använder Eslövs kommun lokaler som ägs av andra fastighetsaktörer och detta kan vidareutvecklas.
  • Den mat som serveras i den kommunala verksamheten ska, i så hög grad det är möjligt, tillagas av närproducerade råvaror. Genom att servera bättre mat kan man få ner matsvinnet varför denna satsning på lite längre sikt inte behöver betyda fördyring. Svenska djurskydds- och miljöregler ska följas i upphandlingen.
  • Mat ska tillagas så nära den som ska konsumera som möjligt, i geografi och i tid. Fler tillagningskök behövs i kommunen.
  • Nybyggnation i kommunens regi ska vara självförsörjande vad gäller energi

 • Förbättrad medborgardialog
  • Medborgardialogen måste förbättras inom hela den kommunala verksamheten. Genom att ta tillvara våra medborgare, och anställdas, idéer och synpunkter kan våra gemensamma resurser användas på ett mer effektivt sätt, inte minst vad gäller tätortsförnyelse där pengar i många år inte använts då idéer för projekt utanför staden saknats.
Förslag till beslut:

 • Centerpartiet föreslår Kommunfullmäktige bifalla de ändrings och tilläggsförslag som redovisats ovan samt i övrigt bifalla majoritetens förslag till budget 2017 med plan 2018-2019 inklusive investerings- och exploateringsbudget.

 • Fastställa skattesatsen till 20,54 med uppmaningen att de ökade skatteintäkterna används för att hitta nya effektiva och ej kostnadsdrivande arbetssätt för att ge Eslövsborna god kommunal serviceBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.