Budget -18

Budget 2018

samt flerårsplan 2019 och 2020

 

Förslag till beslut:

 • Fastställa skattesatsen till 20.54 dvs oförändrad skatt
 • Att bifalla Centerpartiet förslag till budget 2018 med
  flerårsplan 2019 och 2020

Ett eslöv för alla!

Eslövs kommun är en fantastisk kommun på många sätt. Här finns fina boendemiljöer, en fantastisk och nära natur, bra skolor, en omtyckt omsorg mm och många människor väljer att flytta till oss. Men det som är bra kan bli ännu bättre och även i Eslövs kommun finns många utmaningar. Centerpartiets Eslöv, är en kommun där hela kommunen lever och utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad politik.

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Eslöv sätts barn och unga och deras trygghet och utbildning i centrum. Äldre får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalité i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må bra. Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas.

En utmaning som vi i Eslövs kommun delar med alla andra kommuner, landstingen och staten är hur vi ska kunna tillhandahålla den välfärd som vi i Sverige vant oss vid, med förbättrad kvalitet och för ett större antal människor. Vi kan inte fortsätta att bara göra mer av samma med ökande kostnader utan måste effektivisera våra arbetssätt och använda mer av den tillgängliga tekniken för att inte tvinga våra skattebetalare att avstå mer av sin lön. Centerpartiet har i flera år påtalat nödvändigheten av ett förändringsarbete för att klara framtidens välfärd. 2018 måste detta arbete igång på allvar i alla våra verksamheter, på alla enheter och i alla avdelningar. Vi föreslår därför att pengar avsätts för att fungera som igångsättare. Förändringsarbetet kan kosta pengar initialt men ska bidra till mer eller bättre välfärd för lika eller mindre peng på längre sikt.

En andra stor utmaning som vi delar med övriga samhället är hur vi får fler människor i arbete. För att klara vår ekonomi måste alla som kan få bidra till vår gemensamma välfärd. Integration är nyckeln till att få ett hållbart Eslöv både social och ekonomiskt varför vi även avsätter pengar för att kunna stödja föreningar och enskilda som vill och kan ta en stor del av integrationsarbetet. Alla människor mår bra av att ha en sysselsättning där man känner sig behövd och sedd, detta gäller oavsett om du är ny i Sverige, långtidsarbetslös eller behöver stöd för att undanröja funktionshinder. Fortsatt satsning på arbetsmarknadsarbetet i kommunen är därför viktigt.

När kommunen växer behöver vi satsa på att bygga ut vår service till medborgarna men också att använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt. Nya barn och ungdomar kräver att det finns mer platser i barnomsorgen och i skolan men det betyder inte nödvändigtvis att kommunen måste bygga alla nya hus själv. Fler äldre kräver att det finns bra hemtjänst, hemvård och särskilda boenden men också att det finns alternativ för de som ännu är pigga men som vill lämna sitt hus eller lägenhet för att flytta någonstans där det finns en viss service. Kommunens ansvar är att se till att alternativen finns, i hela kommunen.

Centerpartiets förslag

Den styrande majoritetens förslag bygger på deras politiska handlingsprogram för mandatperioden. Centerpartiet har inte varit delaktiga i framtagandet eller deltagit i beslutet men det innehåller målsättningar som vi delar. I vårt förslag har vi endast koncentrerat oss på de punkter där vi har annan uppfattning.

I denna budget och ekonomisk flerårsplan

I budgeten och i planeringen för de närmaste åren läggs en grund för att den service till medborgarna som kommunen tillhandahåller genom att:

 • Utökas för att möta behoven från den ökande befolkningen
 • Bedrivs i ändamålsenliga lokaler
 • Vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera nya medarbetare och behålla den mycket kompetenta personal som idag är anställd av kommunen. Samt ställa krav om detsamma från andra aktörer som tillhandahåller välfärdstjänster till våra kommunmedborgare.
 • Ta tillvara möjligheterna med nya teknik och digitalisering av samhället för att öka effektiviteten och höja kvalitén.

Det övergripande målet i Centerpartiets förslag till budget är att långsiktigt styra kommunen till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kommunen växer, enligt prognos med upp mot 350 personer per år under planeringsperioden. Genom medveten planering och styrning kan den ökande befolkningen komma hela kommunen till gagn.

För att möta den ökande befolkningens behov behöver den kommunala servicen utökas med:

 • Nya förskoleplatser
 • Fler platser i grundskolan
 • En attraktiv gymnasieskola
 • Fler alternativ i äldreomsorgen
 • Nya platser och valfrihet för brukare inom LSS
 • En kulturskola för alla
 • Bättre möjligheter att förflytta sig inom kommunen på ett miljömässigt hållbart sätt t ex genom bättre och flexiblare kollektivtrafik samt cykel- och gångstråk.

Utökningen av service kommer öka kommunens utgifter men nya skattebetalare i form av större andel i arbete och nyinflyttade, effektivare förvaltning och lösningsfokuserad teknikanvändning kommer att säkra att Eslövs kommun även i framtiden har god soliditet, relativt låg kommunal skuld och ett skatteuttag som ger Eslövsmedborgarna lite mer kvar i plånboken än medborgare i motsvarande kommuner i riket.

Plats för fler barn i förskolan

 • Alla barn till föräldrar som på heltid arbetar eller studerar ska få plats i barnomsorgen utan dröjsmål. Föräldrar har rätt att välja barnomsorg varför alternativ måste finnas, rätten att välja betyder dock inte rätt att få precis som man vill. Barnomsorg ska kunna erbjudas nära hemmet, det geografiska avståndet har betydelse oavsett var i kommunen barnet bor.
 • Rätten till förskola 25 timmar per vecka är införd för alla femåringar, en långsiktig målsättning är att öka antalet timmar för alla barn men när totala antalet barn ökar och personalförsörjning är ett problem ser vi först och främst att barn med behov av heltidsomsorg tillgodoses
 • Alla barn har rätt att bli sedda och lyssnade på och barnomsorgen ska utformas utifrån barnens behov. Centerpartiet säger nej till mega-förskolor vilka vi kallar Barnfabriker. Fler förskolor behöver planeras nära där barnen bor, i staden och i våra tätorter.
 • Planerna på att slå ihop alla nuvarande förskolor i Flyinge skrotas omedelbart och projektering för två mindre plus bibehållen Urochskur-verksamhet inleds under året.

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – utbildning är den enskilt viktigaste insatsen för ett hållbart samhälle

 • Kommunen får och ska ta del av en rad olika statsbidrag inom utbildningsområdet. Det är bra att staten satsar på våra barn och unga genom riktade satsningar på lärare men att göra Eslövs kommun till en attraktiv arbetsgivare för lärare och annan utbildningspersonal görs inte enbart med högre löner.
 • En större möjlighet för våra olika skolor att profilera sig är av vikt för valfriheten inom grundskolan.
 • Ledarskapet inom skolan måste stärkas och ges möjlighet att utvecklas
 • Alla elever passar inte i stora skolor varför det är av vikt att Eslövs kommun kan erbjuda alternativ i form av åtminstone en mindre skola. Ö Strö skola kan bli en resurs för hela kommunen och tas därför med i Centerpartiets förslag till investeringsbudget.
 • Samordning mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste ske under 2018.
 • Skollokaler står tomma större delen av dygnets timmar – en utredning om hur de kan användas under fler timmar ska initieras under året. Måste alla barn gå i skolan samtidigt? Kan skollokalerna användas till annat?
 • Gymnasieskolan i Eslöv består inte enbart av de teoretiska linjer som kommer att få en ny modern byggnad utan även av mycket bra yrkesförberedande program. Näringslivet i Eslöv är i behov av utbildad personal varför de yrkesförberedande programmen och motsvarande inom vuxenutbildningen måste prioriteras upp och ett samarbete med företag/företagare i branschen förstärkas.

Integration och diskriminering

 • Eslövs kommun ska fortsatt ta ansvar för och välkomna de nyanlända och flyktingar som kommer till vår kommun.
 • Civilsamhället ska ges större möjligheter att bidra till integrationen i vår kommun. Att satsa pengar på integration tidigt kostar lite i förhållande till vad det kostar om människor hamnar utanför samhället och inte får en möjlighet att bidra till vår gemensamma välfärd
 • Alla invånare i Eslövs kommun, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexualitet, funktionshindervariation eller någon annan av diskrimineringsgrunderna ska ses som en resurs som med rätt insatser kan bidra mångfalt tillbaka.

Attraktiv offentlig miljö

 • Projektering av ombyggnation av Stora Torg inleds under 2018, uppdrag ges i projekteringen att minska den totala budgeten då behov även finns på andra ställen i staden och i övriga kommunen
 • 2018 kommer vi att ha en ny Översiktsplan som innehåller utvecklingsplaner för staden såväl som byarna och landsbygden
 • Förtätning av staden fortgår men takten bör bromsas ned för att lösa frågor kring parkering, VA-frågor och grönstruktur
 • Förtätningsprojekt ska initieras även i andra av kommunens tätorter för att säkra tillgången till offentlig service

Boendealternativ

 • Genom medveten planering och aktivt arbete mot marknaden kan olika boendealternativ bli möjliga i fler delar av Eslövs kommun. Målet att kunna tillhandahålla attraktiva boendemiljöer gäller i hela kommunen.
 • Fler alternativ för våra äldre som vill lämna sina ordinarie boende men ännu inte har behov av särskilt boende ska planeras under 2018. Trygghetsboenden och/eller servicelägenheter behövs i flera av kommunens tätorter. Kommunen kan erbjuda en viss service men ska inte själv bygga och driva verksamheten.

Omsorg med människan i centrum

 • Under några år har ett projekt pågått för att införa ett system där biståndsbedömning sker på en mer övergripande nivå och brukaren är delaktig i detaljerna. Projektet (IDA) måste nystartas och gå i mål under 2018.
 • Valfrihet inom hemtjänsten har funnits i Eslövs kommun under ett antal år men det finns få privata alternativ och det är relativt okänt för omsorgstagarna och deras anhöriga. En kort marknadsföringskampanj ska genomföras under året och informationen via foldrar och hemsida ska uppdateras. Nya omsorgstagare som inte aktivt gör ett val ska fördelas på aktörerna, inte automatiskt skrivas in i kommunens verksamhet.
 • Under planperioden ska LOV införas även för personlig assistans och matdistribution för hemmaboende

Kultur och fritid – för en attraktiv och hållbar kommun

 • Kultur och fritid har stor potential att bidra till att skapa en socialt hållbar kommun, inte minst inom integrationsområdet. Privatpersoner och föreningar ska kunna ansöka om bidrag för integrationsskapande åtgärder
 • Kulturskolan samlas under ett tak i den nya kulturmiljön inne i Eslöv men behöver samtidigt satsa på att bli en Kulturskola för alla barn och unga i kommunen genom att sprida sin verksamhet ut till bostadsområden och till övriga tätorter. Kulturskolan ska vara en ingång till kulturutövande för många och inte en elitskola för de särskilt begåvade.

Miljöarbetet – en livsnödvändighet

 • Arbetet med våra Miljömål måste intensifieras och komma upp på dagordningen i alla verksamheter. Att vara klimatsmart och tänka hållbart är inte bara bra för vår miljö utan också för våra plånböcker!
 • Inför samordnad varudistribution för att begränsa antalet tunga fordon nära våra verksamheter, minska utsläppen och ge mindre leverantörer möjlighet att ta del av den stora kommunala upphandlingen av varor.
 • Nybyggnation i kommunens regi ska vara självförsörjande vad gäller energi

Hela Eslöv ska leva

 • Satsa på belysning riktat till landsbygden. Översynen av alla ljuspunkter på landsbygden visar att många lyktstolpar riskerar att försvinna och därmed försämra trafiksäkerheten.
 • Utred möjligheten att samutnyttja samhällstrafiken såsom skolskjutsar, varuleveranser och matleveranser samt existerande och kommande kollektivtrafik. I många kommuner får man till exempel åka med skolskjutsen in till huvudorten trots att man inte är elev.

Vad gör vi när pengarna inte räcker till?

För 2018 ser det ut som om balansen mellan kommunens inkomster och utgifter är i fortsatt balans även om det förväntade överskottet blir mindre än på många år. Men från 2019 och framåt ökar utgifterna mer än inkomsterna och en obalans uppstår. Detta om vi inte gör någonting åt det.

I budget 2018 väljer Centerpartiet att lägga ett effektiviseringskrav på kommunens förvaltningar genom att inte ge full kompensation för ökade lönekostnader, hyresökningar och huvudsakliga indexuppräkningar. Genom att enbart budgetera 80% i kompensation ställs ett krav på att jobba med ett förändringsarbete som ska resultera i att ramen för 2019 sänks med motsvarande summa. Pengarna som sparas ska vara sökbara för förändringsprojekt. Förhoppningen är att förändringsprojekten till 2019 och framåt skapar ett reformutrymme inom verksamheten så att vi fortsatt kan utveckla och förbättra den service vi ger medborgarna i Eslövs kommun och ha utrymme för att igen ge full kompensation till förvaltningarna.

Behovet av investeringar är stort inte minst inom förskola och skola. De flesta av investeringarna är nödvändiga och Centerpartiet ser inga risker med att kommunen ökar sin skuldsättning. Dock ska alla nya lokaler fyllas med verksamhet som kostar pengar och räntor på lånen ska betalas varför det är av största vikt att alla investeringar avvägs noga och tillgängliga resurser används först innan nya tillskapas. Centerpartiet prioriterar långsiktigt hållbara lösningar med aktsamhet om våra gemensamma resurser.

Budgetförutsättningar i siffror:

Övergripande statistik i procent:

År

2017

2018

2019

2020

BNP-utveckling

3,4

2,8

1,6

1,3

Konsumentprisförändring, KPI

1,9

1,8

2,3

2,8

Timlöner, kommun/landsting

2,5

3,1

3,4

3,4

Skatteunderlagstillväxt, realt

1,6

1,0

0,8

0,5

Intäktsår

2018

2019

2020

Befolkning, prognos, 1:e november

året före*)

33 100

33 400

33 700

Skatteintäkter

1382,0

1432,0

1481,0

Generella statsbidrag

501,0

516,5

538,0

Summa intäkter, mkr

1883,0

1948,5

2019,0

Intäktsförändring mellan åren,

procent

3,2

3,5

3,6

*) Befolkning 1/11 året innan budgetåret är utgångspunkt för beräkning av kommunens skatteintäkter.

En ökning av intäkterna med 3,2–3,6 procent för 2018– 2020 ställer krav på att intensifiera kostnadseffektiviseringen av verksamheten för att kunna upprätthålla kvalitet och tillgodose den demografiska utvecklingens behov av utbyggd verksamhet. Nämnderna ska arbeta med att effektivisera verksamheten.

Nämnderna kompenseras till 80% för ökade lönekostnader och hyresökningar samt huvudsakliga indexeringar. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 19 miljoner kronor i överskott. Kommunen har infört en resultatutjämningsreserv som innehåller 55 miljoner kronor. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Ökad befolkning ger ökade behov av service

I budgeten framgår att befolkningens behov ökar mer än tidigare, särskilt inom skolan och om några år inom äldreomsorgen. Reformer från regering/riksdag och regionala överenskommelser kring hälso- och sjukvård ökar behovet av kommunal service. Finansiering medföljer inte som motsvarar kommunens förväntade kostnader de kommande åren. Behovet av försörjningsstöd ökar kraftigt, varför kommunen måsta satsa ännu mer resurser på att människor kommer i försörjning och utbildning. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

Befolkningen

Befolkning/Antal

2018

2019

2020

Förskolebarn

2 177

2 192

2 250

Grundskolelever

4 252

4 337

4 427

Gymnasieelever

1 228

1 263

1 281

Äldre 65-79 år

4 604

4 643

4 698

Äldre 80-

1 642

1 645

1 679

En ökande befolkning i sig, och särskilt att antalet barn/ ungdomar och äldre ökar, ökar behovet av kommunens service och tjänster. Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till nästan 33 200 mot slutet av 2017, och drygt 33 600 för 2018, 34 000 vid slutet av 2019 samt upp drygt 34 500 år 2020. Ökningen är högre än antagandet för beräkning av kommunens intäkter bland annat av försiktighetsskäl men också för att kommunens intäkter fastställs utifrån befolkningen den 1 november och inte vid budgetårets slut. Osäkerheten i prognosen är högre än normalt med tanke på svårigheten att göra prognos för flyktingmottagningen.

Ändringar mot majoritetens budget:

 • 80% ökande lönekostnader, hyresökningar och indexuppräkningar (borde ge c:a 7 milj) ramminskning på samma summa 2019 och det dubbla 2020
 • Dra ner 1 milj 2018 på kommunledningskontoret – val kommer vart fjärde år och borde kunna planeras in i den ordinarie verksamheten, då får man låta bli att göra nåt annat
 • 500’ i utökad ram till Kultur och fritid för integrationsskapande åtgärder

Investeringsbudgeten:

 • Minska Stora Torg med 10 miljoner till 40 milj
 • Servicenämnden + Ö Strö 2020 4 miljoner
 • Förskolor tätort 23 milj 2019 och 19 milj 2020 istället för 44 milj 2019
 • Förskola Marieholm 23 miljoner istället för 33 – måste gå att samordna med annan byggnation i Marieholm
 • Förskola Flyinge 8 milj 2019 och 21 milj 2020 – vill inte ha en mega-förskola uppe vid skolan
 • Förskola Stehag 28 istället för 38 milj 2020
 • Projektering ny skola i Flyinge 1 milj 2022
 • Vård och omsorg – ny teknik 4 milj i årsanslag under perioden

Investeringsbudget per objekt 

Investeringbudget per objekt