Bättre äldrevård, Bertil J, Krister C

Bild

Äldrevården behöver förbättras.


Corona pandemin har visat med stor tydlighet att äldreomsorgen behöver förbättras på många punkter. Vid nästan alla presskonferenser i början av pandemin uttalade folkhälsomyndigheten att vi måste skydda våra äldre från att smittas av covid-19. Med facit i handen kan man konstatera att så blev det inte. Antalet döda av covid-19, har till den största delen drabbat äldre än 70 år. Det finns klart flera orsaker till detta, men vi tänker inte vidare utveckla vad som inte fungerade. Den kommission kring hanteringen av covid-19 pandemin som regeringen har tillsatt har fått detta uppdrag. Här kommer både regeringens och kommunernas hantering av covid-19 pandemin gås igenom.
Alla partier är rörande överens om det behövs satsningar för att nå upp till en bättre äldreomsorg. Sanningens minut för politiken närmar sig och redan i nästa års driftsbudget måste vägen fram till en bättre äldreomsorg påbörjas. Gäller för både stat och kommun. De löften som ställts ut av politiken får inte bli ord utan innehåll. Flera delar av äldreomsorgen behöver förbättras och vi har nedan punktat några åtgärder.
1. Ge de äldre en större frihet att själva avgöra sitt behov av hemtjänst. Förmyndarskapet måste upphöra. Ingen kräver hemhjälp utan att ha ett behov.
2. Bostadssituationen blir allt viktigare och därför känns det bra att det nu äntligen byggts ett trygghetsboende i Eslövs kommun för de som är 70+. Satsa på fler trygghetsboende de kommande åren.
3. Kompetensutveckling av personalen inom vårdomsorgen skall ha hög prioritet.
4. Avtalsvillkoren behöver förändras och då i synnerhet lönerna för all vårdpersonal inom äldreomsorgen. Statusen för vårdjobben måste höjas och detta kan inte ske utan rejäla löneförbättringar. Kommer inte detta på plats får vi inte någon ökning av sökanden till vårdutbildningar. Det finns ett stort behov av mer personal inom vården.
Ovan nämnda förbättringar är nödvändigt för att ge en omsorg som de äldre i vår kommun förtjänar.


Bertil Jönsson, ledamot av kommunfullmäktige för Centerpartiet i Eslöv
Krister Carlberg, 2:e v.ordf. Vård o omsorgsnämnden för Centerpartiet i Eslöv