Enkel fråga till MoS ordf, Madeleine, 2019-09-28

 

Enkel fråga till Beng Andersson, ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden.


I Getinge vid Gårdstånga pågår en sanering efter en kemifabrik både på fd fabriksområdet
och vidare ut i Kävlingeån. Ett angeläget och viktigt projekt som i slutändan ska ge
Getingeborna en kemikaliefri miljö och ett fint rekreationsområde. Det planeras för
gräsmatta och träd längs den vackra åkanten. Men det känns som det har gjorts en grov
miss.
I Kävlingeån finns ett dikningsföretag som har inte bara en rättighet utan en skyldighet att
hålla ån i skick och när det behövs är man skyldig att rensa ån och har rättighet att lägga upp
rensmassorna utmed kanterna. Underhållet av ån är eftersatt vid Getinge p g a
föroreningarna och är därmed i stort behov av rensning. Detta har diskuterats med
projektägaren vid ett par tillfällen och dikningsföretaget har velat ha med rensningen i
samband med projektet vilket handläggaren sagt nej till.
Hittas det inte någon lösning på detta innebär det att projektet anlägger ett fint
rekreationsområde med gräsmatta och träd som strax efter anläggningen blir förstört p g a
att dikningsföretaget måste göra det de är ålagda att göra nämligen rensa ån.
Rimligtvis bör det gå att hitta en lösning så rensningen sker innan gräs och träd anläggs. Det
vore att missbruka med skattemedel i annat fall.
Projektet är redan i slutfasen och det hastar att få till beslut som gagnar alla.


Frågorna blir då:
- Om Bengt Andersson är medveten om läget. Vad har du gjort i frågan?
- Anser du att skattemedel ska användas på detta vis?
- Vi anser att en samordning måste ske så att saker görs i rätt ordning. Hur kan detta
uppnås?


Madeleine Atlas, Centerpartiet.

Bild