Barnkonsekvensanalys

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Barnkonsekvensanalys – en del av beslutsprocessen

Året 1990 antog Sverige FN:s konvention om barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen.

Den svenska regeringen utsåg redan 1993 en ny myndighet, Barnombudsmannen, som fick i uppdrag att företräda barn och unga samt bevaka deras rättigheter.

Ett viktigt verktyg som används i kommunerna för att bevaka barns och ungas intressen är Barnkonsekvensanalys. En Barnkonsekvensanalys är ett redskap som används för att omsätta Barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer upp arbetet med barnens rättigheter och kommer med rekommendationer till kommuner. En rekommendation de har gått ut med är att en barnkonsekvensanalys skall medfölja varje politiskt beslut som påverkar barn och unga.

Många kommuner arbetar aktivt med Barnkonsekvensanalyser och på det sättet inkluderas barnperspektiv i beslutsprocessen. Barnkonsekvensanalyser genomförs i olika stora projekt, från enstaka skolgårdar till stora bostads- och stadsområden, vägdragningar och andra förändringar i den fysiska miljön, där man förutsätter betydande konsekvenser för barn.

Eslövs kommun arbetar med olika projekt som kan ha betydande konsekvenser för barn. Därför är det viktig att kommunen börjar att använda Barnkonsekvensanalys i sitt arbete med barns rättigheter i samhället.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar

-att en barnkonsekvensanalys medföljer varje politiskt beslut och andra beslut som påverkar barn och unga i Eslövs kommun.

Centerpartiet i Eslöv

Jasmina Muric Annette Linander