Kompiskort för äldre, Madeleine, Bertil, 20-03-10

 

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun


Motion angående införande av kompiskort för äldre


För närvarande gäller att personer i Eslövs kommun med beviljade insatser enligt LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen) inom
verksamhetsområde Funktionsnedsättning har möjlighet att erhålla kompiskort efter
ansökan.
Detta innebär att person med kompiskort har möjlighet att bjuda med en vän eller anhörig
som stödperson till evenemang i kommunen som arrangeras av arrangör som har avtal
med kommunen eller till kommunens egna evenemang.Innehavare av kompiskort betalar
själv entréavgift medan den som är medbjuden som stödperson inte betalar någon entré
eller andra avgifter. Arrangören avgör vad som ingår i evenemanget.
Vi vill att kompiskort även skall omfatta äldre personer som har beviljad ledsagarservice.
Kompiskortet kan för många äldre personer vara en förutsättning för att få ta del av kultur
och andra aktiviteter. Detta skulle dels minska risken för isolering och dels öka möjligheten
för kulturen att nå fler människor. Välbefinnandet för äldre personer med kompiskort
kommer att öka genom att de får möjlighet till deltagande i kultur och fritidsaktiviteter.

Med hänvisning till vad som ovan anförs yrkar vi att kompiskort för äldre med
ledsagarservice skall införas i kommunen.


Eslöv 20200302

Madeleine Atlas (C) Bertil Jönsson (C)
Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i Kommunfullmäktigel

Bild