Nya koloniområden

 

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Behov av nya koloniområden

Invånarantalet i Eslöv ökar och nya bostäder byggs, ofta med förtätning på höjd och ianspråktagande av gröna områden i befintliga kvarter som metod. Fler personer ska dela på det gröna runt boendet och färre får möjlighet att disponera mark i direkt anslutning till bostaden. Ett bra alternativ till egen odlingsmark/trädgård är kolonilotten. Intresset för detta alternativ, för dem som inte har tillgång till en egen trädgård, ökar.

När antalet hyreslägenheter eller bostadsrätter ökar, borde detta samtidigt åtföljas av en planerad ökning av antal tillgängliga kolonilotter. Då detta inte skett under lång tid, har efterfrågan byggts upp.

Kolonilotten är en plats för rekreation, samvaro och odling och kan med fördel också användas i arbetet med att stärka de grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och befinner sig till stor del utanför samhället. Genom att ha tillgång till en plats där man kan vara utomhus, känna samhörighet och dessutom kunna bidra till den egna försörjningen genom mindre odlingar blir man bättre rustad att i övrigt ta del av samhället.

I Eslövs kommun bor idag drygt 33 000 personer. Dessa delar på de runt 400 befintliga kolonilotterna som erbjuds intresserade invånare. Omsättningen är liten, så den som vill ha en koloni får vänta. För att möta den ökande efterfrågan samt möjliggöra för projekt för att stärka utsatta grupper måste nya områden planeras och iordningställas.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • Att planering för nya koloniområden i centralorten initieras
  • Att en dialog förs med byaföreningar i våra större tätorter om intresset att även där planera för koloniområden

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander