Rusta upp banvallen, Bertil Jönsson, 19-10-21


Till
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun

Motion
Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga


1967 upphörde tågtrafiken mellan Eslöv - Hörby (Kristianstadsbanan). På banvallen mellan
Snogeröd - Kastberga byggdes nya väg 17 och avsikten är att på banvallen mellan
banvaktsstugan i Kastberga - Asmundtorp skall utbyggnad ske av förbifart Eslöv öster.Tyvärr kan
man konstatera att denna sträcka inte finns med i nationella planen för utbyggnad av vägar fram
till år 2029. Tidshorisonten för start av byggandet av vägsträckan verkar alltså ligga långt bort i
tiden. Fram tills bygget av väg 17 sker är det det av största intresse att låta banvallen vara en del
av friluftslivet i centralorten Eslöv med omnejd. När bygget av väg 17 förbifart öster genomförs
kan en gång och cykelväg att byggas utmed vägen eller kommer nuvarande gång och cykelvägen
från Eslöv till Kastberga vara alternativet.

Banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga ligger kvar nästan intakt och
många Eslövsbor och boende i östra Eslöv använde banvallen,när tågtrafiken upphörde, som
cykelled eller gångväg. Sträckan ligger vackert belägen genom landskapet och borde användas
för friluftslivet i omlandet.

I det pågående arbetet med framtagande av Naturmiljöprogram för Eslövs kommun nämns i flera
avsnitt också att kvarvarande banvallar inte skall försummas beträffande underhåll och skötsel.
Eslövs kommun äger banvallen och har alltså full rådighet över densamma.

Man kan tyvärr konstera att skötseln av banvallen är inte vad man önskar. Det innebär bl.a. att
grenar i viss mån växter ut på banvallen och gör det svårt att cykla och gå på vallen. Även själva
banvallen är lerig och sölig av alla löv o.s.v. Numera är det inte många som använder vallen.
Det kommer att krävas en upprustning till en enkel standard och därefter en årlig skötsel av
banvallen. Vilka belopp som kan behövas för upprustningen får beräknas, men i jämförelse med
andra investeringar inom området cykel-gångvägar är den näst intill försumbar. Upprustningen får
ses som investering och årlig skötsel borde kunna inrymmas i driftsbudget för cykelvägar och
grönområden. Det finns säkerligen ett intresse hos de markägare som har åkermark intill
banvallen att på något sätt delta för att möjliggöra en enklare gång- cykelväg på banvallen.

Jag yrkar:

att kommunfullmäktige i Eslövs kommun beslutar att upprusta banvallen mellan
Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga i enlighet med motionens intentioner.


Eslöv 20191021

Bertil Jönsson, ledamot av kommunfullmäktige för Centerpartiet i Eslöv

Loggo C Eslöv