Samordnad Varudistribution

Löberöd 2016-05-13

En samordnad varudistribution innebär att leverantörer kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som sedan körs ut till kommuns enheter. En samdistribution kan styras på olika sätt, antingen genom upphandling av en extern distributör eller genom att driva verksamheten på egen hand.

En samordning av varuhanteringen bidrar till att minska antalet transporter, i vissa kommuner där detta införts så mycket som upp till 70%. Ett betydligt mindre antal lastbilar som kör dagligen behövs för att klara volymen. Det får effekter i form av ökade miljövinster, ökad trafiksäkerhet, ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö, det uppmuntrar lokala leverantörer att delta i upphandlingar samt att det ger nya arbetstillfällen.

De samhällsekonomiska vinsterna är stora och på längre sikt kan kommunen dessutom komma att spara pengar på fler lokala upphandlingar med kortare transporter.

Exempel på varor som i andra kommuner somordnas är: livsmedel, arbetskläder, slöjd- och textilmaterial, verktyg, städ- och kemikalieprodukter, kontorsmaterial och papper samt sjukvårdsmaterial.

I Borlänge, Halmstad och Växjö mfl kommuner har en samordning bidragit till miljövinster, ökad trafiksäkerhet, högre service hos beställarenheterna samt att det uppmuntrat till ett ökat deltagande av lokala leverantörer vid upphandlingar. Genom att transporterna upphandlas separat kan kommunen ställa miljökrav på fordon och bränsle, vilket tillsammans med minskat antal transporter bidrar med stora miljövinster.

Vi föreslår därför:

Att uppdrag ges att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution i Eslövs kommun, enskild eller gemensamt med någon/några grannkommuner.

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander