Socialt ansvar vid upphandling

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling

Lagstiftningen ger numera kommunen möjlighet att där det är lämpligt ställa krav på socialt ansvarstagande vid upphandling av varor och tjänster. Detta är i dagsläget inte inkluderat i Eslövs kommuns upphandlingspolicy.

Möjligheterna att inkludera socialt ansvarstagande vid kravställning eller

utvärdering i upphandlingar bör övervägas vid upphandlingar där det bedöms

som lämpligt.

Med socialt ansvarstagande menas bland annat hur leverantören bidrar till

sysselsättningsfrämjande åtgärder för personer långt ifrån den reguljära

arbetsmarknaden.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan bland annat handla om att en

leverantör, då ett offentligt kontrakt utförs, ska erbjuda subventionerade

anställning, praktik- eller traineeplatser till personer med funktionsnedsättning

eller personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan också avse

utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar eller för långtidsarbetslösa.

Genom att skapa anställningsmöjligheter och öka sysselsättningen kan,

förutom minskad arbetslöshet, också den sociala hållbarheten och

kompetensförsörjningen stärkas.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • Att en uppdatering av upphandlingspolicyn initieras i syfte att inkludera möjligheten att ställa krav på socialt ansvarstagande

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander Ingemar Jeppsson