Reservationer

I frågor av särskilt vikt lämnar vi in reservationer och protokollsanteckningar för att förklara vår ståndpunkt