Angående Bostadsbehov och möjligt boende

Ärendet handlar om att ändra mål för bostadsbyggande, mål som bygger på majoritetens kommunala handlingsprogram för mandatperioden. Vidare finns antagande om inflyttade till kommunen årligen i den kommunala budgeten. Centerpartiet har inte tagit ställning till vilket antagande som vi kommer att stödja i budget 2017 och avstår därför att delta i beslutet.

Det föreslagna nya målet för bostadsbyggande i Eslövs kommun är enbart en anpassning till verkligheten där man istället för att se invandrade nya svenskar som en del av den tidigare förväntade ökningen per år ser dem som en extra grupp som kräver nya beslut. Eslöv växer, med människor som är en resurs för kommunen, oavsett ursprung, och Centerpartiet anser att politiken måste vara modig nog att sätta mål som inte genast går att uppnå, att genom de mål man sätter visa en politisk vilja. För Centerpartiet är det viktigt att det sker en balanserad utbyggnad av vår kommun varför målen mycket väl kan vara högre satta för att få igång en utbyggnad även i övriga tätorter utanför staden.

För Centerpartiet

Annette Linander