Protokollsanteckning angående Lokalförsörjningsplan 2019-2023

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 5 juni 2018

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2019-2023

Planen innehåller mycket av det som vi varit politiskt ense om när det gäller investeringar och koncentrerar sig på de närmsta åren. Det finns därför mindre saker vi är oeniga kring.

Men för oss är det största problemet med denna plan egentligen vad det inte står.

Planen grundar sig på den antagna befolkningsprognosen vilket är gott och väl men att volymerna ökar betyder inte nödvändigtvis att kommunens egen verksamhet måste öka, eller att kommunen behöver bygga alla lokaler. I planen saknas resonemang kring:

- om det är lämpligt att förhyra externa lokaler istället för att nyinvestera - finns det externa utövare som skulle kunna etablera sig i Eslöv alternativt kan de externa aktörerna som redan idag finns i Eslövs kommun expandera för att hjälpa till att täcka behoven? - är det möjligt att sprida investeringarna geografiskt i kommunen, kan till exempel skolbarn som idag åker skolskjuts in till staden istället åka bussen på ett annat håll och på så sätt ge underlag till satsningar i någon av våra byar eller kan LSS-boenden skapas i byarna som underlag till nyproduktion?

För övrigt tycker Centerpartiet fortfarande att vi inte ska planera mega-förskolor med så många som 140 barn varför fler mindre förskolor behöver planeras under planperioden. Gärna i samarbete med externa aktörer.

För Centerpartiet

Annette Linander