Kommunfullmäktige 21 september

Rådhuset

Rådhuset, Helsingborg

Den 21 september hölls det sista digitala kommunfullmäktigesammanträdet. På dagordningen fanns en rad motioner, interpellationer och utvecklingsfrågor om såväl Karantäntomten som byggnation på åkermark.

Viktiga frågor som lyftes under sammanträdet:

Utvecklingsplaner för Karantänen, Gröningen- Viss renovering av byggnad för att klara myndighetskrav och begränsad användning under H22. Fram till och under stadsmässan omfattande medborgardialog för vad helsingborgarna vill se för utveckling av Karantäntomten. Enbart (L) var emot detta och vill bevara själva byggnaden.

Avsiktsförklaring och exploatering av Norra Ekeberga: 90 hektar åkermark, till logistikcenter - Längre och livlig debatt där vi (C) yrkade avslag på detta enorma klimatavtryck och vill se ett regionalt perspektiv där exploatering generellt bör och kan ske på lämpligare mark än högklassig åkermark. Tyvärr röstade (S), (M), (KD), (L) och (SD) för bifall.

Godkännande av övergripande lokalprogram för stadsbiblioteket- Intensiv och väldigt lång debatt där alla egentligen är överens om behovet av ett om- och tillbyggt stadsbibliotek. Fullmäktige landade till slut i ett godkännande av föreslaget lokalprogram. Nästa steg är en arkitekttävling.

Fullmäktigesammanträdet innebar en lång kväll som slutade vid midnatt där några beslut och ett antal motioner fick bordläggas till nästa möte.

Tjänstgörande centerpartister för röstning och i den digitala talarstolen var ordinarie ledamöter Johan Vesterlund (gruppledare), Monica Andersson och Lars Hansson. Ersättare Eva Holm och Ian Karlemark samt Peter Janson i form av kommunalråd.